omaolo.fi Rokotukset
18.05.2021

Soi­ten alu­eel­la todet­tu 11 uut­ta koronavirustartuntaa

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 11 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät samaan, vii­me aikoi­na tie­do­tet­tuun laa­jaan tar­tun­ta­ket­juun. Soi­ten hen­ki­lös­tö tekee par­haan­sa jat­ko­ket­ju­jen sel­vit­tä­mi­sek­si sekä altis­tu­nei­den kar­toit­ta­mi­sek­si. Noin 70% vii­me aikai­sis­ta tar­tun­nois­ta on pys­tyt­ty jäl­jit­tä­mään yksi­lö­ta­sol­la ja noin 90 % tar­tun­nois­ta voi­daan koh­den­taa tar­tun­nan­läh­tee­nä tilaan tai tapahtumaan.

Eilen Soi­tes­sa teh­tiin uusi ennä­tys koro­na­vi­rus­näyt­tei­den otos­sa, kun näyt­tei­tä otet­tiin yhden päi­vän aika­na 917 kpl. Labo­ra­to­rio­ana­ly­tiik­ka on ruuh­kau­tu­nut suu­rien näy­te­mää­rien vuok­si, mikä vii­väs­tyt­tää tes­ti­tu­lok­sen saa­mis­ta. Koro­na­vi­rus­näyt­teis­tä n. 2,9% on positiivisia.

Yhteen­sä 14 vuo­ro­kau­den aika­na on todet­tu 135 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 174 / 100 000 Soi­ten alu­eel­la. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut potilas.

Uusia mah­dol­li­sia altistustilanteita:

  • pe 14.5. klo 16:30-18:00 Kaustisen ravit

Kaik­ki mah­dol­li­set koro­na­vi­ruk­sen jouk­koal­tis­tu­mis­pai­kat lis­ta­taan nyt omal­la sivul­laan osoit­tees­sa: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/ Uusim­mat altis­tus­pai­kat nos­te­taan myös etusi­vul­le. Altis­tu­mis­paik­ko­ja täy­den­ne­tään Soi­ten koro­na­si­vus­tol­le tar­peen mukaan.

Kuten aiem­min tie­do­tim­me, osa laa­jas­ta tar­tun­ta­ket­jus­ta läh­te­neis­tä koro­na­vi­rus­tar­tun­nois­ta on var­mis­tu­nut koro­na­vi­ruk­sen Intian varian­tik­si. Myös virus­muun­nok­ses­sa päte­vät samat koro­naoh­jeis­tuk­set tartunnanehkäisyyn:

  • vähennä lähikontaktien määrä minimiin - vältä siis kaikkia tarpeettomia kokoontumisia!
  • huolehdi huolellisesta kasvomaskin käytöstä – maskisuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita!
  • muista 2 metrin turvavälit
  • huolehdi hyvästä käsihygieniasta
  • noudata alueellisia suosituksia ja määräyksiä

Keho­tam­me kaik­kia, joil­la on vähäi­siä­kin koro­naan sopi­via oirei­ta hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­tes­tiin. Lie­vil­lä­kään oireil­la ei tule liik­kua kodin ulkopuolella!

Hakeu­du koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen heti lie­vil­lä­kin oireilla:

  • Sähköisesti täyttämällä koronaoirearvio osoitteessa: https://www.omaolo.fi/
  • Soittamalla Soiten koronaneuvontanumeroon: 06 828 7499 (avoinna ark. klo 8–17 ja viikonloppuisin klo 8–16). Lapset (alle 16-vuotiaat sairastuneet): Soiten lasten päivystys 06 826 4444 (avoinna ympäri vuorokauden 24/7). Jos terveydentilasi vaatii päivystyksellistä hoitoa, soita Soiten päivystysapunumeroon 116 117.

Olem­me tyy­ty­väi­siä alu­een asuk­kai­den aktii­vi­seen koro­na­näyt­tee­no­tos­sa käy­mi­seen. Muis­tu­tam­me kui­ten­kin, että dri­ve-in ‑näyt­teen­ot­toon ei saa tul­la ilman ajan­va­raus­ta. Lisäk­si pyy­däm­me huo­mioi­maan, että jokai­sel­le tes­tat­ta­val­le tulee vara­ta oma aika säh­köi­sen ajan­va­rauk­sen kaut­ta tai puhe­li­mit­se. Esi­mer­kik­si koko per­he ei voi tul­la näyt­teen­ot­toon, jos aika on varat­tu vain yhden per­heen­jä­se­nen nimis­sä. Näyt­teen­o­ton suju­vuu­den tur­vaa­mi­sek­si näyt­tee­no­tos­sa tulee olla etu­kä­teen tie­dos­sa, ket­kä näyt­teen­ot­toon ovat tulos­sa. Näin näyt­tee­no­tos­sa on hen­ki­lö­tie­dot ja labo­ra­to­rio­lä­het­teet val­mii­na näyt­teen­ot­toa varten.

Posi­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen saa­neel­le soi­te­taan aina Soi­tel­ta, ja nega­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen voi tar­kis­taa Oma­kan­ta-pal­ve­lus­ta tai sinul­le lähe­te­tään teks­ti­vies­ti, jos olet anta­nut luvan teks­ti­vies­tin lähettämiseen.

Usei­siin miel­tä askar­rut­ta­viin koro­na­ky­sy­myk­siin löy­dät vas­tauk­sen Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta https://korona.soite.fi

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media