omaolo.fi Rokotukset
15.05.2021

Soi­ten alu­eel­la todet­tu 14 uut­ta koronavirustartuntaa

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 14 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät samaan, vii­me aikoi­na tie­do­tet­tuun laa­jaan tar­tun­ta­ket­juun, joka läh­ti liik­keel­le vap­pu­bruns­sil­ta. Karan­tee­nis­sa on noin 400 henkilöä.

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut potilas.

Kan­nuk­sen Juha­ni Vuo­ri­sen kou­lun ylä­kou­lu­lai­set siir­ty­vät etä­ope­tuk­seen ensi vii­kon ajak­si useam­mal­la eri luo­kal­la todet­tu­jen koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen ja altis­tu­mis­ten vuok­si. Kou­lu tie­dot­taa oppi­lai­ta ja van­hem­pia tilan­tees­ta ja ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä tar­kem­min Wil­man kautta.

Kuten aiem­min tie­do­tim­me, osa laa­jas­ta tar­tun­ta­ket­jus­ta läh­te­neis­tä koro­na­vi­rus­tar­tun­nois­ta on var­mis­tu­nut koro­na­vi­ruk­sen Intian varian­tik­si. Myös virus­muun­nok­ses­sa päte­vät samat koro­naoh­jeis­tuk­set tartunnanehkäisyyn:

  • vähennä lähikontaktien määrä minimiin - vältä siis kaikkia tarpeettomia kokoontumisia!
  • huolehdi huolellisesta kasvomaskin käytöstä
  • muista 2 metrin turvavälit
  • huolehdi hyvästä käsihygieniasta
  • noudata alueellisia suosituksia ja määräyksiä

Lisäys klo 15.13:

Mah­dol­li­nen altis­tu­mi­nen koronavirukselle:

  •  ma 10.5. klo 14.20 linja-auto Juhani Vuorisen koululta Korpelan suuntaan

Lis­taus kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta altis­tu­mis­pai­kois­ta löy­tyy Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/tilannekuva/

Huo­mioit­han, että vaik­ka olet ollut mah­dol­li­ses­sa altis­tu­mis­pai­kas­sa, sinun ei tar­vit­se ottaa yhteyt­tä Soi­teen puhe­li­mit­se, mikä­li sinul­la ei ole oirei­ta. Riit­tää, että nou­da­tat koro­na­suo­si­tuk­sia eli vähen­nät lähi­kon­tak­tien mää­rän mini­miin ja väl­tät tar­peet­to­mia kokoon­tu­mi­sia, huo­leh­dit huo­lel­li­ses­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä, 2 met­rin tur­va­vä­leis­tä sekä käsi­hy­gie­nias­ta. Mikä­li lie­viä­kään oirei­ta ilme­nee, tulee vara­ta aika koronatestiin.

Jos olet ollut teke­mi­ses­sä koro­nal­le altis­tu­neen kans­sa, mut­ta et koro­naan sai­ras­tu­neen kans­sa, voit seu­ra­ta voin­tia­si koto­na ja nou­dat­taa koro­na­suo­si­tuk­sia. Mikä­li olet altis­tu­nut koro­na­vi­ruk­sel­le, sinul­le soi­te­taan Soitelta.

Keho­tam­me kaik­kia, joil­la on vähäi­siä­kin koro­naan sopi­via oirei­ta hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­tes­tiin.

Hakeu­du koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen heti lie­vil­lä­kin oireilla:

  • Sähköisesti täyttämällä koronaoirearvio osoitteessa: https://www.omaolo.fi/
  • Soittamalla Soiten koronaneuvontanumeroon: 06 828 7499 (avoinna ark. klo 8–17 ja viikonloppuisin klo 8–16). Lapset (alle 16-vuotiaat sairastuneet): Soiten lasten päivystys 06 826 4444 (avoinna ympäri vuorokauden 24/7). Jos terveydentilasi vaatii päivystyksellistä hoitoa, soita Soiten päivystysapunumeroon 116 117.

Olem­me tyy­ty­väi­siä alu­een asuk­kai­den aktii­vi­seen koro­na­näyt­tee­no­tos­sa käy­mi­seen. Muis­tu­tam­me kui­ten­kin, että dri­ve-in‑­näyt­teen­ot­toon ei saa tul­la ilman ajan­va­raus­ta. Lisäk­si pyy­däm­me huo­mioi­maan, että jokai­sel­le tes­tat­ta­val­le tulee vara­ta oma aika säh­köi­sen ajan­va­rauk­sen kaut­ta tai puhe­li­mit­se. Esi­mer­kik­si koko per­he ei voi tul­la näyt­teen­ot­toon, jos aika on varat­tu vain yhden per­heen­jä­se­nen nimis­sä. Näyt­teen­o­ton suju­vuu­den tur­vaa­mi­sek­si näyt­tee­no­tos­sa tulee olla etu­kä­teen tie­dos­sa, ket­kä näyt­teen­ot­toon ovat tulos­sa. Näin näyt­tee­no­tos­sa on hen­ki­lö­tie­dot ja labo­ra­to­rio­lä­het­teet val­mii­na näyt­teen­ot­toa varten.

Posi­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen saa­neel­le soi­te­taan aina Soi­tel­ta, ja nega­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen voi tar­kis­taa Oma­kan­ta-pal­ve­lus­ta tai sinul­le lähe­te­tään teks­ti­vies­ti, jos olet anta­nut luvan teks­ti­vies­tin lähettämiseen.

Usei­siin miel­tä askar­rut­ta­viin koro­na­ky­sy­myk­siin löy­dät vas­tauk­sen tääl­tä Soi­ten koronasivustolta. 

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media