omaolo.fi Rokotukset
16.05.2021

Soi­ten alu­eel­la todet­tu 21 uut­ta koronavirustartuntaa

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 21 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät laa­jaan vii­me aikoi­na tie­do­tet­tuun tar­tun­ta­ket­juun. Karan­tee­nis­sa on noin 920 hen­ki­löä ja hei­dän lisäk­si muu­ta­ma sata hen­ki­löä on omaeh­toi­ses­sa karanteenissa.

Yhteen­sä 14 vuo­ro­kau­den aika­na on todet­tu 101 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa ja ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 130 / 100 000 asu­kas­ta Soi­ten alu­eel­la. Koro­na­vi­rus­näyt­teis­tä n. 2,7% on posi­tii­vi­sia. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut potilas.

Alu­eel­li­nen COVID-19 viran­omais­ryh­mä kokoon­tuu tänään arvioi­maan alu­een siir­ty­mis­tä koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hee­seen. Lisäk­si Soi­te kokous­taa tänään Kan­nuk­sen sivis­tys­toi­men kans­sa mah­dol­li­sis­ta toi­men­pi­teis­tä kouluissa.

Kes­kus­sai­raa­lan suun­ni­tel­tua leik­kaus­toi­min­taa jou­du­taan aja­maan alas. Soi­ten osas­toil­la ja asu­mis­pal­ve­lu­yk­si­köis­sä ote­taan käyt­töön rajoi­te­tut vie­rai­lut. Vie­rai­lut vain ennal­ta sovitusti.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­nat leviä­vät nyt voi­mak­kaas­ti nuo­ri­son kes­kuu­des­sa eten­kin Kok­ko­las­sa ja Kan­nuk­ses­sa. Vetoam­me erit­täin vah­vas­ti alu­een nuo­riin, että kaik­kea kokoon­tu­mis­ta tulee nyt vält­tää, jot­ta saam­me epi­de­mian rau­hoit­tu­maan ja voi­daan saa­vut­taa parem­pi tilan­ne kesäk­si. Tär­ke­ää on myös estää viruk­sen leviä­mi­nen ris­ki­ryh­miin. Jak­se­taan­han nyt nou­dat­taa tiu­kem­pia rajoi­tuk­sia muu­ta­ma viik­ko, niin saa­daan koro­na­va­paam­pi kesä!

Kuten aiem­min tie­do­tim­me, osa laa­jas­ta tar­tun­ta­ket­jus­ta läh­te­neis­tä koro­na­vi­rus­tar­tun­nois­ta on var­mis­tu­nut koro­na­vi­ruk­sen Intian varian­tik­si. Myös virus­muun­nok­ses­sa päte­vät samat koro­naoh­jeis­tuk­set tartunnanehkäisyyn:

 • vähennä lähikontaktien määrä minimiin - vältä siis kaikkia tarpeettomia kokoontumisia!
 • huolehdi huolellisesta kasvomaskin käytöstä – maskisuositus koskee kaikkia yli 12-vuotiaita!
 • muista 2 metrin turvavälit
 • huolehdi hyvästä käsihygieniasta
 • noudata alueellisia suosituksia ja määräyksiä

Päi­vi­tys klo 17:

Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­tauk­seen lisät­tiin uusia paik­ko­ja:

 • ti 11.5. klo 18-19.30 Kipparihalli Kokkola
 • to 13.5. klo 17-17.30 Ruotsalon Kasipiste
 • pe 14.5. klo 12-15 Tavaratalo J.Kärkkäinen, Ylivieska (erityisesti Fresh!Burger klo 13 -13.30)
 • pe 14.5. klo 17-17.35 Ravintola Casa, Lohtaja

Lis­taus kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta altis­tu­mis­pai­kois­ta löy­tyy Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/tilannekuva/

Keho­tam­me kaik­kia, joil­la on vähäi­siä­kin koro­naan sopi­via oirei­ta hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­tes­tiin. Lie­vil­lä­kään oireil­la ei tule liik­kua kodin ulkopuolella!

Hakeu­du koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen heti lie­vil­lä­kin oireilla:

 • Sähköisesti täyttämällä koronaoirearvio osoitteessa: https://www.omaolo.fi/
 • Soittamalla Soiten koronaneuvontanumeroon: 06 828 7499 (avoinna ark. klo 8–17 ja viikonloppuisin klo 8–16). Lapset (alle 16-vuotiaat sairastuneet): Soiten lasten päivystys 06 826 4444 (avoinna ympäri vuorokauden 24/7). Jos terveydentilasi vaatii päivystyksellistä hoitoa, soita Soiten päivystysapunumeroon 116 117.

Olem­me tyy­ty­väi­siä alu­een asuk­kai­den aktii­vi­seen koro­na­näyt­tee­no­tos­sa käy­mi­seen. Muis­tu­tam­me kui­ten­kin, että dri­ve-in ‑näyt­teen­ot­toon ei saa tul­la ilman ajan­va­raus­ta. Lisäk­si pyy­däm­me huo­mioi­maan, että jokai­sel­le tes­tat­ta­val­le tulee vara­ta oma aika säh­köi­sen ajan­va­rauk­sen kaut­ta tai puhe­li­mit­se. Esi­mer­kik­si koko per­he ei voi tul­la näyt­teen­ot­toon, jos aika on varat­tu vain yhden per­heen­jä­se­nen nimis­sä. Näyt­teen­o­ton suju­vuu­den tur­vaa­mi­sek­si näyt­tee­no­tos­sa tulee olla etu­kä­teen tie­dos­sa, ket­kä näyt­teen­ot­toon ovat tulos­sa. Näin näyt­tee­no­tos­sa on hen­ki­lö­tie­dot ja labo­ra­to­rio­lä­het­teet val­mii­na näyt­teen­ot­toa varten.

Posi­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen saa­neel­le soi­te­taan aina Soi­tel­ta, ja nega­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen voi tar­kis­taa Oma­kan­ta-pal­ve­lus­ta tai sinul­le lähe­te­tään teks­ti­vies­ti, jos olet anta­nut luvan teks­ti­vies­tin lähettämiseen.

Usei­siin miel­tä askar­rut­ta­viin koro­na­ky­sy­myk­siin löy­dät vas­tauk­sen tääl­tä Soi­ten koronasivustolta. 

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media