omaolo.fi Rokotukset
09.05.2021

Soi­ten alu­eel­la todet­tu 3 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa sekä altis­tu­mi­sia Hol­li­haan kou­lus­sa ja Kok­ko­lan ammattiopistossa

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa, joi­hin liit­tyy kak­si jouk­koal­tis­tu­mis­ta. Tar­tun­nat liit­ty­vät samaan, vii­me päi­vi­nä tie­do­tet­tuun laa­jaan tar­tun­ta­ket­juun, joka läh­ti liik­keel­le vap­pu­bruns­sil­ta. Tar­tun­ta­ket­jus­ta on läh­te­nyt liik­keel­le usei­ta jat­ko­tar­tun­to­ja ja Soi­ten hen­ki­lös­tö tekee par­haan­sa jat­ko­ket­ju­jen sel­vit­tä­mi­sek­si sekä altis­tu­nei­den kartoittamiseksi.

Yhden Kok­ko­lan Hol­li­haan kou­lun 5. luo­kan oppi­laat ovat mah­dol­li­ses­ti voi­neet altis­tua koro­na­vi­rus­tar­tun­nal­le ja altis­tu­neen luo­kan oppi­laat on ase­tet­tu karan­tee­niin.  Ope­tuk­sen jat­ku­mi­sen tur­vaa­mi­sek­si Hol­li­haan kou­lun altis­tu­neen luo­kan oppi­laat siir­ty­vät etä­ope­tuk­seen maa­nan­tai­na 10.5.2021. Kok­ko­lan kau­pun­ki tie­dot­taa oppi­lai­ta ja van­hem­pia altis­tu­mi­ses­ta ja ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä tar­kem­min Wil­man kaut­ta. Karan­tee­ni kes­tää 20.5.2021 saakka.

Toi­nen jouk­koal­tis­tu­mi­nen on tapah­tu­nut Kok­ko­lan ammat­tio­pis­tos­sa ja tar­tun­nan saa­neen opis­ke­li­jan lähi­kon­tak­tit on ase­tet­tu karan­tee­niin. Tar­tun­ta on toden­nä­köi­ses­ti läh­töi­sin Jobs­te­ri-tapah­tu­mas­ta 5.5.2021. Opis­ke­li­joi­ta pyy­de­tään seu­raa­maan oppi­lai­tok­sen tie­dot­ta­mis­ta Wil­man kautta.

Kaik­ki­aan karan­tee­niin on ase­tet­tu vii­me päi­vien aika­na noin 250 hen­ki­löä Soi­ten alueella.

14 vuo­ro­kau­den aika­na koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja on todet­tu Soi­ten alu­eel­la yhteen­sä 15 ja 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on nyt 19,4 / 100 000. Koro­na­vi­rus­tes­teis­tä 0,8 % on posi­tii­vi­sia täl­lä hetkellä.

Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on hei­ken­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti Kes­ki-Poh­jan­maal­la kulu­neen vii­kon aika­na. Nyt on ehdot­to­man tär­ke­ää vähen­tää lähi­kon­tak­tien mää­rä mini­miin ja huo­leh­tia huo­lel­li­ses­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä, 2 met­rin tur­va­vä­leis­tä sekä käsi­hy­gie­nias­ta. Tar­peet­to­mia kokoon­tu­mi­sia tulee vält­tää! Koro­na­vi­rus­tar­tun­nan ehkäi­syyn liit­ty­viä hygie­niaoh­jeis­tuk­sia sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia on noudatettava. 

Uusia jouk­koal­tis­tu­mis­paik­ko­ja ei ole lisät­ty lis­tauk­seen. Mah­dol­li­set altis­tus­ti­lan­teet ovat siis seuraavat:

 • su 2.5. klo 15-19 Word of Faith Church Finland jumalanpalvelus, Kokkola
 • ti 4.5. klo 6.30 - 7.30 Kuntokeskus Liikku, Kokkola
 • ti 4.5. klo 16.30-18.00 Kuntokeskus Liikku, Kokkola
 • ti 4.5. klo 7-8 Uintikeskus Vesiveijari, Kokkola
 • ke 5.5. klo 11-13 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (Närvilänkatu 8:n yksikkö) Jobsteri-tapahtuma, Kokkola
 • ke 5.5. klo 15.00-16.00 Kokkolan keilahalli
 • ke 5.5. klo 19-20.30 Uintikeskus Vesiveijari, Kokkola

Pyy­däm­me yllä mai­ni­tuis­sa pai­kois­sa vie­rail­lei­ta seu­raa­maan oirei­ta ja hakeu­tu­maan her­käs­ti koronavirustestiin.

Hakeu­du koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen heti hyvin lie­vil­lä­kin oireilla:

 • Sähköisesti täyttämällä koronaoirearvio osoitteessa: https://www.omaolo.fi/
 • Soittamalla Soiten koronaneuvontanumeroon: 06 828 7499 (avoinna ark. klo 8–17 ja viikonloppuisin klo 8–16). Lapset (alle 16-vuotiaat sairastuneet): Soiten lasten päivystys 06 826 4444 (avoinna ympäri vuorokauden 24/7). Jos terveydentilasi vaatii päivystyksellistä hoitoa, soita Soiten päivystysapunumeroon 116 117.

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen

 • Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin ajoissa ja lievissäkin oireissa
 • Käytä maskia
 • Pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti
 • Yski hihaan tai nenäliinaan
 • Pidä etäisyyttä toisiin ihmisiin
 • Lataa ja käytä Koronavilkkua
 • Kun vuorosi tulee, ota koronarokote
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media