omaolo.fi Rokotukset
04.11.2020

Soi­ten alu­eel­la todet­tu kak­si uut­ta koronavirustartuntaa

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Toi­nen tar­tun­nois­ta liit­tyy aikai­sem­paan tar­tun­ta­ket­juun ja tar­tun­nan saa­nut oli jo ennes­tään karan­tee­nis­sa, eli uusia altis­tu­nei­ta ei sii­tä tapauk­ses­ta ole. Toi­sen tar­tun­nan sel­vi­tys­työ on puo­les­taan vie­lä kes­ken, mut­ta altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja ase­tet­tu karanteeniin.

Soi­ten alu­een tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päi­vi­tet­ty. Tar­tun­to­jen luku­mää­rä vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na on 15 (4.11.2020). Ilmaan­tu­vuus vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on täl­lä het­kel­lä 19 / 100 000 asu­kas­ta (4.11.2020). Koro­na­vi­rus­tes­teis­tä alle 0,8% on posi­tii­vi­sia tulok­sia ja yli 80 % tar­tun­ta­ket­juis­ta on sel­vil­lä. Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 97 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Link­ki: ajan­ta­sai­nen tilannekuva

On tär­ke­ää hakeu­tua tes­tauk­seen lie­vis­sä­kin oireissa!

Yhtey­den­o­ton Soi­ten infek­tio­vas­taa­no­tol­le voi teh­dä täyt­tä­mäl­lä Omaolo-pal­ve­lun koro­na­oi­rear­vion osoit­tees­sa: https://www.omaolo.fi/ . Mikä­li oiree­si sitä edel­lyt­tä­vät, yhteys­tie­to­si voi­daan välit­tää Soi­teen tai voit itse vara­ta Omao­lon kaut­ta ajan dri­ve in ‑tes­tauk­seen. Koro­na­neu­von­ta­pu­he­lin on avoin­na arki­sin klo 8–17 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 8–16 nume­ros­sa 06 828 7499.

Jokai­nen voi vai­kut­taa tar­tun­to­jen ehkäisemiseen

Soi­ten alu­eel­la on voi­mas­sa laa­jen­net­tu kas­vo­mas­ki­suo­si­tus. Kas­vo­mas­ki on yksi kei­no ehkäis­tä koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen leviämistä.

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen:

  • Pese kätesi
  • Yski hihaan tai nenäliinaan
  • Pidä etäisyyttä toisiin ihmisiin
  • Käytä maskia
  • Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin
  • Lataa ja käytä Koronavilkkua
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media