omaolo.fi Rokotukset
24.11.2020

Soi­ten alu­eel­la todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa, yksi poti­las sairaalahoidossa

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu eilen 23.11.2020 kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät aikai­sem­paan Kruu­nu­pyyn tar­tun­ta­ket­juun, eikä tar­tun­nois­ta ole seu­ran­nut joukkoaltistumista.

Tie­do­tim­me lau­an­tai­na 21.11.2020 Kaus­ti­sen kes­kus­kou­lus­sa tapah­tu­nees­ta jouk­koal­tis­tu­mi­ses­ta. Varo­toi­men­pi­tee­nä Soi­te tes­taa tänään kaik­ki Kaus­ti­sen kes­kus­kou­lus­sa koro­na­vi­ruk­sel­le altistuneet.

Yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut on sai­raa­la­hoi­dos­sa Kes­ki-Poh­jan­maan keskussairaalassa.

Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 121 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Ajan­ta­sai­nen tilan­ne­ku­va löy­tyy Soi­ten koro­na-sivus­tol­ta: https://korona.soite.fi/    

On tär­ke­ää hakeu­tua tes­tauk­seen lie­vis­sä­kin oireissa!

Yhtey­den­o­ton Soi­ten infek­tio­vas­taa­no­tol­le voi teh­dä täyt­tä­mäl­lä Omaolo-pal­ve­lun koro­na­oi­rear­vion osoit­tees­sa: https://www.omaolo.fi . Mikä­li oiree­si sitä edel­lyt­tä­vät, yhteys­tie­to­si voi­daan välit­tää Soi­teen tai voit itse vara­ta Omao­lon kaut­ta ajan dri­ve in ‑tes­tauk­seen. Koro­na­neu­von­ta­pu­he­lin on avoin­na arki­sin klo 8–17 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 8–16 nume­ros­sa 06 828 7499 (aikui­set, yli 16-vuo­ti­aat sai­ras­tu­neet). Soi­ten las­ten päi­vys­tys on avoin­na ympä­ri vuo­ro­kau­den 24/7 puh. 06 826 4444 (alle 16-vuo­ti­aat sairastuneet).

Jokai­nen voi vai­kut­taa tar­tun­to­jen ehkäisemiseen

Soi­ten alu­eel­la on voi­mas­sa laa­jen­net­tu kas­vo­mas­ki­suo­si­tus. Kas­vo­mas­ki on yksi kei­no ehkäis­tä koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen leviämistä.

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen:

  • Pese kätesi
  • Yski hihaan tai nenäliinaan
  • Pidä etäisyyttä toisiin ihmisiin
  • Käytä maskia
  • Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin
  • Lataa ja käytä Koronavilkkua
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media