omaolo.fi Rokotukset
06.10.2020

Soi­ten alu­eel­la todet­tu kol­me uut­ta koronavirustartuntaa

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät Vaa­sas­sa todet­tuun tar­tun­ta­ket­juun. Tar­tun­toi­hin liit­tyy myös n. 30 hen­ki­lön jouk­koal­tis­tu­mi­nen. Altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja ase­tet­tu karan­tee­niin. Kai­kil­la tar­tun­nan­saa­neil­la oireet ovat lie­viä ja he ovat kotihoidossa.

Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on todet­tu nyt 58 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Yhteen­sä Soi­ten alu­eel­la on täl­lä het­kel­lä karan­tee­nis­sa n. 250 henkilöä.

Tie­do­tim­me eilen laa­jen­ne­tus­ta mas­ki­suo­si­tuk­ses­ta Soi­ten alu­eel­la. Ennal­ta ehkäi­se­väs­ti vah­ven­sim­me perus­ta­son mas­ki­suo­si­tus­ta kos­ke­maan myös ylei­siä tilo­ja kuten kaup­po­ja sekä 2. asteen oppi­lai­tok­sia ja kor­kea­kou­lu­ja. Pää­tös teh­tiin viran­omais­ryh­mäs­sä, jos­sa on muka­na Soi­ten koron­ajoh­to, Alue­hal­lin­to­vi­ras­to (AVI), Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin­lai­tos (THL) sekä Elin­kei­no- lii­ken­ne- ja ympä­ris­tö­kes­kus (ELY).

Tes­tauk­seen tulee hakeu­tua lie­vis­sä­kin oireissa

Jos sinul­la on lie­viä­kään koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­via oirei­ta, pysy koto­na ja ota mei­hin yhteyt­tä! Soi­ta koro­na­neu­von­ta­nu­me­roon 06 828 7499 ja Soi­ten ammat­ti­lai­nen arvioi hoi­don­tar­pee­si. Tar­vit­taes­sa kut­sum­me sinut vas­taa­no­tol­le ja koronavirustestaukseen.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media