omaolo.fi Rokotukset
20.01.2021

Soi­ten alu­eel­la todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa – alu­eel­li­set koro­na­suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennallaan

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu jäl­leen kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­ta­ket­jut ovat sel­vil­lä ja altis­tu­neet on ase­tet­tu karanteeniin.

Tämän het­ki­set koro­na­ti­lan­teen tun­nus­lu­vut ovat seu­raa­vat Soi­ten alueella:

 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 9 (edellinen luku 3)
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 11,5 (edellinen luku 3,8)
 • Koronavirustesteistä 0,6% on positiivisia tuloksia
 • Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 164
 • Tartuntaketjujen jäljitettävyys 80%
 • Koronaviruksen leviämisvaihe Keski-Pohjanmaalla: perustaso

Koros­tam­me voi­mak­kaas­ti, että tes­tei­hin tulee hakeu­tua vähäi­sis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa ja heti oirei­den ilmaannuttua.

Muis­tu­tam­me pai­nok­kaas­ti myös kas­vo­mas­kin käy­tös­tä suo­si­tus­ten mukai­ses­ti. Kas­vo­mas­kien käy­töl­lä voi­daan sekä raja­ta tau­din leviä­mis­tä että vähen­tää mer­kit­tä­väs­ti altis­tu­nei­den määrää.

Kas­vo­mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan yli 12-vuotiaille:

 • julkisissa tiloissa, kuten kaupoissa ja muissa kodin ulkopuolisissa paikoissa
 • julkisessa liikenteessä sekä riskiryhmäläisten kyydityksissä
 • alueen toisen asteen oppilaitoksissa (ammattikoulut ja lukiot) sekä korkeakouluissa ja yliopistoissa
 • koronatestiin hakeutuessa
 • riskimaasta Suomeen palattaessa
 • Kasvomaskia voi käyttää edelleen myös muissa tilanteissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta.

Alu­eel­li­set mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set säi­ly­vät ennallaan

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 20.1.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa sekä alu­eel­li­sia mää­räyk­siä ja suo­si­tuk­sia. Mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set pysy­vät ennal­laan ja ovat voi­mas­sa 14.2.2021 saakka.

Myös suo­si­tuk­set las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­toi­min­nan osal­ta pide­tään nykyi­sel­lä tasol­la, mikä mah­dol­lis­taa las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­toi­min­nan jat­ka­mi­sen tur­val­li­suus­te­ki­jät huo­mioi­den alle 20 hen­ki­lön ryh­mi­nä. Las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­toi­min­nan eri­lai­set pelit ja kisat, kuten hiih­to­kil­pai­lut, voi­daan jär­jes­tää kun­han niis­sä ei ole yleisöä.

Seu­raa­va viran­omais­ryh­män kokous pide­tään kes­ki­viik­ko­na 27.1.2021.

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen:

 • Pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti
 • Yski hihaan tai nenäliinaan
 • Pidä etäisyyttä toisiin ihmisiin
 • Käytä maskia
 • Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin ajoissa ja lievissäkin oireissa
 • Lataa ja käytä Koronavilkkua
 • Kun vuorosi tulee, ota koronavirusrokote.

On tär­ke­ää hakeu­tua tes­tauk­seen lie­vis­sä­kin oireissa!

Säh­köi­nen yhteydenotto:

Yhtey­den­o­ton Soi­ten infek­tio­vas­taa­no­tol­le voi teh­dä täyt­tä­mäl­lä Omaolo-pal­ve­lun koro­na­oi­rear­vion osoit­tees­sa: https://www.omaolo.fi/ . Mikä­li oiree­si sitä edel­lyt­tä­vät, yhteys­tie­to­si voi­daan välit­tää Soi­teen tai voit itse vara­ta Omao­lon kaut­ta ajan dri­ve in ‑tes­tauk­seen. Link­ki ajan­va­rauk­seen tar­jo­taan oirear­vion täyt­tä­mi­sen jäl­keen, mikä­li oiree­si edel­lyt­tä­vät koronavirustestausta.

Yhtey­den­ot­to puhelimitse:

Koro­na­neu­von­ta­pu­he­lin on avoin­na arki­sin klo 8–17 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 8–16 nume­ros­sa 06 828 7499 (aikui­set, yli 16-vuo­ti­aat sai­ras­tu­neet). Soi­ten las­ten päi­vys­tys on avoin­na ympä­ri vuo­ro­kau­den 24/7 puh. 06 826 4444 (alle 16-vuo­ti­aat sai­ras­tu­neet). Jos ter­vey­den­ti­la­si vaa­tii päi­vys­tyk­sel­lis­tä hoi­toa, soi­ta Soi­ten yhteis­päi­vys­tyk­seen puh. 116 117.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media