omaolo.fi Rokotukset
02.10.2020

Soi­ten alu­eel­la todet­tu kol­me uut­ta koronavirustartuntaa

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät Ylläk­sel­lä todet­tuun tar­tun­ta­ket­juun. Kah­den tar­tun­nan osal­ta altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja ase­tet­tu karan­tee­niin. Altis­tu­nei­ta on näis­sä kah­des­sa tapauk­ses­sa yhteen­sä 15. Kol­man­nen tar­tun­nan altis­tu­nei­den osal­ta sel­vi­tys­työ on vie­lä käyn­nis­sä. Tapauk­siin ei kui­ten­kaan lii­ty joukkoaltistumista.

Yksi uusis­ta tar­tun­nois­ta on todet­tu Soi­ten työn­te­ki­jäl­lä. Hyvän suo­jau­tu­mi­sen takia tar­tun­taan liit­tyy vain yksi altis­tu­nut hen­ki­lö, eikä altis­tu­nut ole Soi­ten asiakas.

Kai­kil­la oireet ovat lie­viä ja tar­tun­nan saa­neet ovat kotihoidossa.

Kulu­neen kah­den vii­kon aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä kym­me­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on todet­tu nyt 50 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tilan­ne­ku­va päi­vi­te­tään maa­nan­tai­sin ilmaan­tu­vuu­den osalta.

Tes­tauk­seen tulee hakeu­tua lie­vis­sä­kin oireissa

Jos sinul­la on lie­viä­kään koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­via oirei­ta, pysy koto­na ja ota mei­hin yhteyt­tä! Soi­ta koro­na­neu­von­ta­nu­me­roon 06 828 7499 ja Soi­ten ammat­ti­lai­nen arvioi hoi­don­tar­pee­si. Tar­vit­taes­sa kut­sum­me sinut vas­taa­no­tol­le ja koronavirustestaukseen.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media