omaolo.fi Rokotukset
07.02.2021

Soi­ten alu­eel­la todet­tu nel­jä uut­ta koronavirustartuntaa

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu nel­jä uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Kaik­ki nel­jä tar­tun­taa liit­ty­vät Skel­lef­teån tar­tun­ta­ket­juun, jos­ta tie­do­tim­me eilen.

Skel­lef­teås­ta Suo­meen lau­an­tain 23.1.2021 jäl­keen palan­nei­ta North­vol­tin työn­te­ki­jöi­tä keho­te­taan edel­leen hakeu­tu­maan koro­na­vi­rus­tes­tiin. Tes­tiin on syy­tä täs­sä poik­keus­ta­pauk­ses­sa men­nä, vaik­ka oli­si oiree­ton. Tes­tiin meno on tar­peen, vaik­ka teh­taal­la tai län­si­ra­jal­la oli­si otet­tu jo nega­tii­vi­nen koro­na­näy­te. Näis­sä tapauk­sis­sa tes­tien välin on olta­va vähin­tään 72 h.

Skel­lef­teås­sä on pahe­ne­va koro­na­vi­ruse­pi­de­mia ja North­vol­tin teh­taal­ta on löy­ty­nyt bri­tan­nia­lais­ta alku­pe­rää ole­vaa muun­to­vi­rus­ta. Työn­te­ki­jät ovat teh­taal­la työs­ken­nel­les­sään saat­ta­neet altis­tua muun­to­vi­ruk­sel­le. Muun­to­vi­ruk­sen aiheut­ta­ma koro­na­vi­rus­tau­ti ei ole aiem­paa vaa­ral­li­sem­pi, mut­ta se tar­tut­taa herkemmin.

Koro­na­vi­rus­tes­tiin menoa ja tes­ti­vas­taus­ta odot­taes­sa työn­te­ki­jöi­den on olta­va tar­kas­ti omaeh­toi­ses­sa karan­tee­nis­sa vält­täen kaik­kia kon­tak­te­ja toi­siin ihmisiin.

Säh­köi­nen yhteydenotto:

Yhtey­den­o­ton Soi­ten infek­tio­vas­taa­no­tol­le voi teh­dä täyt­tä­mäl­lä Omaolo-pal­ve­lun koro­na­oi­rear­vion osoit­tees­sa: https://www.omaolo.fi/ . Mikä­li oiree­si sitä edel­lyt­tä­vät, yhteys­tie­to­si voi­daan välit­tää Soi­teen tai voit itse vara­ta Omao­lon kaut­ta ajan dri­ve in ‑tes­tauk­seen. Link­ki ajan­va­rauk­seen tar­jo­taan oirear­vion täyt­tä­mi­sen jäl­keen, mikä­li oiree­si edel­lyt­tä­vät koronavirustestausta.

Yhtey­den­ot­to puhelimitse:

Koro­na­neu­von­ta­pu­he­lin on avoin­na arki­sin klo 8–17 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 8–16 nume­ros­sa 06 828 7499 (aikui­set, yli 16-vuo­ti­aat sai­ras­tu­neet). Soi­ten las­ten päi­vys­tys on avoin­na ympä­ri vuo­ro­kau­den 24/7 puh. 06 826 4444 (alle 16-vuo­ti­aat sai­ras­tu­neet). Jos ter­vey­den­ti­la­si vaa­tii päi­vys­tyk­sel­lis­tä hoi­toa, soi­ta Soi­ten yhteis­päi­vys­tyk­seen puh. 116 117.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media