omaolo.fi Rokotukset
25.02.2021

Soi­ten alu­eel­la todet­tu nel­jä uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa — jouk­koal­tis­tu­mi­nen Kannuksessa

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu nel­jä uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa tors­tai 25.2.2021 ilta­päi­vän aika­na. Tar­tun­nat eivät lii­ty toi­siin­sa, eikä niil­lä näy­tä ole­van yhteyt­tä alu­eel­la aiem­min todet­tui­hin tar­tun­ta­ket­jui­hin. Tar­tun­to­jen alku­pe­rää sel­vi­tel­lään parhaillaan.

Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on tors­tai-päi­vän aika­na hei­ken­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti Kes­ki-Poh­jan­maal­la. Nyt on ehdot­to­man tär­ke­ää vähen­tää lähi­kon­tak­tien mää­rä mini­miin ja huo­leh­tia huo­lel­li­ses­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä, tur­va­vä­leis­tä sekä käsi­hy­gie­nias­ta. Tar­peet­to­mia kokoon­tu­mi­sia tulee välttää!

Mikä­li alu­een koro­na­ti­lan­ne sitä edel­lyt­tää, teh­dään lähi­päi­vien aika­na tar­vit­taes­sa pää­tös siir­ty­mi­ses­tä kiih­ty­mis­vai­heen tasolle.

Yksi uusis­ta tar­tun­nois­ta on todet­tu Kan­nuk­ses­sa ja sii­hen liit­tyy jouk­koal­tis­tu­mi­nen Juha­ni Vuo­ri­sen kou­lus­sa 22–23.2.2021. Yhtey­de­no­tot altis­tu­nei­siin on aloi­tet­tu ja Soi­te tulee ole­maan yhtey­des­sä kaik­kiin altis­tu­nei­siin mah­dol­li­sim­man pian. Karan­tee­niin tul­laan aset­ta­maan usei­ta kym­me­niä henkilöitä.

Ope­tuk­sen jat­ku­mi­sen tur­vaa­mi­sek­si Kan­nuk­sen sivis­tys­toi­mi on päät­tä­nyt, että Juha­ni Vuo­ri­sen kou­lun 9. luok­ka­lai­set siir­ty­vät etä­ope­tuk­seen per­jan­tai­na 26.2.2021, jon­ka jäl­keen alkaa hiih­to­lo­ma. Kan­nuk­sen kun­ta tie­dot­taa oppi­lai­ta ja van­hem­pia hiih­to­lo­man jäl­kei­ses­tä ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­tä myö­hem­min tar­kem­min Wil­man kautta.

Soi­te pyy­tää Kes­ki-Poh­jan­maan maa­kun­nan alu­een nuo­ria huo­leh­ti­maan tar­koin omas­ta koro­na­tur­val­li­suu­des­ta ja vält­tä­mään tar­peet­to­mia sosi­aa­li­sia kon­tak­te­ja ensi vii­kon aika­na. Koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen tulee hakeu­tua vii­py­mät­tä ja hyvin lie­vis­tä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­ta oireis­ta.

Hakeu­du koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen heti lie­vil­lä­kin oireilla:

  • Sähköisesti täyttämällä koronaoirearvio osoitteessa: https://www.omaolo.fi/
  • Soittamalla Soiten koronaneuvontanumeroon: 06 828 7499 (avoinna ark. klo 8–17 ja viikonloppuisin klo 8–16). Lapset (alle 16-vuotiaat sairastuneet): Soiten lasten päivystys 06 826 4444 (avoinna ympäri vuorokauden 24/7). Jos terveydentilasi vaatii päivystyksellistä hoitoa, soita Soiten päivystysapunumeroon puh. 116 117.

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen

  • Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin ajoissa ja lievissäkin oireissa
  • Käytä maskia
  • Pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti
  • Yski hihaan tai nenäliinaan
  • Pidä etäisyyttä toisiin ihmisiin
  • Lataa ja käytä Koronavilkkua
  • Kun vuorosi tulee, ota koronarokote
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media