omaolo.fi Rokotukset
05.10.2020

Soi­ten alu­eel­la todet­tu uusia koronavirustartuntoja

Soi­tes­sa on diag­no­soi­tu vii­kon­lo­pun aika­na yhteen­sä kah­dek­san uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa, jois­ta  vii­den koti­kun­ta Soi­ten alu­eel­la. Val­tao­sa tar­tun­nois­ta liit­tyy Vaa­san laa­jaan tar­tun­ta­ket­juun. Tar­tun­ta­ket­jut ovat sel­vil­lä ja altis­tu­nei­ta kar­toi­te­taan edel­leen. Karan­tee­nis­sa on noin pari sataa hen­ki­löä. Kai­kil­la tar­tun­nan­saa­neil­la oireet ovat lie­viä ja he ovat kotihoidossa.

Altis­tu­nei­den jou­kos­sa on Soi­ten hen­ki­lös­töä. Hei­dät on lai­tet­tu karan­tee­niin. Asia­kas­ti­lan­teis­sa hen­ki­lö­suo­jai­met ovat olleet käytössä.

Kulu­neen kah­den vii­kon aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 14 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on todet­tu 55 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Ilmaan­tu­vuus vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na Soi­ten alu­eel­la on täl­lä het­kel­lä 17,9 / 100 000 asu­kas­ta. Koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu tänään ma 5.10.2020 klo 12, jon­ka jäl­keen tie­do­tam­me asias­ta  tarkemmin.

Kos­ka koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on siir­ty­mäs­sä kiih­ty­mis­vai­hee­seen, Soi­te suo­sit­te­lee vah­vas­ti kas­vo­mas­kin laa­jaa käyt­töä jul­ki­sis­sa tilois­sa, kau­pois­sa sekä muis­sa pai­kos­sa kodin ulko­puo­lel­la asioi­des­sa. Link­ki: Näin käy­tät kas­vo­mas­kia oikein.

Tes­tauk­seen tulee hakeu­tua lie­vis­sä­kin oireissa

Jos sinul­la on lie­viä­kään koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­via oirei­ta, pysy koto­na ja ota mei­hin yhteyt­tä! Soi­ta koro­na­neu­von­ta­nu­me­roon 06 828 7499 ja Soi­ten ammat­ti­lai­nen arvioi hoi­don­tar­pee­si. Tar­vit­taes­sa kut­sum­me sinut vas­taa­no­tol­le ja koronavirustestaukseen.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media