omaolo.fi Rokotukset
22.01.2021

Soi­ten alu­eel­la todet­tu yksi uusi koronavirustartunta

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta­ket­jua sel­vi­te­tään par­hail­laan. Altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu ja ase­tet­tu karanteeniin.

Tar­tun­taan liit­tyy mah­dol­li­nen altis­tus­ti­lan­ne 16.1.2021 Kok­ko­lan Inti­aa­ni­ky­län Lidl-myy­mä­läs­sä (Stran­gin­tie 1) klo 16–18. Pyy­däm­me myy­mä­läs­sä tuo­na aika­na asioi­nei­ta seu­raa­maan oirei­ta ja hakeu­tu­maan her­käs­ti koronavirustestiin.

Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 166 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Link­ki: ajan­ta­sai­nen tilannekuva

On äärim­mäi­sen tär­ke­ää hakeu­tua koro­na­tes­tiin nopeas­ti ja hyvin lie­vil­lä­kin oireil­la, jot­ta tar­tun­ta­ket­jut eivät läh­de leviämään!

Me kaik­ki voim­me vai­kut­taa omal­la toi­min­nal­lam­me koro­na­ti­lan­tee­seen ja sii­hen, että emme tar­tu­ta lähei­siäm­me tai ihmi­siä, joi­ta koh­taam­me. Koro­na­mat­kaa on vie­lä vähän jäl­jel­lä ennen kuin kaik­ki ovat saa­neet rokot­teen, joten tsem­pa­taan vie­lä hetki!

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen:

  • Pese kätesi tai käytä käsidesiä ahkerasti
  • Yski hihaan tai nenäliinaan
  • Pidä etäisyyttä toisiin ihmisiin
  • Käytä maskia
  • Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin ajoissa ja lievissäkin oireissa
  • Lataa ja käytä Koronavilkkua
  • Kun vuorosi tulee, ota koronavirusrokote

Näin pää­set koronatestaukseen:

Säh­köi­nen yhteydenotto:

Yhtey­den­o­ton Soi­ten infek­tio­vas­taa­no­tol­le voi teh­dä täyt­tä­mäl­lä Omaolo-pal­ve­lun koro­na­oi­rear­vion osoit­tees­sa: https://www.omaolo.fi/ . Mikä­li oiree­si sitä edel­lyt­tä­vät, yhteys­tie­to­si voi­daan välit­tää Soi­teen tai voit itse vara­ta Omao­lon kaut­ta ajan dri­ve in ‑tes­tauk­seen. Link­ki ajan­va­rauk­seen tar­jo­taan oirear­vion täyt­tä­mi­sen jäl­keen, mikä­li oiree­si edel­lyt­tä­vät koronavirustestausta.

Yhtey­den­ot­to puhelimitse:

Koro­na­neu­von­ta­pu­he­lin on avoin­na arki­sin klo 8–17 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 8–16 nume­ros­sa 06 828 7499 (aikui­set, yli 16-vuo­ti­aat sai­ras­tu­neet). Soi­ten las­ten päi­vys­tys on avoin­na ympä­ri vuo­ro­kau­den 24/7 puh. 06 826 4444 (alle 16-vuo­ti­aat sai­ras­tu­neet). Jos ter­vey­den­ti­la­si vaa­tii päi­vys­tyk­sel­lis­tä hoi­toa, soi­ta Soi­ten yhteis­päi­vys­tyk­seen puh. 116 117.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media