omaolo.fi Rokotukset
21.11.2020

Soi­ten alu­eel­la todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta, johon liit­tyy joukkoaltistuminen

Soi­ten alu­eel­la, Kaus­ti­sel­la, on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta, johon liit­tyy jouk­koal­tis­tu­mi­nen.  Tar­tun­ta liit­tyy Kruu­nu­pyyn tartuntaketjuun.

Jouk­koal­tis­tu­mi­seen liit­ty­vä tar­tun­ta on todet­tu Kaus­ti­sen kes­kus­kou­lun (7.–9.) oppi­laal­la. Yhtey­de­no­tot altis­tu­nei­siin on aloi­tet­tu. Soi­te tulee ole­maan yhtey­des­sä kaik­kiin altis­tu­nei­siin vii­kon­lo­pun aika­na ja kut­suu hei­tä tar­vit­taes­sa koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen. Karan­tee­niin tul­laan aset­ta­maan n. 80 henkilöä.

Ope­tuk­sen jat­ku­mi­sen tur­vaa­mi­sek­si Kaus­ti­sen sivis­tys­toi­mi on päät­tä­nyt, että Kaus­ti­sen kes­kus­kou­lu (7–9.) siir­tyy etä­ope­tuk­seen 23–29.11.2020. Kun­ta tie­dot­taa oppi­lai­ta ja van­hem­pia ope­tus­jär­jes­te­lyis­tä tar­kem­min Wil­man kaut­ta. Myös kes­ki­vii­kon 25.11. ja per­jan­tain 27.11. nuor­ten illat on perut­tu Kaustisella.

Soi­te pyy­tää Kaus­ti­sen alu­een nuo­ria huo­leh­ti­maan tar­koin omas­ta koro­na­tur­val­li­suu­des­ta ja vält­tä­mään tar­peet­to­mia sosi­aa­li­sia kon­tak­te­ja ensi vii­kon (23–29.11.2020) aika­na. Koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen tulee hakeu­tua vii­py­mät­tä ja hyvin lie­vis­tä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­ta oireis­ta.

On tär­ke­ää hakeu­tua tes­tauk­seen lie­vis­sä­kin oireissa!

Yhtey­den­o­ton Soi­ten infek­tio­vas­taa­no­tol­le voi teh­dä täyt­tä­mäl­lä Omaolo-pal­ve­lun koro­na­oi­rear­vion osoit­tees­sa: https://www.omaolo.fi/ . Mikä­li oiree­si sitä edel­lyt­tä­vät, yhteys­tie­to­si voi­daan välit­tää Soi­teen tai voit itse vara­ta Omao­lon kaut­ta ajan dri­ve in ‑tes­tauk­seen. Koro­na­neu­von­ta­pu­he­lin on avoin­na arki­sin klo 8–17 ja vii­kon­lop­pui­sin klo 8–16 nume­ros­sa 06 828 7499. Soi­ten las­ten päi­vys­tys on avoin­na ympä­ri vuo­ro­kau­den 24/7 puh. 06 826 4444.

Jokai­nen voi vai­kut­taa tar­tun­to­jen ehkäisemiseen

Soi­ten alu­eel­la on voi­mas­sa laa­jen­net­tu kas­vo­mas­ki­suo­si­tus. Kas­vo­mas­ki on yksi kei­no ehkäis­tä koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen leviämistä.

Estä koro­na­vi­ruk­sen leviäminen:

  • Pese kätesi
  • Yski hihaan tai nenäliinaan
  • Pidä etäisyyttä toisiin ihmisiin
  • Käytä maskia
  • Jos saat oireita, pysy kotona ja hakeudu testiin
  • Lataa ja käytä Koronavilkkua
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media