omaolo.fi Rokotukset
04.06.2021

Soi­ten alu­eel­la yksi uusi koronavirustartunta

Päi­vän tilanne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tapaus liit­tyy aiem­paan tar­tun­ta­ket­juun. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa kol­me koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut­ta potilasta.

Keho­tam­me kaik­kia, joil­la on vähäi­siä­kin koro­naan sopi­via oirei­ta hakeu­tu­maan her­käs­ti koro­na­tes­tiin. Lie­vil­lä­kään oireil­la ei tule liik­kua kodin ulkopuolella!

Muis­tu­tam­me, että työ- tai loma­mat­kaan liit­ty­vät koro­na­vi­rus­tes­tauk­set teh­dään yksi­tyis­sek­to­rin tai työ­ter­veys­huol­lon kaut­ta. Soi­ten infek­tio­vas­taa­no­toil­la ja las­ten päi­vys­tyk­ses­sä ote­taan vain koro­na­vi­rusoi­reis­ten koro­na­näyt­teet sekä maahantulotestit.

Koro­na­tie­dot­ta­mi­nen

Jat­kos­sa Soi­ten alu­een koro­na­ti­lan­ne­ku­va päi­vi­te­tään maa­nan­tai­sin ja tors­tai­sin. Lisäk­si tie­do­tam­me aina alu­eel­li­sen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­män kokoontuessa.

Tie­do­tam­me koro­na­ti­lan­tees­ta suun­ni­tel­lun tie­do­tusai­ka­tau­lun ulko­puo­lel­la vain, mikä­li tilan­ne­ku­va muut­tuu olen­nai­ses­ti. Esi­mer­kik­si vii­kon­lop­pu­na tode­tuis­ta uusis­ta posi­tii­vi­sis­ta koro­na­tes­ti­tu­lok­sis­ta tie­do­tam­me vas­ta arke­na, mikä­li tulok­set eivät ole jol­lain taval­la poik­kea­via tai aiheu­ta eri­tyis­tä riskiä.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media