omaolo.fi Rokotukset
19.01.2022

Soi­ten alu­een koro­na­vi­ruk­sen tar­tun­nan­jäl­ji­tys sekä eris­tys- ja karan­tee­ni­pi­tuu­det muuttuvat

Koro­na­vi­rus­tar­tun­nat ovat nopeas­sa kas­vus­sa Soi­ten alu­eel­la, min­kä vuok­si tar­tun­nan­jäl­ji­tys­tä on prio­ri­soi­ta­va. Lisäk­si eris­tyk­sen ja karan­tee­nin pituus muut­tuu pää­sään­töi­ses­ti vii­dek­si päi­väk­si. Perus­ter­veen ja lie­vis­tä hen­gi­tys­tie­oi­rei­ta pote­van ei yleen­sä ole tar­vet­ta ottaa yhteyt­tä ter­vey­den­huol­toon, eikä hakeu­tua ter­vey­den­huol­lon koro­na­vi­rus­tes­tiin. Koti­tes­taus­ta suo­si­tel­laan kai­kil­le, joil­la on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireita.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy alu­eel­la niin run­saas­ti, että tar­tun­to­jen laa­ja­mit­tai­nen jäl­jit­tä­mi­nen on mah­do­ton­ta ja hen­ki­lös­tö­re­surs­sien näkö­kul­mas­ta epä­tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys kes­ki­te­tään nyt sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon yksi­köis­sä ja hoi­to­lai­tok­sis­sa todet­tu­jen tar­tun­to­jen selvitykseen.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tys­pe­ri­aat­tei­den lisäk­si muu­tok­sia teh­dään eris­tys- ja karan­tee­nia­jan pituu­teen ja jat­kos­sa eris­tys- tai karan­tee­niai­ka on pää­sään­töi­ses­ti 5 vuo­ro­kaut­ta roko­te­suo­jas­ta riip­pu­mat­ta. Aika las­ke­taan näytteenottopäivästä.

Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta löy­tyy ajan­ta­sai­set ohjeet:

Koti­tes­taus­ta suo­si­tel­laan ensi­si­jai­se­na menetelmänä

Suo­sit­te­lem­me koti­tes­taus­ta kai­kil­le, joil­la on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oirei­ta, kuten kuu­met­ta, nuhaa tai yskää. Posi­tii­vi­seen koti­tes­ti­tu­lok­seen on suh­tau­dut­ta­va samoin kuin viral­li­sel­la tes­til­lä saa­tuun posi­tii­vi­seen tulok­seen. Koro­na­vi­ruk­sen anti­gee­ni-koti­tes­tit eivät vält­tä­mät­tä tun­nis­ta omik­ron­muun­nos­ta yhtä her­käs­ti aiem­piin variant­tei­hin ver­rat­tu­na, joten suo­sit­te­lem­me tois­ta­maan koti­tes­tin uudes­taan muu­ta­man päi­vän kulut­tua, mikä­li hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireet jatkuvat.

Perus­ter­veen, yleis­voin­nil­taan hyvän ja lie­vis­tä hen­gi­tys­tie­oi­rei­ta omaa­van ei yleen­sä ole tar­vet­ta ottaa yhteyt­tä ter­vey­den­huol­toon eikä hakeu­tua ter­vey­den­huol­lon koronavirustestiin.

Aikui­sen posi­tii­vi­nen koti­tes­ti­tu­los tulee var­mis­taa ter­vey­den­huol­los­sa, jos:

  • oireet ovat vakavat
  • sairastunut kuuluu riskiryhmään
  • sairastunut on raskaana
  • sairastunut työskentelee sote-alalla
  • sairastunut tarvitsee tartuntatautipäivärahatodistuksen itseä tai perheenjäsentä varten tai tuloksen koronapassia varten.

Soi­tes­sa posi­tii­vi­sek­si tes­ta­tuil­le hen­ki­löl­le lähe­te­tään teks­ti­vies­ti, jos­sa on eris­tys- ja koti­hoi­to-ohjeet. Yli 60-vuo­tiai­den yhtey­den­ot­to teh­dään puhe­li­mit­se. Bud­dyCa­re-sovel­lus ei ole enää käy­tös­sä. Tar­tun­nan­saa­neen tulee olla jat­ku­vas­ti tavoi­tet­ta­vis­sa ja nou­dat­taa infek­tioi­den tor­jun­tayk­si­kön anta­mia ohjeita.

Alle 12-vuo­tiai­ta tes­ta­taan Soi­tes­sa jos lap­si kuu­luu ris­ki­ryh­mään tai lää­kä­ri arvio tes­tauk­sen aiheelliseksi

Alle 12-vuo­ti­aan lap­sen lie­viä infek­tio-oirei­ta voi seu­ra­ta koto­na ilman tes­taa­mis­ta. Oireet ovat lie­viä, jos lap­si on vir­keä ja jak­saa leik­kiä ja puu­hail­la, vaik­ka hänel­lä oli­si­kin nuhaa, yskää ja kuu­met­ta. Lap­sen tuli­si vält­tää per­heen ulko­puo­li­sia kon­tak­te­ja, kun­nes oireet ovat mer­kit­tä­väs­ti hel­pot­ta­neet. Jos oireet alka­vat sel­keäs­ti väis­tyä seu­ran­nas­sa, ei koro­na­tes­tiin tar­vit­se mennä.

Alle 12-vuo­ti­aal­la lap­sel­la Soi­tes­sa teh­ty koro­na­tes­ti on aiheel­li­nen, jos hänel­lä on koro­na­vi­ruk­seen sopi­via oirei­ta ja hänen oireet edel­lyt­tä­vät lää­kä­rin arvio­ta (ja sen perus­teel­la koronatestiä).

Yli 12-vuo­ti­aal­la lap­sel­la ja nuo­rel­la Soi­tes­sa teh­ty koro­na­tes­ti on aiheel­li­nen, jos hänel­lä on koro­na­vi­ruk­seen sopi­via oirei­ta ja hän kuu­luu vaka­van koro­na­vi­rus­tau­din ris­ki­ryh­mään.

Lap­si tai nuo­ri voi pala­ta var­hais­kas­va­tuk­seen tai kou­luun, kun hän on sel­väs­ti para­ne­mas­sa ja oireet vähe­ne­mäs­sä. Kuten muis­sa­kin virusin­fek­tiois­sa, myös koro­nas­sa tar­tut­ta­vuus vähe­nee nopeas­ti oirei­den alka­mi­sen jäl­keen. Jäl­ki­nu­ha tai ‑yskä voi jat­kua pit­kään­kin tuo­reen hen­gi­tys­tiein­fek­tion jälkeen.

Vii­den vuo­ro­kau­den koti­ka­ran­tee­ni tar­tun­nan­saa­neen kans­sa samas­sa talou­des­sa asuville

Sai­ras­tu­neen kans­sa samas­sa talou­des­sa asu­vien (per­heal­tis­tus) hen­ki­löi­den on nou­da­tet­ta­va tar­tun­ta­tau­ti­lain mukais­ta koti­ka­ran­tee­nia 5 vrk vii­mek­si sai­ras­tu­neen näyt­teen­ot­to­päi­vä­mää­räs­tä läh­tien. Per­heal­tis­tuk­sis­sa altis­tu­neen tulee nou­dat­taa koti­ka­ran­tee­nia roko­tus­suo­jas­ta riippumatta.

Jos altis­tu­neel­le tulee koro­na­vi­rus­tau­tiin sopi­via oirei­ta (yskä, nuha, kurk­ku­ki­pu, kuu­me, lihas­ki­vut, pään­sär­ky), tulee altis­tu­neen vara­ta aika koro­na­näyt­tee­seen säh­köi­ses­ti täyt­tä­mäl­lä Omaolo-pal­ve­lun koro­na­oi­rear­vion osoit­tees­sa omaolo.fi tai koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta puh. 06 828 7499, ma-su klo 8–16.

Karan­tee­nis­sa ole­van alkaes­sa oireil­la, suo­si­tel­laan että samas­sa talou­des­sa asu­vat vält­tä­vät tur­hia sosi­aa­li­sia kon­tak­te­ja sii­hen saak­ka, kun­nes karan­tee­nis­sa ole­van koro­na­tes­ti­tu­los on varmistunut.

Eris­tys­pää­tös­to­dis­tus lähe­te­tään auto­maat­ti­ses­ti Soi­tes­sa posi­tii­vi­sek­si testatuille

Eris­tys­pää­tös­to­dis­tus kir­joi­te­taan auto­maat­ti­ses­ti näyt­teen­ot­to­päi­vä­mää­räs­tä alkaen 5 vuo­ro­kaut­ta eteen­päin. Eris­tys­pää­tös­to­dis­tus toi­mii todis­tuk­se­na tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­has­ta työ­nan­ta­jaa var­ten. Eris­tys­pää­tös­to­dis­tus tulee auto­maat­ti­ses­ti pos­tit­se kotio­soit­tee­seen muu­ta­man vii­kon kulues­sa eris­tyk­sen pää­tyt­tyä. Täl­lä het­kel­lä pää­tös­ten käsit­te­lys­sä on noin kuu­kau­den viive.

Mikä­li per­heen­jä­se­nil­lä on tar­vet­ta tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­ha­to­dis­tuk­sel­le, tulee hei­dän olla yhtey­des­sä Soi­ten tar­tun­ta­tau­ti­hoi­ta­jaan puh. 040 804 2781 (klo 10–14).

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media