omaolo.fi Rokotukset
02.12.2020

Soi­ten alu­een suo­si­tuk­set koro­na­vi­ruk­sen kiih­ty­mis­vai­hees­sa – AVI kiel­tää yli 20 hen­ki­lön kokoontumiset

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 2.12.2020 ja vah­vis­ti sun­nun­tai­na 29.11.2020 pide­tys­sä yli­mää­räi­ses­sä viran­omais­ryh­män kokouk­ses­sa lin­ja­tut kiih­ty­mis­vai­heen suo­si­tuk­set Kes­ki-Poh­jan­maal­la. Soi­te pitää edel­leen voi­mas­sa aiem­min anne­tun suo­si­tuk­sen 20 hen­ki­lön kokoon­tu­mis­ra­jas­ta sekä aikuis­ten har­ras­tus­toi­min­nan kes­keyt­tä­mi­ses­tä 21.12.2020 saakka. 

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to (AVI) on 1.12.2020 tiu­ken­ta­nut kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia koro­na­vi­ruk­sen perus‑, kiih­ty­mis- sekä leviä­mis­vai­heis­sa. Kes­ki-Poh­jan­maan olles­sa kiih­ty­mis­vai­hees­sa on yli 20 hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suu­det kiel­let­ty. Tiu­kem­pi rajoi­tus tar­vi­taan koro­na­vi­ruk­sen laa­jem­man leviä­mi­sen ehkäi­se­mi­sek­si, ris­ki­ryh­mien suo­je­le­mi­sek­si ja ter­vey­den­huol­lon kan­to­ky­vyn tur­vaa­mi­sek­si. Mää­räys on voi­mas­sa ajal­la 2.12.–21.12.2020. Lue lisää AVI:n tie­dot­tees­ta.

Tilai­suuk­sien jär­jes­tä­jät vas­taa­vat itse tilai­suuk­sien varo­toi­mis­ta ja osal­lis­tu­ja­mää­räs­tä. Ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä kokouk­sia voi jär­jes­tää sisä­ti­lois­sa ja raja­tuis­sa ulko­ti­lois­sa, kun nii­den jär­jes­tä­mi­ses­sä nou­da­te­taan THL:n ja OKM:n hygie­nia- ja tur­val­li­suus­oh­jet­ta sekä nou­da­te­taan osal­lis­tu­ja­mää­riin liit­ty­viä rajoituksia.

Soi­ten alu­eel­la voi­mas­sa ole­vat koro­na­vi­ruk­sen kiih­ty­mis­vai­heen tar­ken­ne­tut suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy aikai­sem­paan tar­tun­ta­ket­juun, eikä uusia altis­tu­nei­ta ole. Kol­me koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut­ta on sai­raa­la­hoi­dos­sa Kes­ki-Poh­jan­maan keskussairaalassa.

Yhteen­sä koko pan­de­mian aika­na Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­eel­la on nyt todet­tu 138 koronavirustartuntaa.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media