omaolo.fi Rokotukset
21.09.2021

Soi­ten hen­ki­lös­tön koro­na­ro­ko­tuk­set kol­man­nel­la annok­sel­la alkavat

Soi­tes­sa alkaa hen­ki­lös­tön koro­na­ro­ko­tuk­set kol­man­nel­la annok­sel­la 22.9.2021. Rokot­tei­ta anne­taan sote-hen­ki­lös­töl­le, jot­ka sai­vat rokot­teen ensim­mäi­set annok­set lyhyel­lä 3–4 vii­kon välia­jal­la vuo­den alussa.

Suo­mes­ta ja muu­al­ta kerä­tyn seu­ran­ta­tie­don perus­teel­la lyhyel­lä aika­vä­lil­lä annet­tu­jen annok­sien teho hii­puu eri­tyi­ses­ti infek­tion ja lie­vän tau­din suo­jan osal­ta, vaik­ka vaka­van tau­din suo­ja­te­ho on edel­leen hyvä.

THL ei kui­ten­kaan tois­tai­sek­si suo­sit­te­le kol­mat­ta roko­tean­nos­ta alle 30-vuo­tiail­le mie­hil­le. Tämä rajoi­tus ei kos­ke voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­teis­ten kol­mat­ta roko­tean­nos­ta. mRNA-rokot­teen saa­neil­la on rapor­toi­tu hyvin har­vi­nai­se­na hait­ta­vai­ku­tuk­se­na myokar­diit­te­ja ja peri­kar­diit­te­ja. Kos­ka tämä ris­ki on pai­not­tu­nut nuo­riin mie­hiin, THL on kat­so­nut varo­vai­suus­pe­ri­aat­teen mukaan perus­tel­luk­si raja­ta muut kuin voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­set alle 30-vuo­ti­aat mie­het kol­man­sia roko­tean­nok­sia kos­ke­van suo­si­tuk­sen­sa ulko­puo­lel­le toistaiseksi.

Lyhyel­lä annos­vä­lil­lä rokot­teet saa­neil­le kol­mas annos voi­daan antaa, kun toi­ses­ta roko­tean­nok­ses­ta on kulu­nut vähin­tään 6 kuu­kaut­ta.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media