omaolo.fi Rokotukset
29.12.2021

Soi­ten jat­kaa leviä­mi­sa­lu­ee­na — tiu­ken­nuk­sia alu­eel­li­siin kokoontumisrajoituksiin

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tui kes­ki­viik­ko­na 29.12.2021 arvioi­maan koro­na­vi­ruse­pi­de­mian alu­eel­lis­ta tilan­ne­ku­vaa ja suo­si­tuk­sia. Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä on alu­eel­la kor­kea ja Soi­ten alue luo­ki­tel­laan edel­leen koro­na­vi­ruk­sen leviä­mi­sa­lu­eek­si. Alu­eel­li­sia kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia on tiukennettu.

Soi­ten alue luo­ki­tel­laan edel­leen koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mi­sa­lu­eek­si. Koro­na­vi­ruk­sen 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 291 / 100 000. Vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 225 koro­na­tar­tun­taa. Vii­me vii­kol­la koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin noin 1 600 kap­pa­let­ta, jois­ta 7,4 % oli posi­tii­vi­sia. Vii­me vii­kol­la noin kol­man­nes tar­tun­nois­ta todet­tiin karan­tee­nin ulko­puo­lel­ta. Tar­tun­nois­ta pys­tyt­tiin kui­ten­kin jäl­jit­tä­mään 87 %. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa nel­jä koro­na­vi­rus­po­ti­las­ta, jois­ta yksi on tehohoidossa.

Vii­me vii­kol­la val­tao­sa tar­tun­nois­ta todet­tiin alle 10-vuo­tiail­la (25 %) sekä alle 10–19-vuotiailla (19 %). Yli 60-vuo­tiail­la todet­tiin vain 12 % tau­ti­ta­pauk­sis­ta. Soi­ten alu­eel­la yli 60-vuo­tiail­la kol­man­nen koro­na­ro­kot­teen kat­ta­vuus on 50 % ja yli 80-vuo­tiail­la jo 80 %, mikä osal­taan selit­tää yli 60-vuo­tiai­den vähäi­siä tar­tun­ta­mää­riä. Tar­tun­nois­ta suu­rin osa on per­he­pii­ris­sä tapah­tu­nei­ta tartuntoja.

Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on anta­nut 28.12.2021 pää­tök­sen kos­kien kokoon­tu­mis­ra­joi­tus­ta Soi­ten alu­eel­la. Alue­hal­lin­to­vi­ras­to kiel­tää tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 §:n 1 momen­tin nojal­la Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­tien alu­eel­la (pl. Reis­jär­vi) kaik­ki sisä­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­vät ylei­sö­ti­lai­suu­det ja ylei­set kokouk­set, joi­hin osal­lis­tuu yli 20 hen­ki­löä. Mää­räys on voi­mas­sa ajal­la 31.12.2021 – 30.1.2022. Link­ki AVI:n tiedotteeseen.

Lisäk­si Val­tio­neu­vos­to on hyväk­sy­nyt tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 i §:ssä tar­koi­te­tun ase­tuk­sen koro­na­pas­sin käy­tön rajoit­ta­mi­ses­ta mää­rä­ai­kai­ses­ti. Ase­tuk­sel­la rajoi­te­taan poik­keuk­sel­li­ses­ti koro­na­pas­sin vai­ku­tuk­sia siten, että 30.12.2021–20.1.2022 koro­na­pas­sia ei voi käyt­tää ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa ja asia­kas­ti­lois­sa vaih­toeh­to­na alu­eel­li­sil­le rajoi­tuk­sil­le. Link­ki STM:n tie­dot­tee­seen.

COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä suo­sit­te­lee 20 hen­gen osal­lis­tu­ja­ra­joi­tus­ta myös yksi­tyis­ti­lai­suuk­siin. Lisäk­si alu­eel­la on edel­leen voi­mas­sa laa­ja kas­vo­mas­ki­suo­si­tus sekä hybri­di­mal­li­nen etätyösuositus.

Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/  

Viran­omais­ryh­mä muis­tut­taa, että lie­vis­sä­kään hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa ei tuli­si liik­kua kodin ulko­puo­lel­la. Eten­kin rokot­ta­mat­to­mien tai vas­ta yhden roko­tusan­nok­sen saa­nei­den tuli­si hakeu­tua vii­py­mät­tä ja hyvin lie­vis­sä­kin hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­sa koro­na­tes­tiin.

Suo­sit­te­lem­me vah­vas­ti hank­ki­maan täy­den koro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jan, sil­lä koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä ja jat­kos­sa tau­dil­ta on hyvin vai­kea vält­tyä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na, sil­lä roko­tuk­set suo­jaa­vat tehok­kaas­ti koro­na­vi­ruk­sen vai­ke­aa tau­ti­muo­toa vastaan.

Kol­man­nen annok­sen koro­na­ro­ko­tuk­set ovat läh­te­neet vilk­kaas­ti käyn­tiin Soi­ten alu­eel­la. Soi­te on lin­jan­nut, että kaik­ki alle 60-vuo­ti­aat (18–59-vuotiaat) voi­vat saa­da kol­man­nen roko­tean­nok­sen, kun toi­ses­ta roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään 4 kuu­kaut­ta. Kol­man­sia rokot­tei­ta ale­taan anta­maan edel­lä mai­ni­tul­le ryh­mäl­le lyhen­ne­tyl­lä roko­te­vä­lil­lä maa­nan­tais­ta 3.1.2022 alkaen.

Soi­ten alu­eel­la roko­tus­ten pain­opis­te on ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Roko­tus­ten aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 5.1.2022 arvioi­maan alu­eel­lis­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta ja suo­si­tuk­sia. Mikä­li alu­eel­li­seen koro­na­vi­rus­ti­lan­tee­seen tulee muu­tok­sia, koo­taan viran­omais­ryh­mä kool­le tar­vit­taes­sa. Viran­omais­ryh­mä koos­tuu THL:n, AVI:n, ELY:n ja Soi­ten asiantuntijoista.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media