omaolo.fi Rokotukset
01.11.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 1.11.2021

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Koro­na­ti­lan­ne jat­kuu vaka­va­na Soi­ten alu­eel­la ja tar­tun­to­jen mää­rä on kas­vus­sa. Vii­me vii­kon (vko 43) aika­na Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä 112 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin noin 2000 kap­pa­let­ta. Ote­tuis­ta tes­teis­tä posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus oli 5,5 %. Täl­lä het­kel­lä Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa 6 koro­na­vi­rus­po­ti­las­ta. Sai­raa­la­hoi­dos­sa ole­vat ovat iäl­tään 30–70-vuotiaita.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

 • Tartuntoja viime viikolla: 112 (viikko sitten 94)
 • Sairaalahoidossa: 6 koronaviruspotilasta
 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 208 (viikko sitten 170)
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 269 (viikko sitten 221)
 • Koronavirustesteistä 5,5 % on positiivisia tuloksia (viikko sitten 6,5 %)
 • Pandemian alusta lähtien koronavirustautiin liittyviä kuolemia yhteensä 5 K-PSHP:n alueella
 • Koronaviruksen epidemiavaihe Keski-Pohjanmaalla: leviämisvaihe

Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty! Koro­na­vi­ruk­sel­le on voi­nut altis­tua seu­raa­vis­sa paikoissa:

 • 25.-30.10. klo 15.30-17 ABC Heinolankaari, Kokkola
 • 25.10. ja 27.-28.10. lounasaika lounasravintola Maukas ja majoitus, Kokkola
 • 29.10. klo 15.05 linja-autovuoro välillä Centralskolan, Kruunupyy - Bråtökylä
 • 30.10. klo 16 Vanha Kippari, Kokkola
 • 30.10. klo 13.05 linja-autovuoro välillä Centralskolan, Kruunupyy – Bråtökylä
 • 30.10. La Favorita, Kokkola

Lis­taus kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta altis­tu­mis­pai­kois­ta Soi­ten alu­eel­la: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/

Tär­kein­tä on nou­dat­taa koro­na­vi­ruk­sen hygie­nia­suo­si­tuk­sia sekä hakeu­tua koro­na­ro­ko­tuk­seen, mikä­li roko­te on vie­lä saa­mat­ta. Alu­eel­li­set koro­na­suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Vie­lä rokot­ta­mat­to­mien tuli­si hakeu­tua koro­na­tes­tauk­seen vii­py­mät­tä hyvin lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa. Koro­na­tes­ti­tu­los­ta tuli­si jää­dä odot­ta­maan koti­ka­ran­tee­niin, jot­ta ei mah­dol­li­ses­ti altis­ta mui­ta koro­na­vi­ruk­sel­le esi­mer­kik­si työpaikalla.

Kah­den roko­tusan­nok­sen saa­nei­den tulee hakeu­tua tes­tiin, jos on altis­tu­nut var­mis­te­tul­le koro­na­vi­rus­ta­pauk­sel­le ja saa oirei­ta tai mikä­li kär­sii hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­ta ja kuu­luu ris­ki­ryh­mään tai työs­ken­te­lee sote-alalla.

Ohjei­ta tapahtumajärjestäjille

Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta löy­tyy ohjeet tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le: https://korona.soite.fi/ohjeet-tapahtumajarjestajille/

Koro­na­pas­si on lais­sa tar­koi­tet­tu tilan­tei­siin, jol­loin on voi­mas­sa viran­omais­ten aset­ta­mia rajoi­tuk­sia epi­de­mian leviä­mi­sen estä­mi­sek­si. Myös yksi­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa, esim. pik­ku­jou­luis­sa, voi halu­tes­saan hyö­dyn­tää koro­na­pas­sia koro­na­tur­val­li­sen tilai­suu­den varmistamiseksi.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asukkaille.

Kaik­ki 60 vuot­ta täyt­tä­neet sekä ris­ki­ryh­miin 1 ja 2 kuu­lu­vat yli 12-vuo­ti­aat voi­vat hakeu­tua kol­man­teen koro­na­ro­ko­tuk­seen Soi­ten roko­tus­pis­tei­siin, mikä­li toi­ses­ta koro­na­ro­ko­tusan­nok­ses­ta on kulu­nut vähin­tään 6 kuu­kaut­ta. Roko­tus­tie­to tar­kis­te­taan roko­tus­pis­teel­lä ja mikä­li toi­ses­ta roko­tuk­ses­ta on kulu­nut alle 6 kuu­kaut­ta, ei kol­mat­ta roko­tet­ta voi­da vie­lä antaa.

Kol­man­nen rokot­teen otta­jat saa­vat halu­tes­saan influens­sa­ro­kot­teen samal­la käyn­nil­lä. Muul­le väes­töl­le influens­sa­ro­ko­tuk­set alka­vat mar­ras­kuun puo­les­sa välis­sä ja tie­do­tam­me täs­tä tar­kem­min Soi­ten kana­vis­sa lähiaikoina.

Kol­man­sia roko­tusan­nok­sia anne­taan edel­leen myös immuu­ni­puut­tei­sil­le yli 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le sekä sote-hen­ki­lös­töl­le.

Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri on päi­vi­tet­ty! Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin yli 12-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 87,7 %. Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 79,9 % alu­een yli 12-vuo­tiais­ta. Koko väes­tön osal­ta on alu­eel­ta roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 75 % väes­tös­tä ja toi­sel­la annok­sel­la 68 %.

Roko­tus­ten pain­opis­te on siir­ret­ty ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Walk-in-päi­vis­sä anne­taan ensim­mäi­siä, toi­sia ja kol­man­sia roko­tusan­nok­sia. Walk-in-roko­tuk­ses­sa on mah­dol­lis­ta aikais­taa tois­ta roko­tusan­nos­ta, mikä­li ensim­mäi­ses­tä roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään kuusi viikkoa.

Ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä jär­jes­te­tään täl­lä viikolla:

 • 1.11. klo 9-15.30 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokote: Pfizer
 • 1.11. klo 9-15.30 Kokkolan kaupungintalo, Oppistan-tila. Rokote: Pfizer
 • 1.11. klo 13.30-16 Kruunupyyn terveysasema (Säbråntie 1). Rokote: Pfizer
 • 2.11. klo 9-15.30 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • 2.11. klo 9-19.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer
 • 2.11. klo 9-15.45 Teerijärven terveysasema (Hörbyntie 8). Rokote: Pfizer
 • 3.11. klo 9-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli) Rokote: Pfizer
 • 3.-4.11. klo 9-20 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • 4.11. klo 9-15.45 Kruunupyyn terveysasema (Säbråntie 1). Rokote: Pfizer
 • 4.11. klo 8.30-15 Kannuksen seurakuntakeskus (Valtakatu 20). Rokote: Pfizer
 • 4.11. klo 9-15.30 Perhon terveyskeskus (Vanhainkodintie 20). Rokote: Pfizer
 • 5.11. klo 8.30-15 Toholammin seurakuntakoti (Lampintie 7). Rokote: Pfizer
 • 5.11. klo 9-19 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokote: Pfizer
 • 6.11. klo 9-15 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna

Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi  tai puhe­li­mit­se roko­tus­kes­kuk­sen sih­tee­ril­tä, puh. 040 804 2821 (puhe­lin­ai­ka: ma-pe klo 12–15) tai omas­ta ter­veys­kes­kuk­ses­ta. Aiko­ja koro­na­ro­ko­tuk­siin on hyvin saatavilla.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

 1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
 2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
 3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
 4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
 5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media