omaolo.fi Rokotukset
10.05.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 10.5.2021

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 6 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät samaan, vii­me päi­vi­nä tie­do­tet­tuun laa­jaan tar­tun­ta­ket­juun, joka läh­ti liik­keel­le vap­pu­bruns­sil­ta. Tar­tun­ta­ket­ju on aiheut­ta­nut usei­ta jat­ko­tar­tun­to­ja ja Soi­ten hen­ki­lös­tö tekee par­haan­sa jat­ko­ket­ju­jen sel­vit­tä­mi­sek­si sekä altis­tu­nei­den kar­toit­ta­mi­sek­si. Yhteen­sä tähän ket­juun liit­tyen on todet­tu 20 koronavirustartuntaa.

Mah­dol­lis­ten jouk­koal­tis­tu­mis­paik­ko­jen lis­taus täy­den­tyy uusil­la mah­dol­li­sil­la altis­tus­pai­koil­la seuraavasti:

 • pe 7.5. klo 8-16 Rengasmarket, Kokkola
 • to 6.5.2021 n. klo 6.50-7.30 Osmo Aho Oy -linja-autovuoro välillä Kaustinen - Kokkolan ammattikampus
 • to 6.5.2021 n. klo 13.45-14.30 Osmo Aho Oy -linja-autovuoro välillä Kokkolan ammattikampus - Kaustinen
 • to 6.5.2021 n. klo 15.10-16.10 Osmo Aho Oy -linja-autovuoro välillä Kokkolan ammattikampus - Kaustinen
 • pe 7.5.2021 n. klo 6.50-7.30 Osmo Aho Oy -linja-autovuoro välillä Kaustinen - Kokkolan ammattikampus
 • pe 7.5.2021 n. klo 12.00-12.45 Osmo Aho Oy -linja-autovuoro välillä Kokkolan ammattikampus - Kaustinen
 • pe 7.5.2021 klo 10-11 Paloturvallisuusharjoitus Kaustisella (järjestäjä Alholmens Kraft Oy)

Kaik­ki mah­dol­li­set koro­na­vi­ruk­sen jouk­koal­tis­tu­mis­pai­kat lis­ta­taan Soi­ten alu­een tilan­ne­ku­vas­sa. Pyy­däm­me mah­dol­li­sis­sa altis­tu­mis­pai­kois­sa vie­rail­lei­ta seu­raa­maan oirei­ta ja hakeu­tu­maan her­käs­ti koronavirustestiin.

Hei­ken­ty­nyt koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on myös ruuh­kaut­ta­nut Soi­ten koro­na­neu­von­ta- ja ajan­va­raus­pu­he­li­men. Suo­sit­te­lem­me hyö­dyn­tä­mään säh­köis­tä Omaolo-pal­ve­lua koro­na­vi­rus­tau­din oirear­vioin­tiin sekä ajan­va­rauk­seen koro­na­näyt­teen­ot­toa var­ten. Omao­lon kaut­ta voi siis vara­ta ajan Soi­ten koro­na­näyt­teen­ot­toon, mikä­li oirear­vio sitä suosittaa.

Varo­toi­men­pi­tee­nä Soi­te on jär­jes­tä­nyt Kok­ko­lan ammat­tio­pis­ton opis­ke­li­joil­le mah­dol­li­suu­den tul­la mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä koronatestaukseen.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 21
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 27,1
 • Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole sairaalahoidossa koronavirustartunnan saaneita potilaita.
 • Koronavirustesteistä 1,2 % on positiivisia tuloksia. Viikolla 18 koronavirustestejä otettiin Soitessa 1616 kpl.
 • Koronaviruksen epidemiavaihe Keski-Pohjanmaalla: perustaso

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu kes­ki­viik­ko­na 12.5.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­net­ta sekä alu­eel­li­sia rajoi­tuk­sia ja suosituksia.

Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on hei­ken­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti Kes­ki-Poh­jan­maal­la. Nyt on ehdot­to­man tär­ke­ää vähen­tää lähi­kon­tak­tien mää­rä mini­miin ja huo­leh­tia huo­lel­li­ses­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä, 2 met­rin tur­va­vä­leis­tä sekä käsi­hy­gie­nias­ta. Tar­peet­to­mia kokoon­tu­mi­sia tulee vält­tää! Koro­na­vi­rus­tar­tun­nan ehkäi­syyn liit­ty­viä hygie­niaoh­jeis­tuk­sia sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia on nou­da­tet­ta­va. Link­ki: Alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Täl­lä het­kel­lä väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 55-vuo­tiail­le sekä 16–64-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le hen­ki­löil­le, joil­la on vai­keal­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti tai voi­mak­kaas­ti altis­ta­va sai­raus tai tila.

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 11.5.2021 klo 12 ja myös Oma­hoi­don säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen avau­tuu lisää aiko­ja tiis­tai­na klo 12. Säh­köi­sen Oma­hoi­to-pal­ve­lun ajan­va­rauk­seen lisä­tään aiko­ja myös tilan­teen mukaan muul­loin­kin, mikä­li tulee peruu­tuk­sia tai äkki­näi­siä lisäyk­siä roko­te­mää­riin. Oma­hoi­to-pal­ve­lu on avoin­na vuo­ro­kau­den ympä­ri kaik­ki­na vii­kon­päi­vi­nä. Päi­vät, jol­loin on vapai­ta aiko­ja tar­jol­la näky­vät net­ti­ka­len­te­ris­sa vihreällä.

Tiis­tai­na 11.5.2021 Soi­ten ajan­va­rauk­seen tulee jakoon n. 2000 ensim­mäi­sen annok­sen roko­tet­ta. Roko­tuk­seen oikeu­tet­tu­ja on täs­sä vai­hees­sa Soi­ten alu­eel­la noin 5000 henkilöä.

Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri on päi­vi­tet­ty. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin yli 16-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 39 %.Yli 70-vuo­tiais­ta on roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la Soi­ten alu­eel­la nyt 92 %. Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 4 % alu­een yli 16-vuo­tiais­ta. Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­riin on nyt lisät­ty rivit jokai­sel­le ikä­ryh­mäl­le ja ris­ki­ryh­mä 1 ja 2 roko­tus­ti­las­tot sisäl­ty­vät ikä­ryh­mä­koh­tai­siin lukuihin.

Seu­raa oman ikä­ryh­mä­si vuo­roa Soi­ten kana­vis­sa netis­sä ja somes­sa sekä alu­een mediassa!

Oirei­se­na tulee pysyä koto­na ja vara­ta aika koro­na­tes­tiin viipymättä!

Hakeu­dut­han vii­py­mät­tä koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen myös hyvin lie­vis­sä­kin oireis­sa. Ajan koro­na­tes­tiin voi vara­ta käte­väs­ti Omaolo-pal­ve­lus­ta netin kaut­ta tai Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta 06 828 7499 / las­ten päi­vys­tyk­ses­tä puh. 06 826 4444. Link­ki: Näin varaat ajan koronavirustestiin

Koro­na­vi­rus­tes­tin tulos saa­puu auto­maat­ti­ses­ti kän­nyk­kää­si, mikä­li olet anta­nut suos­tu­muk­sen teks­ti­vies­tin lähet­tä­mi­sel­le. Tulok­sen voi tar­kis­taa myös Oma­kan­ta-pal­ve­lus­ta. Ennen tes­ti­tu­lok­sen val­mis­tu­mis­ta tulee pysyä kotikaranteenissa.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media