omaolo.fi Rokotukset
11.10.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 11.10.2021 — koro­na­ti­lan­ne edel­leen huo­les­tut­ta­va Soi­ten alueella

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Koro­na­ti­lan­ne on edel­leen huo­les­tut­ta­va Soi­ten alu­eel­la. Vii­me vii­kon (vko 40) aika­na Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä 57 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Suu­rin osa tar­tun­nan saa­neis­ta oli rokot­ta­mat­to­mia tai vajaan roko­te­sar­jan omaavia.

Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy pää­osin nuo­ril­la: eni­ten 10–19-vuotiaiden ikä­ryh­mäs­sä. Kes­ki-ikä tar­tun­nan­saa­nei­den kes­kuu­des­sa on täl­lä het­kel­lä 33 vuot­ta. Suu­rin osa tar­tun­nois­ta on per­heen sisäi­siä tar­tun­to­ja ja tar­tun­nois­ta 45 % todet­tiin jo ennes­tään karan­tee­nis­sa olevilla.

Vii­me vii­kol­la koro­na­tes­te­jä otet­tiin yhteen­sä 1389 kap­pa­let­ta ja posi­tii­vis­ten koro­na­tes­tien mää­rä on 4,1 prosenttia.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

 • Tartuntoja viime viikolla: 57 (viikko sitten 41)
 • Sairaalahoidossa: 6 koronaviruspotilasta
 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 98 (viikko sitten 64)
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 127 (viikko sitten 83)
 • Koronavirustesteistä 4,1 % on positiivisia tuloksia (viikko sitten 3,7 %)
 • Tartuntaketjujen jäljitettävyys 85 %

Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty! Koro­na­vi­ruk­sel­le on voi­nut altis­tua seu­raa­vis­sa paikoissa:

 • 4.10. klo 18-20 Vesiveijari, Kokkola
 • 6.10. klo 12:30-13:30 Hesburger keskusta, Kokkola
 • 7.10. klo 11:00.12:00 Lidl keskusta, Kokkola                 
 • 7.10. klo 17-17:30 Minimani, Kokkola
 • 8.10. klo 18-19 Kotipizza Minimani, Kokkola
 • 7.-8.10.  Automaa, Kokkola

Lis­taus kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta altis­tu­mis­pai­kois­ta Soi­ten alu­eel­la: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/

Osas­to­hoi­don tar­ve on COVID-19 poti­lai­den osal­ta las­ke­nut ja täl­lä het­kel­lä Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa kuusi koro­na­vi­rus­po­ti­las­ta. Poti­las­paik­ka­ti­lan­ne on pys­tyt­ty hoi­ta­maan sisäi­sin jär­jes­te­lyin kes­kus­sai­raa­las­sa, eikä koro­na­ti­lan­ne mer­kit­tä­väs­ti vai­ku­ta hoi­don saatavuuteen.

Soi­ten alue siir­tyi per­jan­tai­na koro­na­vi­ruse­pi­de­mian leviä­mis­vai­hee­seen. Alu­eel­li­sen suo­si­tuk­set säi­ly­vät täs­sä vai­hees­sa ennal­laan ja nyt on eri­tyi­sen tär­ke­ää kiin­nit­tää huo­mio­ta nii­den nou­dat­ta­mi­seen. Koro­na­vi­rus­ta esiin­tyy alu­eel­la laa­jas­ti, eikä yksit­täi­siä toi­min­to­ja tai tapah­tu­mia rajaa­mal­la saa­da epi­de­mi­aa kuriin. Epi­de­mia­ti­lan­ne kes­kit­tyy nuo­riin ja rokot­ta­mat­to­miin tai vajaan roko­te­sar­jan omaa­viin. Iän myö­tä ris­ki vaka­val­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le kas­vaa sel­keäs­ti. Tär­kein­tä on nou­dat­taa koro­na­vi­ruk­sen hygie­nia­suo­si­tuk­sia sekä hakeu­tua koro­na­ro­ko­tuk­seen, mikä­li roko­te on vie­lä saa­mat­ta. Alu­eel­li­set koro­na­suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asuk­kail­le. Kol­mas roko­tusan­nos on saa­ta­vil­la immuu­ni­puut­tei­sil­le yli 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le sekä sote-henkilöstölle.

Vii­me vii­kon aika­na roko­tusin­nok­kuus on ollut sel­keäs­ti kas­vus­sa ja Soi­ten alue on jo peri­aat­tees­sa saa­vut­ta­nut val­ta­kun­nal­li­sen tavoit­teen 80 % roko­tus­kat­ta­vuu­del­le, kun huo­mioi­daan myös yhden roko­tusan­nok­sen jäl­keen koro­na­vi­ruk­sen sairastaneet.

Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri on päi­vi­tet­ty! Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin yli 12-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 85,5 %. Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 77,1 % alu­een yli 12-vuo­tiais­ta. Koko väes­tön osal­ta on alu­eel­ta roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 73,1 % väes­tös­tä ja toi­sel­la annok­sel­la 63,6 %.

Roko­tus­ten pain­opis­te on siir­ret­ty ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Walk-in-päi­vis­sä anne­taan ensim­mäi­siä, toi­sia ja kol­man­sia rokotusannoksia.Walk-in-rokotuksessa on mah­dol­lis­ta aikais­taa tois­ta roko­tusan­nos­ta, mikä­li ensim­mäi­ses­tä roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään kuusi viikkoa.

Ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä jär­jes­te­tään täl­lä viikolla:

 • ma 11.10. klo 9-19 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • ti 12.10. klo 9-15.30 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • ti 12.10. klo 9-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer
 • ke 13.10. klo 14-17 Teerijärven terveysasema (Hörbyntie 8). Rokote: Pfizer
 • ke 13.10. klo 9-19 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • ke 13.10. klo 16-19.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer
 • to 14.10. klo 13-16.30 Kruunupyyn terveysasema (Säbråntie 1). Rokote: Pfizer
 • to 14.10. klo 8.30-15 Kannuksen seurakuntakeskus (Valtakatu 20). Rokote: Pfizer
 • to 14.10. klo 12-15.30 Perho terveysasema (Vanhainkodintie 20). Rokote: Pfizer
 • pe 15.10. klo 8.30-15 Toholammin seurakuntakoti (Lampintie 7). Rokote: Pfizer
 • pe 15.10. klo 18-20.30 Kokkolan jäähalli. Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • la 16.10. klo 8.30-16 Kannuksen terveyskeskus (Lopotinkatu 2). Rokote: Pfizer
 • la 16.10. klo 9-15 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer

Soi­te jal­kau­tuu per­jan­tai­na 15.10. klo 18–20.30 myös Kok­ko­lan jää­hal­liin anta­maan koro­na­ro­ko­tuk­sia Her­mek­sen pelissä.

Nuor­ten koro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat alu­een kou­luil­la täl­lä vii­kol­la (lisä­tie­toa tie­dot­tees­sa). Kou­lut tie­dot­ta­vat oppi­lai­ta ja van­hem­pia roko­tuk­sis­ta tar­kem­min Wil­mas­sa. Kou­luil­la roko­te­taan sekä ylä­kou­lu­lai­sia että lukio­lai­sia. Roko­tuk­seen voi hakeu­tua myös Soi­ten walk-in-päiviin.

Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi  tai puhe­li­mit­se roko­tus­kes­kuk­sen sih­tee­ril­tä, puh. 040 804 2821 (puhe­lin­ai­ka: ma-pe klo 12–15) tai omas­ta ter­veys­kes­kuk­ses­ta. Aiko­ja koro­na­ro­ko­tuk­siin on hyvin saatavilla.

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos (THL) ohjeis­taa tar­joa­maan alle 30-vuo­tiail­le mie­hil­le ja pojil­le tois­tai­sek­si ainoas­taan Bion­tech-Pfize­rin Comir­na­ty-koro­na­ro­ko­tet­ta ja Soi­tes­sa toi­mi­taan tämän suo­si­tuk­sen mukai­ses­ti. Poh­jois­mai­sen seu­ran­ta­tut­ki­muk­sen mukaan sydän­li­has­tu­leh­duk­sia ilme­nee suh­teel­li­ses­ti enem­män Moder­nan Spi­ke­vax-rokot­teen kuin Bion­tech-Pfize­rin Comir­na­tyn saa­neil­la ja ris­ki saa­da sydän­li­has­tu­leh­dus roko­tuk­sen jäl­keen on nuo­ril­la mie­hil­lä suu­rem­pi kuin nai­sil­la. Tut­ki­muk­sen mukaan koro­na­ro­ko­tet­tu­jen sydän­li­has­tu­leh­duk­set ovat yli­pää­tään har­vi­nai­sia. Sydän­li­has­tu­leh­duk­sia ilme­nee jat­ku­vas­ti eri­lais­ten infek­tioi­den seu­rauk­se­na myös rokot­ta­mat­to­mil­la. Lue lisää THL:n tie­dot­tees­ta.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

 1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
 2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
 3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
 4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
 5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media