omaolo.fi Rokotukset
12.04.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 12.4.2021

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta liit­tyy aikai­sem­paan tar­tun­ta­ket­juun ja tar­tun­nan saa­nut oli jo val­miik­si karan­tee­nis­sa, joten uusia altis­tu­nei­ta ei ole.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

  • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 17 (edellinen luku 16)
  • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 21,9 (edellinen luku 20,6)
  • Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole sairaalahoidossa koronavirustartunnan saaneita potilaita.
  • Koronavirustesteistä 0,2% on positiivisia tuloksia. Viikolla 14 koronavirustestejä otettiin Soitessa 1585 kpl.
  • Tartuntaketjujen jäljitettävyys 80%
  • Koronaviruksen epidemiavaihe Keski-Pohjanmaalla: perustaso

Alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Täl­lä het­kel­lä väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 65-vuo­tiail­le sekä 18–64-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le hen­ki­löil­le, joil­la on vai­keal­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti tai voi­mak­kaas­ti altis­ta­va sai­raus tai tila.

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 13.4.2021 klo 12 ja myös Oma­hoi­don säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen avau­tuu lisää aiko­ja tiis­tai­na klo 12. Säh­köi­sen Oma­hoi­to-pal­ve­lun ajan­va­rauk­seen lisä­tään aiko­ja myös tilan­teen mukaan muul­loin­kin, mikä­li tulee peruu­tuk­sia tai äkki­näi­siä lisäyk­siä roko­te­mää­riin. Oma­hoi­to-pal­ve­lu on avoin­na vuo­ro­kau­den ympä­ri kaik­ki­na vii­kon­päi­vi­nä. Päi­vät, jol­loin on vapai­ta aiko­ja tar­jol­la näky­vät net­ti­ka­len­te­ris­sa vihreällä.

Tiis­tai­na 13.4.2021 ajan­va­rauk­seen tulee n. 3000 roko­tet­ta ja roko­tuk­seen oikeu­tet­tu­ja on täs­sä vai­hees­sa Soi­ten alu­eel­la noin 5000 henkilöä.

Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 30,1 %. Yli 70-vuo­tiais­ta on roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la Soi­ten alu­eel­la nyt 88 %.

Soi­ten alu­eel­la ris­ki­ryh­miin 1 ja 2 kuu­luu n. 10 820 hen­ki­löä 16–69-vuotiaista ja heis­tä 40 % on nyt roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä koro­na­ro­kot­teel­la. Ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­via ei enää lis­ta­ta erik­seen Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ris­sa, sil­lä hen­ki­lö voi kuu­lua samaan aikaan molem­piin ryhmiin.

Alus­ta­van suun­ni­tel­man mukaan koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat eri ikä­ryh­mis­sä 5‑vuotisvälein, jol­loin jokai­seen roko­tet­ta­vaan ikä­luok­kaan sisäl­tyy n. 5000 Soi­ten alu­een asu­kas­ta. Seu­raa­vak­si roko­tus­vuo­roon tule­vat 60–64-vuotiaat. Tie­do­tam­me uusien ryh­mien roko­tuk­sis­ta tar­kem­min myö­hem­min. Seu­raa oman ikä­ryh­mä­si vuo­roa Soi­ten kana­vis­sa netis­sä ja somes­sa sekä alu­een mediassa!

Roko­tus­ten ete­ne­mis­tä alu­eel­la voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotemittari/

Oirei­se­na tulee pysyä koto­na ja vara­ta aika koro­na­tes­tiin viipymättä!

Hakeu­dut­han vii­py­mät­tä koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen myös hyvin lie­vis­sä­kin oireis­sa. Ajan koro­na­tes­tiin voi vara­ta käte­väs­ti Omaolo-pal­ve­lus­ta netin kaut­ta tai Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta 06 828 7499 / las­ten päi­vys­tyk­ses­tä puh. 06 826 4444. Link­ki: Näin varaat ajan koronavirustestiin

Koro­na­tes­tiin saa ajan yleen­sä vie­lä samal­le päi­väl­le. Koro­na­vi­rus­tes­tin tulos saa­puu auto­maat­ti­ses­ti kän­nyk­kää­si, mikä­li olet anta­nut suos­tu­muk­sen teks­ti­vies­tin lähet­tä­mi­sel­le. Tulok­sen voi tar­kis­taa myös Oma­kan­ta-pal­ve­lus­ta. Ennen tes­ti­tu­lok­sen val­mis­tu­mis­ta tulee pysyä kotikaranteenissa.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media