omaolo.fi Rokotukset
12.07.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 12.7.2021

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la on vii­kon­lo­pun aika­na todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Karan­tee­nis­sa on alle 20 hen­ki­löä. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut potilas.

Uudet mah­dol­li­set altistustilanteet:

  • ke 7.7.2021 klo 19-20 Amarillo, Kokkola
  • to 8.7.2021 klo 7.30-8.00 Original Sokos Hotel Kaarlen aamupala, Kokkola

Kaik­ki mah­dol­li­set koro­na­vi­ruk­sen jouk­koal­tis­tu­mis­pai­kat lis­ta­taan omal­la sivul­laan osoit­tees­sa: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/

Pidäm­me­hän yllä alu­een erin­omais­ta koro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta nou­dat­ta­mal­la hygie­nia­suo­si­tuk­sia, alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia sekä hakeu­tu­mal­la koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen hyvin lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­saMyös koro­na­ro­kot­teen jo saa­nei­den tulee hakeu­tua tes­tauk­seen, mikä­li oirei­ta ilmenee.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

  • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 3
  • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 3,9
  • Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on sairaalahoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.
  • Koronavirustesteistä 0,5 % on positiivisia tuloksia
  • Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 483
  • Koronaviruksen epidemiavaihe Keski-Pohjanmaalla: perustaso

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 16-vuo­tiail­le sekä 12–15-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le nuo­ril­le.

Roko­tusai­ko­ja on run­saas­ti saa­ta­vil­la ja aiko­ja ava­taan koko ajan lisää. Vapai­ta aiko­ja pyri­tään avaa­maan vähin­tään vii­kok­si eteen­päin. Varaa­mal­la nyt ajan ensim­mäi­seen roko­tuk­seen, sijoit­tuu toi­nen roko­tusai­ka 12 vii­kon pää­hän, jol­loin teho­kas suo­ja koro­na­vi­rus­tar­tun­taa vas­taan on saa­vu­tet­tu syk­syl­lä (lisä­tie­toa rokot­tei­den tehos­ta THL:n sivuil­la). Koro­na­ro­ko­tuk­set vie­vät mei­tä koh­ti nor­maa­lim­paa elä­mää – nyt “pis­te­tään parem­mak­si”! Roko­tet­tu­na saat suo­jaa vaka­val­ta koro­na­vi­rus­tau­dil­ta ja autat suo­jaa­maan myös muita.

Ajan roko­tuk­seen voi vara­ta säh­köi­ses­ti Soi­ten Oma­hoi­to-pal­ve­lun kaut­ta netis­sä. Ajan nuo­rel­le voi vara­ta säh­köi­ses­tä Oma­hoi­to-pal­ve­lus­ta, mikä­li nuo­rel­la on säh­köi­seen tun­nis­tau­tu­mi­seen tar­vit­ta­vat tun­nuk­set (pank­ki­tun­nuk­set tai mobii­li­var­men­ne). Mikä­li säh­köi­nen tun­nis­tau­tu­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta, tulee aika vara­ta puhe­li­mit­se. Pyrim­me jat­kos­sa lisää­mään puhe­lin­ajan­va­rauk­sen mahdollisuuksia.

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 13.7.2021 klo 12 ja myös Oma­hoi­don säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen avau­tuu lisää aiko­ja tiis­tai­na klo 12. Oma­hoi­to-pal­ve­lu on avoin­na vuo­ro­kau­den ympä­ri kaik­ki­na vii­kon­päi­vi­nä. Päi­vät, jol­loin on vapai­ta aiko­ja tar­jol­la näky­vät net­ti­ka­len­te­ris­sa vihreällä.

Koro­na­ro­ko­tus­ten ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy aina maanantaisin.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media