omaolo.fi Rokotukset
13.05.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 13.5.2021

Tar­tun­tau­ti­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 15 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät samaan, vii­me päi­vi­nä tie­do­tet­tuun laa­jaan tar­tun­ta­ket­juun, joka läh­ti liik­keel­le vappubrunssilta.

Kan­nuk­ses­sa Juha­ni Vuo­ri­sen kou­lun 9. luo­kan oppi­laat ovat mah­dol­li­ses­ti voi­neet altis­tua koro­na­vi­rus­tar­tun­nal­le. Altis­tu­neen luo­kan oppi­laat on ase­tet­tu karan­tee­niin ja siir­ret­ty etä­ope­tuk­seen per­jan­tais­ta 14.5.2021 alkaen.

Myös Kan­nuk­sen lukion 2. luo­kan oppi­laat ovat mah­dol­li­ses­ti voi­neet altis­tua koro­na­vi­rus­tar­tun­nal­le. Altis­tu­neen luo­kan oppi­laat on ase­tet­tu karanteeniin.

Lisäk­si yksi Kok­ko­lan Ter­van­polt­ta­jan päi­vä­ko­din ryh­mis­tä on voi­nut mah­dol­li­ses­ti altis­tua koro­na­vi­rus­tar­tun­nal­le. Kaik­ki altis­tu­neet on tie­dos­sa ja altis­tu­neen ryh­män lap­set tes­ta­taan hela­tors­tain aikana.

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa täl­lä het­kel­lä yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saanutta.

Alu­een ilmaan­tu­vuus­lu­ku on 72,3 / 100 000 asu­kas­ta. Vii­mei­sen 14 vuo­ro­kau­den aika­na on todet­tu yhteen­sä 56 tartuntaa. 

Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­tauk­seen on nyt lisät­ty seu­raa­vat paikat:

 • Tervahovin apteekki, Kokkola to 6.5.
 • ABC Heinolankaari, Kokkola to 6.5. klo 18.30-18.45
 • McDonald's, Kokkola to 6.5. klo 21-22
 • Tervahovin apteekki, Kokkola pe 7.5.
 • Ykköskirppis, Kokkola pe 7.5. klo 13.30-14.00
 • Subway (Kauppakeskus Chydenia, Kokkola) pe 7.5. klo 15.30-16.00
 • ABC Heinolankaari pe 7.5. klo 23.30-24.00
 • H&M ja Gina Tricot (Kauppakeskus Chydenia, Kokkola) la 8.5. klo 14.30-15.00
 • Prisma, Kokkola la 8.5. klo 15.30-16.00
 • McDonald's, Kokkola la 8.5. klo 16.00-16.15
 • Kodin Terra, Kokkola la 8.5. klo 17.00-18.00
 • Rosso, Kokkola su 9.5. klo 15-17
 • Citymarket, Kokkola su 9.5. klo 19-21
 • Pohjolan matka, Köyhäjoki – KPKS -linja välillä Kälviä – Kokkola ma 10.5.
 • Kauppakeskus Chydenia, Kokkola ti 11.5. klo 17-18

Lis­taus kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta altis­tu­mis­pai­kois­ta löy­tyy Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/tilannekuva/

Pyy­däm­me mah­dol­li­sis­sa altis­tu­mis­pai­kois­sa vie­rail­lei­ta seu­raa­maan oirei­ta ja hakeu­tu­maan her­käs­ti koronavirustestiin.

Hakeu­du koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen heti lie­vil­lä­kin oireilla:

 • Sähköisesti täyttämällä koronaoirearvio osoitteessa: https://www.omaolo.fi/
 • Soittamalla Soiten koronaneuvontanumeroon: 06 828 7499 (avoinna ark. klo 8–17 ja viikonloppuisin klo 8–16). Lapset (alle 16-vuotiaat sairastuneet): Soiten lasten päivystys 06 826 4444 (avoinna ympäri vuorokauden 24/7). Jos terveydentilasi vaatii päivystyksellistä hoitoa, soita Soiten päivystysapunumeroon 116 117.

Infek­tio­yk­si­kös­sä ruuh­kaa – väl­tät­hän tar­pee­ton­ta soittamista

Soi­ten infek­tio­yk­sik­kö on täl­lä het­kel­lä pahas­ti ruuh­kau­tu­nut. Pyy­däm­me vält­tä­mään tar­peet­to­mia puhe­lui­ta infektioyksikköön.

Huo­mioit­han, että vaik­ka olet ollut mah­dol­li­ses­sa altis­tu­mis­pai­kas­sa, sinun ei tar­vit­se ottaa yhteyt­tä Soi­teen puhe­li­mit­se, mikä­li sinul­la ei ole oirei­ta. Riit­tää, että nou­da­tat koro­na­suo­si­tuk­sia eli vähen­nät lähi­kon­tak­tien mää­rän mini­miin ja väl­tät tar­peet­to­mia kokoon­tu­mi­sia, huo­leh­dit huo­lel­li­ses­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä, 2 met­rin tur­va­vä­leis­tä sekä käsihygieniasta.

Yhtä lail­la, jos olet ollut teke­mi­ses­sä koro­nal­le altis­tu­neen kans­sa, mut­ta et koro­naan sai­ras­tu­neen kans­sa, voit seu­ra­ta voin­tia­si koto­na ja nou­dat­taa koro­na­suo­si­tuk­sia. Mikä­li olet altis­tu­nut koro­na­vi­ruk­sel­le, sinul­le soi­te­taan Soitelta.

Pyy­däm­me myös, että infek­tio­yk­sik­köön ei soi­te­ta koro­na­vi­rus­tes­tin tulok­siin liit­tyen. Posi­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen saa­neel­le soi­te­taan aina Soi­tel­ta, ja nega­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen voi tar­kis­taa Oma­kan­nas­ta tai sinul­le lähe­te­tään teks­ti­vies­ti, jos olet anta­nut luvan teks­ti­vies­tin lähettämiseen.

Kaik­kia karan­tee­nis­sa ole­via ei täl­lä het­kel­lä pys­ty­tä kon­tak­toi­maan päi­vit­täin läpi.

Usei­siin miel­tä askar­rut­ta­viin koro­na­ky­sy­myk­siin löy­dät vas­tauk­sen Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta https://korona.soite.fi.

Toi­min­nan muutokset

Koi­vu­haan vas­taan­ot­to on sul­jet­tu vii­kol­la 20 ja Soi­ten las­ten­sai­raa­lan kii­reet­tö­miä lää­kä­riai­ko­ja siir­re­tään tou­ko­kuul­ta kesä­kuul­le, kun hen­ki­lö­kun­taa ohja­taan koro­na­työ­hön äkil­li­ses­ti hei­ken­ty­neen tilan­teen vuok­si. Asiak­kai­siin ote­taan yhteyt­tä, mikä­li sovit­tu aika siirtyy.

Lisäk­si suo­sit­te­lem­me vält­tä­mään kaik­kia vie­rai­lu­ja Soi­ten asumispalveluyksiköissä.

Suo­si­tuk­set ja määräykset

Län­si- ja Sisä-Suo­men AVI lin­ja­si 12.5. voi­mas­sa ole­via mää­räyk­siä kokoon­tu­mi­sis­ta. Kes­ki-Poh­jan­maan (pl. Reis­jär­vi) sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­tien alueil­la ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten kokous­ten osal­lis­tu­ja­mää­rä on rajoi­tet­tu 10 hen­ki­löön sisä­ti­lois­sa. Ulko­ti­lois­sa rajoi­tus on 20 hen­ki­löä. Nämä kokoon­tu­mis­ra­joi­tuk­set ovat voi­mas­sa 13.5.2021 – 16.5.2021.

Kaik­ki alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu per­jan­tai­na 14.5.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­net­ta sekä alu­eel­li­sia rajoi­tuk­sia ja suosituksia.

Roko­tuk­set

Koro­na­ro­ko­tus­ten koh­de­ryh­mää laa­jen­ne­taan yli 50-vuo­tiai­siin. Nyt koro­na­ro­kot­teen voi­vat siis saa­da kaik­ki yli 50-vuo­ti­aat sekä ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vat 16–64-vuotiaat Soi­ten alu­een asuk­kaat. Soi­te suo­sit­te­lee rokot­teen otta­mis­ta kai­kil­le, jot­ka ovat rokotusvuorossa.

Ajat ovat nyt varat­ta­vis­sa säh­köi­ses­ti Soi­ten Oma­hoi­to­pal­ve­lun kaut­ta osoit­tees­sa https://soite.terveytesi.fi. Säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen lisä­tään aiko­ja tilan­teen mukaan, mikä­li tulee peruu­tuk­sia tai äkki­näi­siä lisäyk­siä roko­te­mää­riin. Päi­vät, jol­loin on vapai­ta aiko­ja tar­jol­la, näky­vät net­ti­ka­len­te­ris­sa vihreällä.

Puhe­lin­ajan­va­raus auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 18.5.2021 klo 12.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media