omaolo.fi Rokotukset
13.09.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 13.9.2021

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Vii­me vii­kon (vko 36) aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 36 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­ta­ta­pauk­sis­sa on tapah­tu­nut rei­pas nousu ja koro­na­ti­lan­ne on hei­ken­ty­nyt Soi­ten alueella.

Tar­tun­nan saa­nei­den kes­ki-ikä on nous­sut. Tar­tun­nois­ta 29 % todet­tiin 30–39-vuotiailla ja toi­set 29 % 50–59-vuotiailla. Kaik­ki­aan tar­tun­nan saa­nei­den ikä­hai­ta­ri oli 8–85 vuot­ta. Suu­rin osa tar­tun­nan saa­neis­ta oli rokot­ta­mat­to­mia tai yhden roko­tean­nok­sen saaneita.

Vii­me vii­kol­la koro­na­tes­te­jä otet­tiin 1827 kap­pa­let­ta, mikä on jon­kin ver­ran vähem­män kuin aiem­pi­na viik­koi­na. Posi­tii­vis­ten koro­na­tes­tien mää­rä on nous­sut kah­teen prosenttiin.

Tar­tun­nois­ta suu­rin osa oli per­he­pii­ris­sä tapah­tu­nei­ta tar­tun­to­ja. Toi­sek­si suu­rin tar­tun­ta­läh­de oli työ­pai­kat. Keho­tam­me­kin alu­een työ­nan­ta­jia ja esi­mie­hiä ohjaa­maan työn­te­ki­jöi­tä koro­na­tes­tiin vähäi­sil­lä­kin hen­gi­tys­tie­oi­reil­la. Koro­na­tes­tin tulos­ta odot­taes­sa on pysyt­tä­vä kotona.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päi­vi­tet­ty. Täs­sä koro­nae­pi­de­mian vai­hees­sa Soi­ten tie­dot­ta­mi­sen pain­opis­te on päi­vit­täis­ten koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen sijaan roko­te­kat­ta­vuu­des­sa sekä sai­raa­la­hoi­don tar­peen seu­ran­nas­sa. Nämä mit­ta­rit kuvaa­vat epi­de­mia­ti­lan­net­ta päi­vit­täis­lu­ku­ja parem­min. Tilan­ne­ku­va päi­vi­te­tään maanantaisin.

 • Sairaalahoidossa: 2 koronaviruspotilasta
 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 55
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 71
 • Koronavirustesteistä 2 % on positiivisia tuloksia.
 • Tartuntaketjujen jäljitettävyys 75 %

Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty seuraavasti:

 • ti 7.9. klo 11-13 Kung’s Kitchen, Kokkola
 • ke 8.9. klo 11-12 Pata’n Keittiö, Kokkola
 • ti-to 7.-9.9. klo 12-13 Cafe Eden, Kokkola

Lis­taus kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta altis­tu­mis­pai­kois­ta Soi­ten alu­eel­la: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/

Hakeu­dut­han koro­na­tes­tiin lie­vil­lä­kin oireilla!

Hakeu­dut­han koro­na­tes­tiin vii­py­mät­tä myös hyvin lie­vis­sä­kin oireis­sa. Ylei­siä koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­via oirei­ta ovat muun muas­sa kuu­me, kurk­ku­ki­pu, yskä, pään­sär­ky, lihas­ki­vut, haju- tai makuais­tin häi­riöt ja väsy­mys. Koro­na­tes­ti voi näyt­tää posi­tii­vis­ta, vaik­ka vain yksi tai kak­si oireis­ta täyttyy.

Hakeu­dut­han koro­na­tes­tiin myös sii­nä tapauk­ses­sa, että olet jo saa­nut koro­na­ro­kot­teen. Roko­te antaa suo­jan koro­na­vi­ruk­sen vaka­val­ta tau­ti­muo­dol­ta, mut­ta roko­tet­tu voi sil­ti sai­ras­tua koro­naan ja edel­leen tar­tut­taa muita.

Ajan koro­na­tes­tiin voi vara­ta käte­väs­ti Omaolo-pal­ve­lus­ta netin kaut­ta tai Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta 06 828 7499 / las­ten päi­vys­tyk­ses­tä puh. 06 826 4444.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asuk­kail­le. Täs­tä päi­väs­tä alkaen toi­sen roko­tean­nok­sen voi saa­da kuu­den vii­kon kulut­tua ensim­mäi­ses­tä annok­ses­ta. Muis­tat­han siis käy­dä otta­mas­sa tehosterokotteen!

Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri on päi­vi­tet­ty! Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin yli 12-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 83,7 %. Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 70 % alu­een yli 12-vuo­tiais­ta. Koko väes­tön osal­ta on alu­eel­ta roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 71,5 % väes­tös­tä ja toi­sel­la annok­sel­la 58 %.

Aiko­ja koro­na­ro­ko­tuk­siin on hyvin saa­ta­vil­la. Roko­tus­ten pain­opis­te on siir­ret­ty ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la hetkellä.

Walk-in-päi­vis­sä anne­taan sekä ensim­mäi­siä että toi­sia roko­tusan­nok­sia. Walk-in-roko­tuk­ses­sa on mah­dol­lis­ta aikais­taa tois­ta roko­tusan­nos­ta, mikä­li ensim­mäi­ses­tä roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään kuusi viik­koa.

THL:n lin­jauk­sen mukaan mRNA-roko­tus­sar­jat (Pfizer ja Moder­na) suo­si­tel­laan ensi­si­jai­ses­ti toteu­tet­ta­van käyt­täen samaa roko­te­val­mis­tet­ta. Mikä­li haluat aikais­taa 2. roko­tusan­nos­ta­si ajan­va­rauk­set­to­man walk-in-päi­vän yhtey­des­sä, tar­kis­ta onko samaa roko­tet­ta saa­ta­vil­la kysei­se­nä päi­vä­nä. Walk-in-päi­vi­nä saa­ta­vil­la ole­vat rokot­teet näky­vät roko­tus­päi­vän tiedoissa.

Ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä jär­jes­te­tään täl­lä viikolla:

 • ti 14.9. klo 14.15-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (liikekeskus Passeli, Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • ti 14.9. klo 9-15 Kokkolan rokotuskeskus (vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7). Rokote: Pfizer
 • ke-to 15.-16.9. klo 9-19 Kokkolan rokotuskeskus (vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • to 16.9. klo 12-16 Perho terveysasema (Vanhainkodintie 20) Rokote: Pfizer
 • to 16.9. klo 12-15 Kannus seurakuntakeskus (Valtakatu 20). Rokote: Pfizer
 • pe 17.9. klo 11-17 Kokkolan rokotuskeskus (vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • pe 17.9. klo 12-16 Kruunupyyn terveysasema (Säbråntie 1). Rokote: Pfizer
 • pe 17.9. klo 12-15 Toholampi Seurakuntakoti (Lampintie 7). Rokote: Pfizer
 • la 18.9. klo 12-16 Kokkolan rokotuskeskus (vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna

Ajan­va­raus puhe­li­mit­se tai netissä

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi vara­ta myös säh­köi­ses­ti tai puhelimitse.

 • Sähköinen ajanvaraus netissä: https://soite.terveytesi.fi on avoinna 24/7.
  • Päivät, jolloin on vapaita aikoja tarjolla näkyvät nettikalenterissa vihreällä.
 • Puhelinajanvaraus rokotuskeskuksen sihteeriltä, puh. 040 804 2821. Puhelinaika: ma-pe klo 12–15 tai omasta terveyskeskuksesta.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

 1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
 2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
 3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
 4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
 5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media