omaolo.fi Rokotukset
14.06.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 14.6.2021

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la on ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja vii­me päi­vi­nä. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin tiis­tai­na 8.6.2021. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut potilas.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

  • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 6 (viikko sitten: 29)
  • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 7,7 (viikko sitten: 37,7)
  • Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on sairaalahoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.
  • Koronavirustesteistä 0,1 % on positiivisia tuloksia (viikko sitten: 0,4%). Viikolla 23 koronavirusnäytteitä otettiin 1023 kpl.
  • Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 480
  • Koronaviruksen epidemiavaihe Keski-Pohjanmaalla: kiihtymisvaihe

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Väes­tön roko­tuk­set ovat nyt käyn­nis­sä kai­kil­le yli 16-vuo­tiail­le. Eli kaik­ki roko­tuk­siin oikeu­te­tut ikä­ryh­mät (yli 16-vuo­ti­aat) voi­vat nyt saa­da koro­na­ro­ko­tuk­sen Soi­ten alueella.

Koro­na­ro­ko­tuk­set vie­vät mei­tä koh­ti nor­maa­lim­paa elä­mää – nyt ”pis­te­tään parem­mak­si”! Koro­na­vi­rus­ro­kot­teet tar­joa­vat teho­kas­ta suo­jaa koro­na­vi­rus­tau­tia ja eri­tyi­ses­ti sen vaka­via muo­to­ja vas­taan. Roko­tet­tu­na suo­jaat myös mui­ta koronavirustartunnoilta.

Huo­men­na tiis­tai­na 15.6.2021 ava­taan lisää aiko­ja ajan­va­raus­ka­len­te­rei­hin. Vapai­ta aiko­ja ava­taan n. vii­kok­si ker­ral­laan, eli huo­men­na ava­taan lop­pu­vii­kon ja ensi vii­kon aikoja.

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 15.6.2021 klo 12 nume­ros­sa 06 828 7488 ja myös Oma­hoi­don säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen avau­tuu lisää aiko­ja tiis­tai­na klo 12. Säh­köi­sen Oma­hoi­to-pal­ve­lun ajan­va­rauk­seen lisä­tään aiko­ja myös tilan­teen mukaan muulloinkin.

Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri on päi­vi­tet­ty. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin yli 16-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 69 %.Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 21 % alu­een yli 16-vuo­tiais­ta. Koko väes­tön osal­ta on alu­eel­ta roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 56% väestöstä.

Soi­ten roko­te­mit­ta­rin tie­to­ja on tar­ken­net­tu siten, että tilas­tois­ta on pois­tet­tu Reis­jär­ven osuus, mikä muut­taa jon­kin ver­ran roko­tus­pro­sent­te­ja. Reis­jär­vi ei kuu­lu roko­tus­toi­min­nan osal­ta Soi­ten toi­min­nan pii­riin, vaik­ka kuu­luu­kin Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­riin. Tämä on jon­kin ver­ran vää­ren­tä­nyt tilas­to­tie­to­ja, mut­ta tämä on nyt korjattu.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media