omaolo.fi Rokotukset
15.11.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 15.11.2021

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Koro­na­ti­lan­ne jat­kuu vaka­va­na Soi­ten alu­eel­la. Vii­me vii­kon (vko 45) aika­na Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä 107 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Puo­let tar­tun­nan saa­neis­ta oli­vat jo val­miik­si karan­tee­nis­sa. Tar­tun­nan saa­nei­den kes­ki-ikä on 28 vuot­ta. Tar­tun­nois­ta on pys­tyt­ty jäl­jit­tä­mään 84 %.

Koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin vii­me vii­kol­la noin 1 967 kap­pa­let­ta. Ote­tuis­ta tes­teis­tä posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus oli 5,5 %. Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja esiin­tyy edel­leen pää­asias­sa rokot­ta­mat­to­mien tai vajaan roko­tus­sar­jan saa­nei­den keskuudessa.

Täl­lä het­kel­lä Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa 13 koro­na­vi­rus­po­ti­las­ta. Koro­naa sai­ras­ta­vat on eris­tet­ty ja hei­tä hoi­de­taan eril­lään muis­ta poti­lais­ta. Vaik­ka sai­raa­la­hoi­don­tar­ve on kas­va­nut, sel­vi­tään tilan­tees­ta sopeut­ta­mat­ta muu­ta sai­raa­lan toi­min­taa eli muu sai­raa­lan toi­min­ta jat­kuu normaalisti.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

 • Tartuntoja viime viikolla: 107 (viikko sitten 130)
 • Sairaalahoidossa: 13 koronaviruspotilasta
 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 237 (viikko sitten 242)
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 306 (viikko sitten 313)
 • Koronavirustesteistä 5,5 % on positiivisia tuloksia (viikko sitten 6,4 %)
 • Pandemian alusta lähtien koronavirustautiin liittyviä kuolemia yhteensä 5 K-PSHP:n alueella
 • Koronaviruksen epidemiastatus Keski-Pohjanmaalla: leviämisalue

Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty! Koro­na­vi­ruk­sel­le on voi­nut altis­tua seu­raa­vis­sa paikoissa:

 • 10.11. klo 18-19.30 Amarillo, Kokkola
 • 10.11. klo 16.30-17 McDonald’s, Kokkola
 • 9.11. klo 17-18 uintikeskus Vesiveijari, Kokkola
 • 6.11. klo 16-17 ABC Hesburger, Kokkola
 • 4.11. klo 6-8 uintikeskus Vesiveijari, Kokkola

Lis­taus kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta altis­tu­mis­pai­kois­ta Soi­ten alu­eel­la: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/

Tär­kein­tä on nou­dat­taa koro­na­vi­ruk­sen hygie­nia­suo­si­tuk­sia sekä hakeu­tua koro­na­ro­ko­tuk­seen, mikä­li roko­te on vie­lä saa­mat­ta. Alu­eel­li­set koro­na­suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Vie­lä rokot­ta­mat­to­mien tuli­si hakeu­tua koro­na­tes­tauk­seen vii­py­mät­tä hyvin lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa. Koro­na­tes­ti­tu­los­ta tuli­si jää­dä odot­ta­maan koti­ka­ran­tee­niin, jot­ta ei mah­dol­li­ses­ti altis­ta mui­ta koro­na­vi­ruk­sel­le esi­mer­kik­si työpaikalla.

Kah­den roko­tusan­nok­sen saa­nei­den tulee hakeu­tua tes­tiin, jos on altis­tu­nut var­mis­te­tul­le koro­na­vi­rus­ta­pauk­sel­le ja saa oirei­ta tai mikä­li kär­sii hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­ta ja kuu­luu ris­ki­ryh­mään tai työs­ken­te­lee sote-alalla.

Mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set Soi­ten alueella

Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to kiel­tää tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 §:n 1 momen­tin nojal­la Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­tien alu­eel­la (pl. Reis­jär­vi) kaik­ki sel­lai­set sisä­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­vät ylei­sö­ti­lai­suu­det, joi­hin osal­lis­tuu yli 100 (sata) hen­ki­löä ja joissa:

 1. on käytössä katsomotiloja, joissa kaikille osallistujille ei ole määritelty istumapaikkoja, tai
 2. on kyse yleisötilaisuuksiin kuuluvista yhteislaulutilaisuuksista.

Mää­räys on voi­mas­sa kol­me viik­koa ajal­la 15.11.–5.12.2021. Lisä­tie­toa AVI:n tie­dot­tees­sa.

Link­ki: kat­ta­va lis­taus suo­si­tuk­sis­ta Soi­ten alu­eel­la.

Ohjei­ta tapahtumajärjestäjille

Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta löy­tyy ohjeet tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le: https://korona.soite.fi/ohjeet-tapahtumajarjestajille/

Koro­na­pas­si on lais­sa tar­koi­tet­tu tilan­tei­siin, jol­loin on voi­mas­sa viran­omais­ten aset­ta­mia rajoi­tuk­sia epi­de­mian leviä­mi­sen estä­mi­sek­si. Myös yksi­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa, esim. pik­ku­jou­luis­sa, voi halu­tes­saan hyö­dyn­tää koro­na­pas­sia koro­na­tur­val­li­sen tilai­suu­den varmistamiseksi.

Roko­tuk­set

Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri on nyt päi­vi­tet­ty! Yhteen­sä Soi­ten alu­een yli 12-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 88,3 %. Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 81,9 % alu­een yli 12-vuo­tiais­ta. Koko väes­tön osal­ta on alu­eel­ta roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 75,5 % väes­tös­tä ja toi­sel­la annok­sel­la 70 %. Kol­man­sien annos­ten roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä ja nii­tä on annet­tu tähän men­nes­sä 2 392 kpl.

Roko­tus­ten pain­opis­te on ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Walk-in-päi­vis­sä anne­taan ensim­mäi­siä, toi­sia ja kol­man­sia rokotusannoksia.Walk-in-rokotuksessa on mah­dol­lis­ta aikais­taa tois­ta roko­tusan­nos­ta, mikä­li ensim­mäi­ses­tä roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään kuusi viikkoa.

Ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä jär­jes­te­tään täl­lä viikolla:

 • 15.11. klo 9-19.30 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokote: Pfizer
 • 16.11. klo 9-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer
 • 16.11. klo 9-19.30 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokote: Pfizer
 • 17.11. klo 9-19 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer
 • 17.11. klo 9-19.30 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • 18.11. klo 9-15.30 Perhon terveyskeskus (Vanhainkodintie 20). Rokote: Pfizer
 • 18.11. klo 9-19.30 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokote: Pfizer
 • 18.11. klo 8.30-15.30 Kannuksen seurakuntakeskus (Valtakatu 20). Rokote: Pfizer
 • 19.11. klo 9-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer
 • 19.11. klo 9-19.30 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokote: Pfizer
 • 19.11. klo 12-15.45 Teerijärven terveysasema (Hörbyntie 8). Rokote: Pfizer
 • 19.11. klo 8.30-15.30 Toholammin seurakuntakoti (Lampintie 7). Rokote: Pfizer
 • 20.11 klo 9-17 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna

Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi tai puhe­li­mit­se, puh. 06 828 7488 (puhe­lin­ai­ka: ma-to klo 9–15 ja pe klo 9–14) tai omas­ta ter­veys­kes­kuk­ses­ta. Aiko­ja koro­na­ro­ko­tuk­siin on hyvin saatavilla.

Roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asuk­kail­le. Kaik­ki 60 vuot­ta täyt­tä­neet sekä ris­ki­ryh­miin 1 ja 2 kuu­lu­vat yli 12-vuo­ti­aat voi­vat hakeu­tua kol­man­teen koro­na­ro­ko­tuk­seen Soi­ten roko­tus­pis­tei­siin, mikä­li toi­ses­ta koro­na­ro­ko­tusan­nok­ses­ta on kulu­nut vähin­tään 6 kuu­kaut­ta. Roko­tus­tie­to tar­kis­te­taan roko­tus­pis­teel­lä ja mikä­li toi­ses­ta roko­tuk­ses­ta on kulu­nut alle 6 kuu­kaut­ta, ei kol­mat­ta roko­tet­ta voi­da vie­lä antaa.

Kol­man­sia roko­tusan­nok­sia anne­taan edel­leen myös immuu­ni­puut­tei­sil­le yli 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le sekä sote-hen­ki­lös­töl­le.

Koro­na­ro­kot­teen otta­jat voi­vat ottaa samal­la käyn­nil­lä myös influens­sa­ro­kot­teen, mikä­li kuu­lu­vat influens­sa­ro­ko­tus­ten kohderyhmään.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

 1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
 2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
 3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
 4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
 5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media