omaolo.fi Rokotukset
15.03.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 15.3.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu jat­kos­sa tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa. Tie­do­tam­me tilan­ne­ku­vas­ta aina myös maa­nan­tai­sin. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja vii­kon­lop­pu­na todet­tu­jen tar­tun­to­jen (2 kpl) jälkeen.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 16 (edellinen luku 22)
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 20,5 (edellinen luku 28)
 • Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole hoidossa tällä hetkellä yhtään koronavirustartunnan saanutta.
 • Koronavirustesteistä 0,3% on positiivisia tuloksia. Viikolla 10 koronavirustestejä otettiin Soitessa 1745 kpl.
 • Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 236
 • Tartuntaketjujen jäljitettävyys 80%
 • Koronaviruksen leviämisvaihe Keski-Pohjanmaalla: perustaso

Link­ki: Alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set

Oirei­se­na tulee pysyä koto­na ja vara­ta aika koro­na­tes­tiin viipymättä!

Muis­tat­han, että lie­vis­sä­kään fluns­sa­oi­reis­sa ei tule men­nä töi­hin tai kou­luun. Hakeu­dut­han siis vii­py­mät­tä koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen myös hyvin lie­vis­sä­kin oireis­sa. Ajan koro­na­tes­tiin voi vara­ta käte­väs­ti Omaolo-pal­ve­lus­ta netin kaut­ta tai Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta 06 828 7499 / las­ten päi­vys­tyk­ses­tä puh. 06 826 4444. Link­ki: Näin varaat ajan koronavirustestiin

Koro­na­tes­tiin saa ajan yleen­sä vie­lä samal­le päi­väl­le. Koro­na­vi­rus­tes­tin tulos saa­puu auto­maat­ti­ses­ti kän­nyk­kää­si, mikä­li olet anta­nut suos­tu­muk­sen teks­ti­vies­tin lähet­tä­mi­sel­le. Tulok­sen voi tar­kis­taa myös Oma­kan­ta-pal­ve­lus­ta. Ennen tes­ti­tu­lok­sen val­mis­tu­mis­ta tulee pysyä kotikaranteenissa.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Yli 80-vuo­tiais­ta on roko­tet­tu Soi­ten alu­eel­la nyt 86 % ja 75–79 vuo­tiais­ta 76%. Ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vis­ta alu­een asuk­kais­ta on roko­tet­tu 37%. Roko­tus­ten ete­ne­mis­tä alu­eel­la voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy maa­nan­tai-ilta­päi­vi­sin osoit­tees­sa: https://korona.soite.fi/koronarokotemittari/

Koros­tam­me, että myös roko­te­tun tulee edel­leen käyt­tää kas­vo­mas­kia suo­si­tus­ten mukai­ses­ti, pitää 2 m tur­va­vä­liä mui­hin ihmi­siin sekä nou­dat­taa koro­naan liit­ty­viä hygie­nia­suo­si­tuk­sia.

Täl­lä het­kel­lä roko­tuk­seen ovat oikeutettuja:

 • kaikki yli 75-vuotiaat Soiten alueen asukkaat sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat omaishoitajat ja iäkkäät henkilöt (yli 70-vuotiaat, esim. puoliso). Mikäli samaan aikaan rokotetaan samassa taloudessa asuva omaishoitaja tai puoliso, tulee ajanvaraus tehdä puhelimitse. Alle 70-vuotias omaishoitaja rokotetaan eri rokotteella eri päivänä.
 • riskiryhmään 1 kuuluvat 16-69-vuotiaat, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila. Lisätietoa THL:n sivuilla thl.fi/riskiryhmienrokotukset. Varaudu todistamaan riskiryhmään kuulumisesi rokotuspaikalla. Riskiryhmään 1 kuuluvia 16-17-vuotiaita ei rokoteta joukkorokotuksissa, vaan heihin otetaan yhteyttä Soiten lasten ja nuorten yksiköstä rokotusajan sopimiseksi. Samassa taloudessa asuvat riskiryhmäläisten läheiset tai omaishoitajat eivät ole oikeutettuja rokotukseen tässä vaiheessa.

Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen tiis­tai­na 16.3.2021 seuraavasti:

 • puhelinajanvaraus numerossa 06 828 7488:
  • klo 12-13 aikoja annetaan vain yli 80-vuotiaille
  • klo 13 eteenpäin aikoja annetaan kaikille yli 75-vuotiaille sekä riskiryhmään 1 kuuluville.
  • Linja on avoinna niin kauan kuin aikoja on varattavissa. Muina aikoina puhelimessa kuuluu tiedote. Puhelimitse ajan voi varata myös ikäihmisen puolesta.
 • sähköinen ajanvaraus netissä Omahoito-palvelussa osoitteessa: https://soite.terveytesi.fi  aukeaa kaikille rokotukseen tällä hetkellä oikeutetuille ryhmille tiistaina klo 12. Omahoito-palveluun tulee kirjautua omilla pankkitunnuksilla (tai muulla vahvalla tunnistautumisella), jolloin ajan voi varata itselleen. Ajan toisen henkilön puolesta voi varata, mikäli puolesta asioinnista on tehty sopimus. Lue lisää: https://www.soite.fi/toisen_puolesta_asiointi

Säh­köi­nen ajan­va­raus sujuu jou­he­vam­min ja suo­sit­te­lem­me­kin varaa­maan ajan sitä kaut­ta jos mah­dol­lis­ta. Mikä­li samaan aikaan roko­te­taan samas­sa talou­des­sa asu­va omais­hoi­ta­ja tai puo­li­so, tulee ajan­va­raus teh­dä puhe­li­mit­se molemmille.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media