omaolo.fi Rokotukset
17.01.2022

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 17.1.2022

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä jat­kuu kor­kea­na Soi­ten alu­eel­la. Vii­me vii­kon (vko 2) aika­na Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä 348 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin vii­me vii­kol­la noin 2 050 kap­pa­let­ta. Ote­tuis­ta tes­teis­tä posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus oli 17 %. Täl­lä het­kel­lä Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa 3 koro­na­vi­rus­po­ti­las­ta. Yksi­kään koro­na­po­ti­las ei ole tehohoidossa.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

 • Tartuntoja viime viikolla: 348 (viikko sitten 321)
 • Sairaalahoidossa: 3 koronaviruspotilas
 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 669 (viikko sitten 511)
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 864 (viikko sitten 650)
 • Koronavirustesteistä 17 % on positiivisia tuloksia (viikko sitten 14,6 %)
 • Pandemian alusta lähtien koronavirustautiin liittyviä kuolemia yhteensä 8 K-PSHP:n alueella
 • Koronaviruksen epidemiastatus Keski-Pohjanmaalla: leviämisalue

Mer­kit­tä­väs­ti lisään­ty­nei­den tar­tun­ta­ta­paus­ten vuok­si Soi­ten jäl­ji­tys­toi­min­ta on muut­tu­nut ja sai­ras­tu­nei­siin ei olla yhtey­des­sä puhe­li­mit­se, vaan tar­tun­nan saa­neil­le lähe­te­tään teks­ti­vies­ti. Teks­ti­vies­tis­sä on lyhyet toi­min­taoh­jeet. Lie­väs­ti oireis­ten ei tar­vit­se olla yhtey­des­sä Soi­ten infek­tio­yk­sik­köön puhe­li­mit­se vaan sai­ras­tu­nei­den tulee toi­mia vies­tis­sä ole­vien ohjei­den mukai­ses­ti. Luet­han ohjeet tarkasti.

Kun hen­ki­löl­lä on koti­tes­til­lä tai labo­ra­to­rio­tes­til­lä var­mis­tet­tu koro­na­vi­rus­tau­ti, jon­ka oireet ovat lie­viä, tau­din voi sai­ras­taa koto­na. Pysyt­te­le koto­na vähin­tään 10 vuo­ro­kau­den ajan. Kotie­ris­tyk­sen tar­ve on lyhyem­pi, vähin­tään 5 vuo­ro­kaut­ta, jos

 • olet saanut täyden rokotussarjan ja viimeisestä annoksesta on kulunut vähintään viikko tai
 • olet aiemmin sairastanut COVID-19-infektion ja olet saanut yhden rokoteannoksen ja rokotuksesta kulunut vähintään viikko.

Posi­tii­vi­seen koti­tes­ti­tu­lok­seen on oire­ku­vas­ta riip­pu­mat­ta suh­tau­dut­ta­va samoin kuin viral­li­sel­la tes­til­lä saa­tuun posi­tii­vi­seen tulok­seen. Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta löy­dät päi­vi­te­tyt sai­ras­tu­nei­den ja altis­tu­nei­den eris­tys- ja karan­tee­nioh­jeet https://korona.soite.fi/altistuneiden-ja-sairastuneiden-karanteeni-ja-eristysohjeet/ sekä koro­na­vi­rus­tau­din koti­hoi­to-ohjeet https://korona.soite.fi/koronavirustaudin-kotihoito/

Koro­na­si­vus­tol­ta löy­ty­vät myös toi­min­taoh­jeet, kun epäi­let koro­na­vi­rus­tar­tun­taa https://korona.soite.fi/toimi-nain/. Jos olet perus­ter­ve ja sinul­la on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oirei­ta, kuten kuu­met­ta, nuhaa tai yskää, suo­sit­te­lem­me koti­tes­tin teke­mis­tä. Eten­kin rokot­ta­mat­to­mien tulee edel­leen hakeu­tua Soi­ten koro­na­tes­tauk­seen vii­py­mät­tä hyvin lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa. Koro­na­tes­ti­tu­los­ta tulee jää­dä odot­ta­maan koti­ka­ran­tee­niin, jot­ta ei mah­dol­li­ses­ti altis­ta mui­ta koro­na­vi­ruk­sel­le esi­mer­kik­si työpaikalla.

Tar­tun­ta­ris­kin mini­moi­mi­sek­si tär­kein­tä on nou­dat­taa koro­na­vi­ruk­sen hygie­nia­suo­si­tuk­sia eli pes­tä kädet, käyt­tää kas­vo­mas­kia ja pitää turvaväliä.

Koro­na­ro­ko­tus­ten otta­mi­nen on eri­tyi­sen tär­ke­ää nyt, kun tehok­kaas­ti leviä­vää omik­ro­nia esiin­tyy alu­eel­la, sil­lä roko­te suo­jaa eten­kin koro­na­vi­ruk­sen vaka­val­ta tau­ti­muo­dol­ta. Käyt­hän pikim­mi­ten koro­na­ro­ko­tuk­ses­sa, mikä­li roko­te on vie­lä koko­naan saa­mat­ta tai tehos­te­ro­ko­tean­nok­set puuttuvat.

Roko­tuk­set

Koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Koro­na­ro­ko­tuk­sia anne­taan seuraavasti:

 • Koronarokotukset ovat käynnissä kaikille yli 5-vuotiaille Soiten alueen asukkaille. Toisen rokoteannoksen voi ottaa, mikäli ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut vähintään 6 viikkoa.
 • 3. rokotusannoksia annetaan kaikille yli 60-vuotialle ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville yli 18-vuotiaille, mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 3 kk.
 • 3. rokotusannoksia annetaan kaikille alle 60-vuotiaille (18–59-vuotiaille), mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 4 kk.
 • 3. rokotusannoksia annetaan myös voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille, mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 2 kk.
 • 4. rokotusannoksia annetaan voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille, mikäli kolmannesta rokotuksesta on kulunut vähintään 3 kk.
 • 5–11-vuotiaille lapsille järjestetään koronarokotuksia ajanvarauksella Soiten Kokkolan ja Kannuksen rokotuskeskuksissa tammikuussa 2022. Aika varataan Soiten Omahoito-palvelusta netin kautta: https://soite.terveytesi.fi. Lisäksi 5–11-vuotiaille lapsille järjestetään walk-in-iltapäivä Soiten Lasten sairaalassa tiistaina 18.1. klo 16-19 ja la 22.1. klo 10-15.

Täl­lä het­kel­lä kol­man­teen roko­tuk­seen oikeu­tet­tu­ja hen­ki­löi­tä on pal­jon, mikä saat­taa ruuh­kaa roko­tus­pis­teil­lä, eri­tyi­ses­ti aamu­päi­vi­sin. Suo­sit­te­lem­me­kin hyö­dyn­tä­mään koko roko­tus­päi­vän pituu­den ruuh­kan välttämiseksi.

Ensim­mäi­siä roko­tean­nok­sia jae­taan luon­nol­li­ses­ti edel­leen myös ja keho­tam­me hakeu­tu­maan koro­na­ro­ko­tuk­seen, mikä­li roko­te­suo­ja puut­tuu koko­naan. Koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä ja jat­kos­sa tau­dil­ta on hyvin vai­kea vält­tyä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta rokotettuna.

Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri on nyt päi­vi­tet­ty! Yhteen­sä Soi­ten alu­een yli 12-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt 1. annok­sel­la 89,7 %. Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 86,2 % alu­een yli 12-vuo­tiais­ta. Kol­man­nen annok­sen on saa­nut jo 49,6 % alu­een yli 12-vuo­tiais­ta. Vii­me vii­kol­la (vko 2) Eni­ten roko­tet­tiin 35–59-vuotiaita, joi­den osuus kai­kis­ta roko­te­tuis­ta oli 55 %. Anne­tuis­ta annok­sis­ta suu­rin osa oli kolmosannoksia.

Roko­tus­ten pain­opis­te on ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Walk-in-päi­vis­sä anne­taan ensim­mäi­siä, toi­sia, kol­man­sia ja nel­jän­siä rokotusannoksia.

Ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä jär­jes­te­tään täl­lä viikolla:

 • 17.-21.1. klo 9-19.30 Kokkolan Rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • 18.1. klo 9-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus, Passeli (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer
 • 18.1. klo 15-19 Teerijärven terveysasema (Hörbyntie 8). Rokote: Pfizer
 • 18.1. klo 16-19 5-11-vuotiaiden lasten walk-in-rokotukset Soiten lastensairaalassa
 • 19.1. klo 9-19.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus, Passeli (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer
 • 20.1. klo 8.30-15.30 Kannuksen seurakuntakeskus (Valtakatu 20). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • 20.1. klo 9-19.30 Perhon terveysasema (Vanhainkodintie 20). Rokote: Pfizer
 • 20.1. klo 15-19 Kruunupyyn terveysasema (Säbråntie 1). Rokote: Pfizer
 • 21.1. klo 8.30-15 Toholammin seurakuntakoti (Lampintie 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • 21.1. klo 9-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus, Passeli (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer
 • 22.1 klo 9-15.30 Kokkolan Rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna

Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi tai puhe­li­mit­se nume­ros­ta 06 828 7488. Puhe­lin­ai­ka ma-to klo 9–15 ja pe klo 9–14. Ajan roko­tuk­seen voi vara­ta myös omas­ta terveyskeskuksesta.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media