omaolo.fi Rokotukset
17.05.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 17.5.2021

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu 23 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät laa­jaan, vii­me aikoi­na tie­do­tet­tuun tar­tun­ta­ket­juun. Soi­ten hen­ki­lös­tö tekee par­haan­sa jat­ko­ket­ju­jen sel­vit­tä­mi­sek­si sekä altis­tu­nei­den kartoittamiseksi.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 124
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 160
 • Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on sairaalahoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.
 • Koronavirustesteistä 2,9 % on positiivisia tuloksia. Viikolla 19 koronavirusnäytteitä otettiin n. 3500 kpl.
 • Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 387
 • Koronaviruksen epidemiavaihe Keski-Pohjanmaalla: leviämisvaihe

Uusia mah­dol­li­sia altistumispaikkoja:

 • to 13.5. n. klo 14-17 Halpa-Halli, Kannus
 • to 13.5. n. klo 14-17 S-Market, Kannus
 • to 13.5. klo 12-20 Motonet, Kokkola
 • pe 14.5. klo 12-20 Motonet, Kokkola

Mah­dol­lis­ten jouk­koal­tis­tu­mis­paik­ko­jen lis­tauk­seen on kor­jat­tu päi­vä­mää­rä Loh­ta­jan ravin­to­la Casan osal­ta ja oikea altis­tu­mi­sai­ka on pe 14.5. klo 17–17.35. Altis­tu­mis­paik­ko­ja täy­den­ne­tään Soi­ten koro­na­si­vus­tol­le tar­peen mukaan. Kaik­ki mah­dol­li­set koro­na­vi­ruk­sen jouk­koal­tis­tu­mis­pai­kat lis­ta­taan nyt omal­la sivul­laan osoit­tees­sa: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/ Uusim­mat altis­tus­pai­kat nos­te­taan myös etusivulle.

Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­mä kokoon­tuu tiis­tai­na 18.5.2021 arvioi­maan alu­eel­lis­ta tilan­net­ta sekä alu­eel­li­sia rajoi­tuk­sia ja suosituksia.

Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on hei­ken­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti Kes­ki-Poh­jan­maal­la. Nyt on ehdot­to­man tär­ke­ää vähen­tää lähi­kon­tak­tien mää­rä mini­miin ja huo­leh­tia huo­lel­li­ses­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä, 2 met­rin tur­va­vä­leis­tä sekä käsi­hy­gie­nias­ta. Tar­peet­to­mia kokoon­tu­mi­sia tulee vält­tää! Koro­na­vi­rus­tar­tun­nan ehkäi­syyn liit­ty­viä hygie­niaoh­jeis­tuk­sia sekä alu­eel­li­sia suo­si­tuk­sia on nou­da­tet­ta­va. Alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Oirei­se­na tulee pysyä koto­na ja vara­ta aika koro­na­tes­tiin viipymättä!

Hakeu­dut­han vii­py­mät­tä koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen myös hyvin lie­vis­sä­kin oireis­sa. Ajan koro­na­tes­tiin voi vara­ta käte­väs­ti Omaolo-pal­ve­lus­ta netin kaut­ta tai Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta 06 828 7499 / las­ten päi­vys­tyk­ses­tä puh. 06 826 4444. Link­ki: Näin varaat ajan koronavirustestiin

Koro­na­vi­rus­tes­tin tulos saa­puu auto­maat­ti­ses­ti kän­nyk­kää­si, mikä­li olet anta­nut suos­tu­muk­sen teks­ti­vies­tin lähet­tä­mi­sel­le. Tulok­sen voi tar­kis­taa myös Oma­kan­ta-pal­ve­lus­ta. Ennen tes­ti­tu­lok­sen val­mis­tu­mis­ta tulee pysyä kotikaranteenissa.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Täl­lä het­kel­lä väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 50-vuo­tiail­le sekä 16–64-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le hen­ki­löil­le, joil­la on vai­keal­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti tai voi­mak­kaas­ti altis­ta­va sai­raus tai tila.

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 18.5.2021 klo 12 ja myös Oma­hoi­don säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen avau­tuu lisää aiko­ja tiis­tai­na klo 12. Säh­köi­sen Oma­hoi­to-pal­ve­lun ajan­va­rauk­seen lisä­tään aiko­ja myös tilan­teen mukaan muul­loin­kin, mikä­li tulee peruu­tuk­sia tai äkki­näi­siä lisäyk­siä roko­te­mää­riin. Oma­hoi­to-pal­ve­lu on avoin­na vuo­ro­kau­den ympä­ri kaik­ki­na vii­kon­päi­vi­nä. Päi­vät, jol­loin on vapai­ta aiko­ja tar­jol­la näky­vät net­ti­ka­len­te­ris­sa vihreällä.

Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri on päi­vi­tet­ty. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin yli 16-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 41 %.Yli 70-vuo­tiais­ta on roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la Soi­ten alu­eel­la nyt 93 %. Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 6 % alu­een yli 16-vuotiaista.

Seu­raa oman ikä­ryh­mä­si vuo­roa Soi­ten kana­vis­sa netis­sä ja somes­sa sekä alu­een mediassa!

Muu­tok­set Soi­ten toiminnassa

Nopeas­ti vai­keu­tu­neen koro­na­ti­lan­teen takia ter­veys­kes­kus­vas­taa­no­toil­la hoi­de­taan 18.5.–30.5. vain kii­reel­lis­tä hoi­toa tar­vit­se­vat poti­laat. Muut pyri­tään hoi­ta­maan ensi­si­jai­ses­ti etä­nä (puhe­li­mit­se, säh­köi­set kana­vat) tai vaih­toeh­toi­ses­ti aika peru­taan ja pyy­de­tään varaa­maan uusi aika koro­na­ti­lan­teen rau­hoi­tut­tua. Poti­lail­le ilmoi­te­taan erik­seen mikä­li jo varat­tu aika peruun­tuu tai siir­re­tään hoi­det­ta­vak­si etänä.

 • Koivuhaan vastaanotto on suljettu 28.6.2021 saakka, jonka jälkeen alkaa kesäsulku.
 • Hoidon ja hoivan järjestämä ikäihmisten päivätoiminta siirtyy tauolle 20.6.2021 saakka.
 • Vammaispalveluissa työ- ja päivätoimintaa rajoitetaan ja siinä tehdään asiakaskohtaisia ratkaisuja 20.6.2021 saakka.
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelujen sekä aikuisten sosiaalipalvelujen ryhmätoiminnat ovat tauolla 18.5.-30.5.2021 välisen ajan.
 • Koivutupa on suljettu 18.5.-30.5.2021.
 • Myös suunniteltua leikkaustoimintaa joudutaan ajamaan alas.
 • Koronavirustilanne tuo muutoksia myös Naisten klinikan toimintaan:
  • Synnytyksessä saa olla mukana puoliso tai yksi tukihenkilö
  • Synnytysvastaanotto/yliaikaisuuskontrolli: Oireeton puoliso/tukihenkilö saa olla mukana.
  • Oireeton tukihenkilö voi vierailla osastolla 2 tunnin ajan. Osaston vierailuajat klo. 10-19.
  • Perhehuoneita on saatavilla tilanteen mukaan synnyttäneille, jotka ovat jo raskauden aikana suunnitelleet synnyttävänsä Soitessa. Oireeton tukihenkilö saa olla perhehuoneessa, ei ylimääräistä kulkua huoneen ulkopuolella tai kaupungilla
  • Vastasyntyneen sisarukset eivät voi vierailla osastolla.

Koro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­vat muu­tok­set pal­ve­lui­den aukio­loa­jois­sa löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/soiten-toiminta/

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media