omaolo.fi Rokotukset
19.04.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 19.4.2021

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin maa­nan­tai­na 12.4.2021.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

  • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 5 (edellinen luku 12)
  • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 6,5 (edellinen luku 15,4)
  • Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole sairaalahoidossa koronavirustartunnan saaneita potilaita.
  • Koronavirustesteistä 0,2% on positiivisia tuloksia. Viikolla 15 koronavirustestejä otettiin Soitessa 1300 kpl.
  • Kaikki viime aikaiset tartunnat on jäljitetty 100%
  • Koronaviruksen epidemiavaihe Keski-Pohjanmaalla: perustaso

Link­ki: Alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Täl­lä het­kel­lä väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 60-vuo­tiail­le sekä 18–64-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le hen­ki­löil­le, joil­la on vai­keal­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti tai voi­mak­kaas­ti altis­ta­va sai­raus tai tila.

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 20.4.2021 klo 12 ja myös Oma­hoi­don säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen avau­tuu lisää aiko­ja tiis­tai­na klo 12. Säh­köi­sen Oma­hoi­to-pal­ve­lun ajan­va­rauk­seen lisä­tään aiko­ja myös tilan­teen mukaan muul­loin­kin, mikä­li tulee peruu­tuk­sia tai äkki­näi­siä lisäyk­siä roko­te­mää­riin. Oma­hoi­to-pal­ve­lu on avoin­na vuo­ro­kau­den ympä­ri kaik­ki­na vii­kon­päi­vi­nä. Päi­vät, jol­loin on vapai­ta aiko­ja tar­jol­la näky­vät net­ti­ka­len­te­ris­sa vihreällä.

Tiis­tai­na 20.4.2021 ajan­va­rauk­seen tulee n. 2000 roko­tet­ta ja roko­tuk­seen oikeu­tet­tu­ja on täs­sä vai­hees­sa Soi­ten alu­eel­la noin 4000 henkilöä.

Ajan­ta­sai­set roko­tus­tie­dot on nyt päi­vi­tet­ty Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­riin. THL roko­te­kart­taan ei ole siir­ty­nyt kaik­kia Soi­ten alu­een vii­kon 15 roko­tus­tie­to­ja, mut­ta Soi­ten oma roko­tus­mit­ta­ri on ajan tasalla.

Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 32,7 %. Yli 70-vuo­tiais­ta on roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la Soi­ten alu­eel­la nyt 90 %. Soi­ten alu­eel­la ris­ki­ryh­miin 1 ja 2 kuu­luu n. 10 820 hen­ki­löä 16–69-vuotiaista ja heis­tä 63 % on nyt roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä koronarokotteella.

Alus­ta­van suun­ni­tel­man mukaan koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat eri ikä­ryh­mis­sä 5‑vuotisvälein, jol­loin jokai­seen roko­tet­ta­vaan ikä­luok­kaan sisäl­tyy n. 5000 Soi­ten alu­een asu­kas­ta. Seu­raa oman ikä­ryh­mä­si vuo­roa Soi­ten kana­vis­sa netis­sä ja somes­sa sekä alu­een mediassa!

Koro­na­tur­val­li­suu­des­ta tulee huo­leh­tia myös roko­tuk­sen jäl­keen — mas­kien käyt­tö jatkuu

Roko­tuk­sen jäl­keen on edel­leen tär­ke­ää pitää tur­va­vä­liä, huo­leh­tia käsi- ja yski­mis­hy­gie­nias­ta, käyt­tää mas­kia, kun etäi­syy­den pitä­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta, hakeu­tua oirei­den ilmaan­tues­sa tes­tiin sekä nou­dat­taa myös mui­ta ohjei­ta koro­na­vi­ruk­sen torjumiseksi.

Näin on toi­mit­ta­va sen vuok­si, että vie­lä ei ole riit­tä­väs­ti tie­toa sii­tä, kuin­ka hyvin roko­te estää tar­tut­ta­mis­ta. Ohjeis­tuk­sia muu­te­taan tie­don kart­tues­sa, mut­ta tois­tai­sek­si toi­min­ta­suo­si­tuk­set ovat varo­vai­suus­pe­ri­aat­teen mukai­ses­ti samat sekä rokot­teen saa­neil­le että heil­le, joil­la ei vie­lä ole roko­tuk­sen anta­maa suojaa.

Roko­tus­ten alka­mi­sen jäl­keen kes­tää vie­lä pit­kään, ennen kuin väes­tö­ta­son immuu­ni­suo­ja tau­tia vas­taan on saa­vu­tet­tu ja epi­de­mia on torjuttu.

Link­ki: Tart­tu­mi­nen ja suo­jau­tu­mi­nen – koro­na­vi­rus (THL)

Huo­leh­ti­mal­la hyväs­tä käsi­hy­gie­nias­ta sekä yski­mäl­lä ja niis­tä­mäl­lä oikein jokai­nen aut­taa tor­ju­maan koro­nan lisäk­si myös mui­ta tart­tu­via tau­te­ja. Sik­si niis­tä huo­leh­ti­mi­nen on tär­ke­ää aina.

Oirei­se­na tulee pysyä koto­na ja vara­ta aika koro­na­tes­tiin viipymättä!

Hakeu­dut­han vii­py­mät­tä koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen myös hyvin lie­vis­sä­kin oireis­sa. Ajan koro­na­tes­tiin voi vara­ta käte­väs­ti Omaolo-pal­ve­lus­ta netin kaut­ta tai Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta 06 828 7499 / las­ten päi­vys­tyk­ses­tä puh. 06 826 4444. Link­ki: Näin varaat ajan koronavirustestiin

Koro­na­tes­tiin saa ajan yleen­sä vie­lä samal­le päi­väl­le. Koro­na­vi­rus­tes­tin tulos saa­puu auto­maat­ti­ses­ti kän­nyk­kää­si, mikä­li olet anta­nut suos­tu­muk­sen teks­ti­vies­tin lähet­tä­mi­sel­le. Tulok­sen voi tar­kis­taa myös Oma­kan­ta-pal­ve­lus­ta. Ennen tes­ti­tu­lok­sen val­mis­tu­mis­ta tulee pysyä kotikaranteenissa.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media