omaolo.fi Rokotukset
02.08.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 2.8.2021 – 3 uut­ta tartuntaa

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kol­me uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa vii­kon­lo­pun aika­na. Tar­tun­ta­ket­jut ovat sel­vil­lä ja altis­tu­neet on kar­toi­tet­tu. Tar­tun­nois­ta ei ole aiheu­tu­nut uusia joukkoaltistumistilanteita.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 11
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 14,2
 • Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on sairaalahoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.
 • Koronavirustesteistä 0,4 % on positiivisia tuloksia. Viikolla 30 koronavirusnäytteitä otettiin 1217 kpl.
 • Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 494
 • Koronaviruksen epidemiavaihe Keski-Pohjanmaalla: perustaso

Hakeu­dut­han koro­na­tes­tiin lie­vil­lä­kin oireilla

Ylei­siä koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­via oirei­ta ovat muun muas­sa kuu­me, kurk­ku­ki­pu, yskä, pään­sär­ky, lihas­ki­vut, haju- tai makuais­tin häi­riöt ja väsy­mys. Koro­na­tes­ti voi kui­ten­kin näyt­tää posi­tii­vis­ta, vaik­ka vain yksi tai kak­si oireis­ta täyttyy.

Hakeu­dut­han siis koro­na­tes­tiin, jos sinul­la on lie­viä­kään koro­naan sopi­via oirei­ta. Hakeu­dut­han koro­na­tes­tiin myös sii­nä tapauk­ses­sa, että olet jo saa­nut koro­na­ro­kot­teen. Roko­te antaa suo­jan koro­na­vi­ruk­sen vaka­val­ta tau­ti­muo­dol­ta, mut­ta roko­tet­tu voi sil­ti sai­ras­tua koro­naan ja edel­leen tar­tut­taa muita.

Ajan koro­na­tes­tiin voi vara­ta käte­väs­ti Omaolo-pal­ve­lus­ta netin kaut­ta tai Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta 06 828 7499 / las­ten päi­vys­tyk­ses­tä puh. 06 826 4444.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Väes­tön roko­tuk­set ovat nyt käyn­nis­sä kai­kil­le yli 16-vuo­tiail­le sekä 12–15-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le nuo­ril­le.

Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri on päi­vi­tet­ty. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin yli 12-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 77 %.Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 42 % alu­een yli 12-vuo­tiais­ta. Koko väes­tön osal­ta on alu­eel­ta roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 66 % väestöstä.

Aiko­ja koro­na­ro­ko­tuk­siin on hyvin saa­ta­vil­la ja huo­men­na tiis­tai­na 3.8.2021 ava­taan lisää aiko­ja ajan­va­raus­ka­len­te­rei­hin. Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin auke­aa jäl­leen tiis­tai­na klo 12 nume­ros­sa 06 828 7488 ja samal­la myös Oma­hoi­don säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen avau­tuu lisää aikoja.

Lisäk­si Soi­te jär­jes­tää ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä, jol­loin ensim­mäi­seen koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la hetkellä.

Ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä järjestetään:

 • keskiviikkona 4.8. klo 9-15 Kokkolan rokotuspisteellä (vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7)
 • torstaina 5.8. klo 9-15 Kokkolan rokotuspisteellä (vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7).
 • torstaina 12.8. klo 9-15 Kokkolan rokotuspisteellä (vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7).
 • perjantaina 6.8.2021 klo 9.00 -12.00 Kruunupyyn terveyskeskus (Säbråntie 1, 68500 Kruunupyy)
 • tiistaina 10.8.2021 klo 12.00 -15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Passeli)
 • torstaina 12.8.2021 klo 12.00 - 15.30 Kannuksen seurakuntakoti (Valtakatu 20, Kannus)
 • torstaina 12.8.2021 klo 12.00 -15.30 Kruunupyyn terveyskeskus (Säbråntie 1, 68500 Kruunupyy)

Ajan­va­rauk­set­to­mat roko­tus­päi­vät kos­ke­vat vain ensim­mäi­siä roko­tusan­nok­sia. Aika toi­sel­le roko­tean­nok­sel­le anne­taan ensim­mäi­sen roko­tuk­sen yhteydessä.

Koro­na­ro­ko­tuk­set vie­vät mei­tä koh­ti nor­maa­lim­paa elä­mää – nyt ”pis­te­tään paremmaksi”!

Koro­na­vi­rus­ro­kot­teet tar­joa­vat teho­kas­ta suo­jaa koro­na­vi­rus­tau­tia ja eri­tyi­ses­ti sen vaka­via muo­to­ja vas­taan. Tau­ti aiheut­taa äkil­li­sen hen­gi­tys­tiein­fek­tion, jon­ka voi­mak­kuus voi vaih­del­la oireet­to­mas­ta erit­täin vaka­vaan, teho­hoi­toa vaa­ti­vaan tilaan. Osa poti­lais­ta saat­taa kär­siä COVID-19-tau­din pit­kä­ai­kais­seu­rauk­sis­ta, kuten väsy­myk­ses­tä, hen­ge­nah­dis­tuk­ses­ta, yskäs­tä sekä nivel- ja rintakivuista.

Yhdes­sä mui­den tor­jun­ta­toi­mien kans­sa roko­tuk­set aut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti niin pai­kal­lis­ten epi­de­mioi­den kuin koko maa­il­man­laa­jui­sen pan­de­mian­kin tor­ju­mi­ses­sa. Jokai­sel­la pää­tök­sel­lä ottaa roko­te on mer­ki­tys­tä. Roko­tet­tu­na autat suo­jaa­maan myös mui­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­noil­ta. Lisä­tie­toa rokot­tees­ta.

Tehos­te­ro­kot­teen roko­tusa­jan siirtäminen

Toi­nen roko­tean­nos on tär­keä, jot­ta rokot­teen suo­ja­te­ho vah­vis­tuu sekä koro­na­vi­ruk­sen kan­ta­muo­toa että virus­muun­nok­sia vas­taan. Toi­nen annos myös var­mis­taa, että suo­ja kes­tää mah­dol­li­sim­man pit­kään. Kaik­ki Suo­mes­sa täl­lä het­kel­lä käy­tet­tä­vät koro­na­ro­kot­teet anne­taan kah­te­na annoksena.

Soi­ten alu­eel­la nou­da­te­taan pää­sään­töi­ses­ti 12 vii­kon roko­tus­vä­liä THL:n ohjeen mukai­ses­ti. Tehos­te­ro­ko­tet­ta voi aikais­taa vain eri­tyi­ses­tä syys­tä. Esi­mer­kik­si kesä­lo­ma­mat­ka ei ole syy siir­tää toi­sen rokot­teen aikaa.

Mikä­li roko­tuk­sel­le tulee yli­voi­mai­nen este ja 2. roko­tusai­ka pitää siir­tää, tulee ottaa yhteyt­tä Soi­ten roko­tus­kes­kuk­sen sih­tee­riin puh. 040 804 2821 ma, ke, to ja pe klo 8–15 sekä ti klo 8–12.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media