omaolo.fi Rokotukset
20.12.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 20.12.2021 – ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien ja yli 60-vuo­tiai­den kol­man­nen koro­na­ro­ko­tean­nok­sen väliä lyhennetään

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä on nousus­sa Soi­ten alu­eel­la. Vii­me vii­kon (vko 50) aika­na Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä 103 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin vii­me vii­kol­la 1 622 kap­pa­let­ta. Ote­tuis­ta tes­teis­tä posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus oli 6,5 %. Suu­rin osa tar­tun­nois­ta todet­tiin rokot­ta­mat­to­mil­la tai vajaan roko­tus­sar­jan omaa­vil­la. Vain noin 40 % tar­tun­nois­ta todet­tiin jo karan­tee­nis­sa ole­vil­la hen­ki­löil­lä. Tar­tun­nois­ta pys­tyt­tiin jäl­jit­tä­mään 85 %.

Täl­lä het­kel­lä Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa seit­se­män koro­na­vi­rus­po­ti­las­ta, jois­ta kak­si teho-osastolla.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

 • Tartuntoja viime viikolla: 103 (viikko sitten 26)
 • Sairaalahoidossa: 7 koronaviruspotilasta
 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 129 (viikko sitten 46)
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 167 (viikko sitten 59)
 • Koronavirustesteistä 6,5 % on positiivisia tuloksia (viikko sitten 2,1 %)
 • Pandemian alusta lähtien koronavirustautiin liittyviä kuolemia yhteensä 6 K-PSHP:n alueella
 • Koronaviruksen epidemiastatus Keski-Pohjanmaalla: leviämisalue

Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty! Koro­na­vi­ruk­sel­le on voi­nut altis­tua seu­raa­vis­sa paikoissa:

 • 14.12. klo 17-18 Fun kuntosali, Kokkola
 • 14.12. klo 18-18.30 Minimani, Kokkola
 • 15.12. klo 18-18.30 S-Market, Halkokari, Kokkola
 • 16.12. klo 13-13.40 Port Tower lounasravintola

Lis­taus kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta altis­tu­mis­pai­kois­ta Soi­ten alu­eel­la: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/

Soi­ten koro­na­näyt­teen­ot­to on auki nor­maa­lis­ti jou­lu­na, myös aat­to­na. Varaa aika näyt­teen­ot­toon joko säh­köi­ses­ti tai puhelimitse.

 • Sähköisesti Omaolo-palvelun kautta osoitteessa www.omaolo.fi
 • Koronaneuvontanumero: puh. 06 828 7499. Avoinna joka päivä klo 8-16.

Tär­kein­tä on nou­dat­taa koro­na­vi­ruk­sen hygie­nia­suo­si­tuk­sia sekä hakeu­tua koro­na­ro­ko­tuk­seen, mikä­li roko­te on vie­lä koko­naan saa­mat­ta tai tehos­te­ro­ko­tean­nok­set puut­tu­vat. Alu­eel­li­set koro­na­suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Eten­kin rokot­ta­mat­to­mien tuli­si hakeu­tua koro­na­tes­tauk­seen vii­py­mät­tä hyvin lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa. Koro­na­tes­ti­tu­los­ta tuli­si jää­dä odot­ta­maan koti­ka­ran­tee­niin, jot­ta ei mah­dol­li­ses­ti altis­ta mui­ta koro­na­vi­ruk­sel­le esi­mer­kik­si työpaikalla.

Roko­tuk­set

Koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Koro­na­ro­ko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asuk­kail­le. Eten­kin kol­man­sia roko­tusan­nok­sia ote­taan nyt aktiivisesti.

Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri on nyt päi­vi­tet­ty! Yhteen­sä Soi­ten alu­een yli 12-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt 1. annok­sel­la 89,1 %. Vii­me vii­kol­la alle 30-vuo­tiai­den osuus ensim­mäi­sis­tä annok­sis­ta oli 66 %. Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 84,7 % alu­een yli 12-vuo­tiais­ta ja vii­me vii­kol­la kak­ko­san­nok­sis­ta 70 % pis­tet­tiin alle 45-vuo­tiail­le. Kol­man­sien annos­ten koro­na­ro­ko­tuk­set ovat läh­te­neet aktii­vi­ses­ti käyn­tiin ja alu­een yli 12-vuo­tiais­ta kol­man­nen rokot­teen on saa­nut 25,8 %. Yli 60-vuo­tiais­ta jo 60 % alu­een asuk­kais­ta on saa­nut kol­man­nen rokotusannoksen.

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin­lai­tok­sen (THL) suo­si­tuk­ses­ta Soi­tes­sa lyhen­ne­tään kol­man­nen koro­na­ro­kot­teen väliä. Lää­ke­tie­teel­li­siin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat ja yli 60-vuo­ti­aat voi­vat saa­da kol­man­nen roko­tean­nok­sen, kun toi­ses­ta roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään 3 kuu­kaut­ta. Kol­man­sia rokot­tei­ta ale­taan anta­maan edel­lä mai­ni­tuil­le ryh­mil­le lyhen­ne­tyl­lä roko­te­vä­lil­lä tiis­tais­ta 21.12. alkaen. Tämä saat­taa aiheut­taa ruuh­kaa roko­tus­pis­teil­lä, eri­tyi­ses­ti aamu­päi­vi­sin. Suo­sit­te­lem­me­kin hyö­dyn­tä­mään koko roko­tus­päi­vän pituu­den ruuh­kan välttämiseksi.

Lisäk­si Soi­te aloit­taa ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien 5–11-vuotiaiden las­ten koro­na­ro­ko­tuk­set vie­lä tämän vuo­den puo­lel­la. Tie­do­tam­me täs­tä­kin tar­kem­min lisää lähiaikoina.

Roko­tus­ten pain­opis­te on ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Walk-in-päi­vis­sä anne­taan ensim­mäi­siä, toi­sia ja kol­man­sia rokotusannoksia.Walk-in-rokotuksessa on mah­dol­lis­ta aikais­taa tois­ta roko­tusan­nos­ta, mikä­li ensim­mäi­ses­tä roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään kuusi viikkoa.

Ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä jär­jes­te­tään täl­lä viikolla:

 • 20.-21.12. klo 9-19.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus, Passeli (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer
 • 20.12. klo 15-19 Teerijärven terveysasema (Hörbyntie 8). Rokote: Pfizer
 • 20.-22.12. klo 9-15.30 Kokkolan Rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokote: Pfizer
 • 22.12. klo 8.30-15.30 Kannuksen seurakuntakeskus (Valtakatu 20). Rokote: Pfizer
 • 23.12. klo 8.30-15 Toholammin seurakuntakoti (Lampintie 7). Rokote: Pfizer

Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi tai puhe­li­mit­se nume­ros­ta 06 828 7488. Puhe­lin­ai­ka ma-to klo 9–15 ja pe klo 9–14. Ajan roko­tuk­seen voi vara­ta myös omas­ta terveyskeskuksesta.

Jou­lu­kau­den lähes­tyes­sä vie­rai­lut suku­lais­ten ja ystä­vien luo­na lisään­ty­vät, joten on tär­ke­ää var­mis­tua, että roko­tus­suo­ja on kun­nos­sa. Kol­man­net koro­na­ro­ko­tuk­set ovat tär­kei­tä eten­kin yli 60-vuo­tiail­le sekä lää­ke­tie­teel­li­siin ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le ja keho­tam­me hei­tä hakeu­tu­maan roko­tuk­siin mah­dol­li­sim­man pian 5–6 kuu­kau­den kulut­tua 2. annok­ses­ta. Keho­tam­me hakeu­tu­maan myös 2. roko­tuk­seen mah­dol­li­sim­man pian, mikä­li 2. tehos­te­ro­ko­te vie­lä puuttuu.

Ensim­mäi­siä roko­tean­nok­sia jae­taan luon­nol­li­ses­ti edel­leen myös ja keho­tam­me hakeu­tu­maan koro­na­ro­ko­tuk­seen, mikä­li roko­te­suo­ja puut­tuu koko­naan. Koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä ja jat­kos­sa tau­dil­ta on hyvin vai­kea vält­tyä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta rokotettuna. 

Koro­na­to­dis­tus ja koronapassi

Soi­ten vas­taa­no­tot ovat ruuh­kau­tu­neet koro­na­to­dis­tus­pyyn­nöis­tä. Pyy­däm­me, että asiak­kaat tulos­tai­si­vat koro­na­to­dis­tuk­sen itse Oma­kan­ta-pal­ve­lus­ta. Koro­na­pas­sis­ta voi ottaa myös kuva­kaap­pauk­sen kän­ny­käl­lä ja tal­len­taa kuvan kän­nyk­kään, jol­loin pas­si toi­mii kuvaa näyt­tä­mäl­lä myös ilman nettiyhteyttä.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media