omaolo.fi Rokotukset
20.09.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 20.9.2021

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Koro­na­ti­lan­ne ei ole laan­tu­mas­sa alu­eel­la, vaan tar­tun­to­ja esiin­tyy täl­lä het­kel­lä lähes vii­me tou­ko­kuun vaka­vaa epi­de­mia­ti­lan­net­ta vas­taa­val­la mää­räl­lä. Vii­me vii­kon (vko 37) aika­na Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yhteen­sä 38 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Vain pie­ni osa tar­tun­nois­ta on todet­tu karan­tee­nis­sa jo ennes­tään olevilla.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

 • Tartuntoja viime viikolla: 38 (viikko sitten 36)
 • Sairaalahoidossa: 2 koronaviruspotilasta
 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 74 (viikko sitten 55)
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 96 (viikko sitten 71)
 • Koronavirustesteistä 2,6 % on positiivisia tuloksia (viikko sitten 2 %)
 • Tartuntaketjujen jäljitettävyys 75 %

Vie­lä rokot­ta­mat­to­mien tuli­si hakeu­tua koro­na­tes­tauk­seen vii­py­mät­tä hyvin lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa. Koro­na­tes­ti­tu­los­ta tuli­si jää­dä odot­ta­maan koti­ka­ran­tee­niin, jot­ta ei mah­dol­li­ses­ti altis­ta mui­ta koro­na­vi­ruk­sel­le esi­mer­kik­si työpaikalla.

Vii­me vii­kol­la koro­na­tes­te­jä otet­tiin yhteen­sä 1427 kap­pa­let­ta, mikä on jon­kin ver­ran vähem­män kuin aiem­pi­na viik­koi­na joh­tuen osit­tain uudes­ta tes­taus­stra­te­gias­ta. Posi­tii­vis­ten koro­na­tes­tien mää­rä on nous­sut 2,6 prosenttiin.

Suu­rin osa tar­tun­nan saa­neis­ta oli rokot­ta­mat­to­mia tai yhden roko­tean­nok­sen saa­nei­ta. Tar­tun­nois­ta suu­ri osa oli per­he­pii­ris­sä tapah­tu­nei­ta tar­tun­to­ja. Toi­sek­si suu­rin tar­tun­ta­läh­de oli työ­pai­kat. Keho­tam­me­kin alu­een työ­nan­ta­jia ja esi­mie­hiä ohjaa­maan työn­te­ki­jöi­tä koro­na­tes­tiin vähäi­sil­lä­kin hen­gi­tys­tie­oi­reil­la. Koro­na­tes­tin tulos­ta odot­taes­sa on pysyt­tä­vä kotona.

Lis­taus kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta altis­tu­mis­pai­kois­ta Soi­ten alu­eel­la: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/

Koro­na­vi­ruse­pi­de­mia ei suin­kaan ole ohi, vaik­ka rajoi­tuk­sia ollaan roko­tus­kat­ta­vuu­den lisään­tyes­sä höl­len­tä­mäs­sä val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na. Itse rokot­tee­seen liit­tyy huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mät ris­kit kuin koronavirustartuntaan.

Roko­tuk­set – kol­man­nen annok­sen roko­tuk­set alka­vat voi­mak­kaas­ti immuunipuutteisille

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asukkaille.

Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri on päi­vi­tet­ty! Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin yli 12-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 84,3 %. Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 72,2 % alu­een yli 12-vuo­tiais­ta. Koko väes­tön osal­ta on alu­eel­ta roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 72 % väes­tös­tä ja toi­sel­la annok­sel­la 59,8 %.

THL on ohjeis­ta­nut aluei­ta aloit­ta­maan kol­man­net roko­tean­nok­set voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­sil­le, 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le hen­ki­löil­le. Kol­man­sien roko­tean­nok­sien anta­mi­nen täl­le koh­de­ryh­mäl­le aloi­te­taan Soi­tes­sa välit­tö­mäs­ti. Voi­mak­kaan immuu­ni­puut­tei­sek­si kat­so­taan hen­ki­löt, joil­la on jokin seu­raa­vis­ta sai­rauk­sis­ta tai tiloista:

 • Elinsiirto
 • Kantasolusiirto
 • Vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos
 • Immunosuppressiivinen syöpähoito
 • Autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä
 • Dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta
 • Pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV
 • Lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immunosuppressiivinen tila

Kol­man­nen roko­tusan­nok­sen saa Soi­ten roko­tus­pis­teis­tä. Roko­tuk­seen voi tul­la ajan­va­rauk­sen kaut­ta tai hakeu­tu­mal­la ajan­va­rauk­set­to­maan walk-in-roko­tuk­seen. Lisä­tie­toa tie­dot­tees­sa.

Aiko­ja koro­na­ro­ko­tuk­siin on hyvin saa­ta­vil­la. Roko­tus­ten pain­opis­te on siir­ret­ty ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la hetkellä.

Walk-in-päi­vis­sä anne­taan sekä ensim­mäi­siä että toi­sia roko­tusan­nok­sia. Walk-in-roko­tuk­ses­sa on mah­dol­lis­ta aikais­taa tois­ta roko­tusan­nos­ta, mikä­li ensim­mäi­ses­tä roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään kuusi viik­koa.

Roko­tus­kat­ta­vuut­ta pyri­tään nos­ta­maan Soi­ten alu­eel­la tuo­mal­la roko­tuk­set lähel­le ja hel­pos­ti saa­ta­vil­le. Täl­lä vii­kol­la Soi­te jal­kau­tuu rokot­ta­maan väes­töä Kok­ko­lan Pris­maan to 23.9. klo 9–15 sekä City­mar­ket­tiin pe 24.9. klo 9–15.  

Ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä jär­jes­te­tään täl­lä viikolla:

 • ti 21.9. klo 12.30-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • ti-ke 21.-22.9. klo 9-19 Kokkolan rokotuskeskus (vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • ke 22.9. klo 12.30-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer
 • to 23.9. klo 9-15 Prisma, Kokkola. Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • to 23.9. klo 14.15.-15.45 Perhon terveysasema (Vanhainkodintie 20). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • to 23.9. klo 13-16 Kruunupyyn terveysasema (Säbråntie 1). Rokote: Pfizer
 • to 23.9. klo 12-15 Kannus seurakuntakeskus (Valtakatu 20). Rokote: Pfizer
 • pe 24.9. klo 9-15 K-Citymarket, Kokkola. Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • pe 24.9. klo 12-15 Toholampi Seurakuntakoti (Lampintie 7). Rokote: Pfizer
 • la 25.9. klo 12-16 Kokkolan rokotuskeskus (vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna

THL:n lin­jauk­sen mukaan mRNA-roko­tus­sar­jat (Pfizer ja Moder­na) suo­si­tel­laan ensi­si­jai­ses­ti toteu­tet­ta­van käyt­täen samaa roko­te­val­mis­tet­ta. Mikä­li haluat aikais­taa 2. roko­tusan­nos­ta­si ajan­va­rauk­set­to­man walk-in-päi­vän yhtey­des­sä, tar­kis­ta onko samaa roko­tet­ta saa­ta­vil­la kysei­se­nä päi­vä­nä. Walk-in-päi­vi­nä saa­ta­vil­la ole­vat rokot­teet näky­vät roko­tus­päi­vän tiedoissa.

Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi  tai puhe­li­mit­se roko­tus­kes­kuk­sen sih­tee­ril­tä, puh. 040 804 2821 (puhe­lin­ai­ka: ma-pe klo 12–15) tai omas­ta terveyskeskuksesta.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

 1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
 2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
 3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
 4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
 5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media