omaolo.fi Rokotukset
21.02.2022

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 21.2.2022

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä on edel­leen kor­kea Soi­ten alu­eel­la. Vii­me vii­kon (vko 7) aika­na todet­tiin yhteen­sä 650 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa Soi­ten tes­tauk­ses­sa. Koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin vii­me vii­kol­la 1 715 kap­pa­let­ta. Ote­tuis­ta tes­teis­tä posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus oli 38 %. Kaik­ki tar­tun­nat eivät tule Soi­ten ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lais­ten tie­toon, sil­lä koti­tes­taus­ta suo­si­tel­laan ensi­si­jai­se­na tes­taus­me­ne­tel­mä­nä. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä hoi­dos­sa 5 koro­na­po­si­tii­vis­ta potilasta.

Koro­na­ro­ko­tus­ten otta­mi­nen on eri­tyi­sen tär­ke­ää, kun tehok­kaas­ti leviä­vää omik­ro­nia esiin­tyy alu­eel­la. Noin kak­si kol­mas­osaa kai­kis­ta epi­de­mian aika­na Soi­ten alu­eel­la tode­tuis­ta koro­na­tar­tun­nois­ta on todet­tu vii­mei­sen puo­len­tois­ta kuu­kau­den aika­na. Rokot­teen otta­mi­nen on tär­ke­ää, sil­lä roko­te suo­jaa eten­kin koro­na­vi­ruk­sen vaka­val­ta tau­ti­muo­dol­ta. Käyt­hän pikim­mi­ten koro­na­ro­ko­tuk­ses­sa, mikä­li roko­te on vie­lä koko­naan saa­mat­ta tai tehos­te­ro­ko­tean­nok­set puuttuvat.

Tar­tun­ta­ris­kin mini­moi­mi­sek­si on edel­leen tär­ke­ää myös nou­dat­taa koro­na­vi­ruk­sen hygie­nia­suo­si­tuk­sia eli pes­tä kädet, käyt­tää kas­vo­mas­kia ja pitää turvaväliä.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

 • Tartuntoja viime viikolla: 650 (viikko sitten 594)
 • Sairaalahoidossa: 5 koronaviruspotilasta
 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 1 244 (viikko sitten 1 208)
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 1 607 (viikko sitten 1 561)
 • Pandemian alusta lähtien koronavirustautiin liittyviä kuolemia yhteensä 13 K-PSHP:n alueella
 • Koronaviruksen epidemiastatus Keski-Pohjanmaalla: leviämisalue

Koti­tes­taus­ta suo­si­tel­laan ensi­si­jai­se­na mene­tel­mä­nä koro­na­vi­rus­tar­tun­nan sel­vit­tä­mi­seen.  Koti­tes­taus­ta suo­si­tel­laan kai­kil­le, joil­la on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oirei­ta, kuten kuu­met­ta, nuhaa tai yskää. Suo­sit­te­lem­me tois­ta­maan koti­tes­tin uudes­taan muu­ta­man päi­vän kulut­tua, mikä­li hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireet jatkuvat.

Jos olet saa­nut posi­tii­vi­sen tulok­sen koti­tes­tis­tä ja olet perus­ter­ve, sinul­la on lie­viä hen­gi­tys­tie­oi­rei­ta ja yleis­voin­ti­si on hyvä, ei yleen­sä ole tar­vet­ta ottaa yhteyt­tä ter­vey­den­huol­toon tai hakeu­tua ter­vey­den­huol­lon koronavirustestiin.

Mikä­li koro­na­tes­ti on posi­tii­vi­nen, tulee jää­dä kotie­ris­tyk­seen. Koto­na sai­ras­ta­van eris­ty­sai­ka on 5 vuo­ro­kaut­ta näyt­teen­ot­to­päi­vä­mää­räs­tä las­kien roko­te­suo­jas­ta riip­pu­mat­ta. Näyt­teen­ot­to­päi­vä on 0‑päivä. Kotie­ris­tyk­sen aika­na tulee vält­tää kaik­kia kodin ulko­puo­li­sia kontakteja.

Koti­tes­tin perus­teel­la työ­ter­veys voi kir­joit­taa 5 vuo­ro­kau­den sai­ras­lo­ma­to­dis­tuk­sen. Mikä­li tar­vit­set A‑todistusta tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­haa var­ten työ­nan­ta­jal­le, posi­tii­vi­nen koti­tes­ti­tu­los tulee var­men­taa ter­vey­den­huol­los­sa. Koti­tes­tin perus­teel­la Soi­ten infek­tioi­den­tor­jun­tayk­sik­kö ei kir­joi­ta A‑todistusta tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­haa varten.

Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta löy­tyy ajan­ta­sai­set ohjeet:

Lisäk­si Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la on uusi Usein kysyt­ty­jä kysy­myk­siä ‑sivu, jos­sa lisä­tie­toa mm. eri­tyk­ses­tä ja karanteenista.

Roko­tuk­set

Koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Koro­na­ro­ko­tuk­sia anne­taan seuraavasti:

 • Koronarokotukset ovat käynnissä kaikille yli 5-vuotiaille Soiten alueen asukkaille. Toisen rokoteannoksen voi ottaa, mikäli ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut vähintään 6 viikkoa.
 • 3. rokotusannoksia annetaan kaikille yli 60-vuotialle ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville yli 18-vuotiaille, mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 3 kk.
 • 3. rokotusannoksia annetaan kaikille 18–59-vuotiaille, mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 4 kk.
 • 3. rokotusannoksia annetaan myös voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille, mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 2 kk.
 • 4. rokotusannoksia annetaan voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille, mikäli kolmannesta rokotuksesta on kulunut vähintään 3 kk.
 • 5–11-vuotiaille lapsille järjestetään koronarokotuksia ajanvarauksella Soiten rokotuskeskuksissa. Aika varataan Soiten Omahoito-palvelusta netin kautta: https://soite.terveytesi.fi. Lisäksi järjestämme 5–11-vuotiaille lapsille ajanvarauksettoman walk-in-rokotusillan Soiten lastensairaalassa ti 8.3. klo 16-19. 5-11-vuotiaat tarvitsevat molempien vanhempien suostumuksen tullessaan rokotukseen.

Ensim­mäi­siä roko­tean­nok­sia jae­taan luon­nol­li­ses­ti edel­leen myös ja keho­tam­me hakeu­tu­maan koro­na­ro­ko­tuk­seen, mikä­li roko­te­suo­ja puut­tuu koko­naan. Koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä ja jat­kos­sa tau­dil­ta on hyvin vai­kea vält­tyä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta rokotettuna.

Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri on nyt päi­vi­tet­ty! Yhteen­sä Soi­ten alu­een yli 18-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt 1. annok­sel­la 90,5 %. Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 88,1 % alu­een yli 18-vuo­tiais­ta. Kol­man­nen annok­sen on saa­nut jo 64,1 % alu­een yli 18-vuotiaista.

Roko­tus­ten pain­opis­te on ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la hetkellä.

Ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä jär­jes­te­tään täl­lä viikolla:

 • 21.-23.2. klo 9-15.30 Kokkolan Rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • 22.2. klo 9-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer
 • 22.2. klo 15-18 Teerijärven terveysasema (Hörbyntie 8). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • 23.2. klo 9-18 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer
 • 24.2. klo 8.30-15.30 Kannuksen seurakuntakeskus (Valtakatu 20). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • 24.2. klo 9-17 Kokkolan Rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • 24.2. klo 15-18 Kruunupyyn terveysasema (Säbråntie 1). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • 24.2. klo 12-16.45 Perhon terveyskeskus (Vanhainkodintie 20). Rokote: Pfizer
 • 25.2. klo 8.30-15 Toholammin seurakuntakoti (Lampintie 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • 25.2. klo 9-15.30 Kokkolan Rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • 25.2. klo 9-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer
 • 26.2. klo 9-15 Kokkolan Rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna

Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi tai puhe­li­mit­se nume­ros­ta 06 828 7488. Puhe­lin­ai­ka ma-to klo 9–15 ja pe klo 9–14. Ajan roko­tuk­seen voi vara­ta myös omas­ta terveyskeskuksesta.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media