omaolo.fi Rokotukset
21.06.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 21.6.2021

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja vii­me vii­kon aika­na. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin tiis­tai­na 8.6.2021. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut potilas.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

  • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 1 (viikko sitten: 6)
  • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 1,3 (viikko sitten: 7,7)
  • Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on sairaalahoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.
  • Koronavirustesteistä 0 % on positiivisia tuloksia (viikko sitten: 0,1%). Viikolla 23 koronavirusnäytteitä otettiin 947 kpl.
  • Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 480
  • Koronaviruksen epidemiavaihe Keski-Pohjanmaalla: perustaso

Finentry.fi-palvelu ote­taan tänään 21.6.2021 käyt­töön Kes­ki-Poh­jan­maal­la. FINENTRY (www.finentry.fi) on verk­ko­se­lai­men kaut­ta käy­tet­tä­vä digi­taa­li­nen pal­ve­lu, joka suju­voit­taa Suo­meen mat­kus­ta­mis­ta ja maa­han­tu­loon liit­ty­vää koro­na­vi­rus­tes­taus­ta koro­na­vi­rus­pan­de­mian aika­na. Lue lisää eril­li­ses­tä tie­dot­tees­ta.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Väes­tön roko­tuk­set ovat nyt käyn­nis­sä kai­kil­le yli 16-vuo­tiail­le ja huo­men­na tiis­tai­na 22.6.2021 koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set laa­jen­ne­taan 12–15-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le nuo­ril­le.

Las­ten ris­ki­ryh­mät ovat samat kuin 16 vuot­ta täyt­tä­nei­den ris­ki­ryh­mät, jot­ka on aiem­min mää­ri­tel­ty koro­na­ro­ko­tus­jär­jes­tys­tä var­ten. Poik­keuk­se­na aikuis­ten ris­ki­ryh­miin on ainoas­taan yli­pai­no, jon­ka arvioi­mi­sek­si THL suo­sit­te­lee käy­tet­tä­vän las­ten pai­noin­dek­siä eli ISO-BMI:tä. ISO-BMI:n ala­ra­jak­si suo­si­tel­laan 35:ttä, joka kuvaa täs­sä ikä­ryh­mäs­sä vai­ke­aa ylipainoisuutta.

Soi­ten las­ten­tau­tien yli­lää­kä­ri Andreas Blanco Sequei­ros on pereh­ty­nyt 12–15-vuotiaiden ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien koro­na­ro­kot­ta­mi­ses­ta teh­tyi­hin kan­sal­li­siin sel­vi­tyk­siin ja suo­sit­te­lee THL:n tavoin kaik­kia roko­tuk­seen oikeu­tet­tu­ja varaa­maan rokotusajan.

Kuten mui­den­kin rokot­tei­den koh­dal­la, alai­käi­nen voi itse päät­tää koro­na­ro­kot­teen otta­mi­ses­ta, jos ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­nen kat­soo, että hän ikän­sä ja kehi­tys­ta­son­sa perus­teel­la kyke­nee päät­tä­mään hoi­dos­taan. Lap­sen itse­mää­rää­mi­soi­keu­del­le ei ole lais­sa ikä­ra­jaa ja sik­si asia arvioi­daan tapauskohtaisesti.

Jos nuo­ri ei ole kyke­ne­vä esim. sai­rau­den takia päät­tä­mään hoi­dos­taan itse, roko­tus­pää­tök­seen tar­vi­taan huol­ta­jien suos­tu­mus. Täl­lai­ses­sa tapauk­ses­sa tulee ottaa yhteyt­tä Soi­ten las­ten ja nuor­ten polikli­ni­kal­le.

Täl­lä het­kel­lä koro­na­ro­ko­tuk­set ovat mah­dol­li­sia 12–15-vuotiaiden ikä­ryh­mäs­sä ainoas­taan ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le. Kaik­kien 12–15-vuotiaiden mah­dol­li­nen koro­na­ro­kot­ta­mi­nen tapah­tuu Val­tio­neu­vos­ton pää­tök­sel­lä ja edel­lyt­tää mm. ase­tus­muu­tos­ta. 12–15-vuotiaita ris­ki­ryh­mä­läi­siä roko­te­taan Bion­tech-Pfize­rin Comir­na­ty-rokot­teel­la, sil­lä se on ainoa koro­na­ro­ko­te, jol­la on täl­lä het­kel­lä myyn­ti­lu­pa 12 vuot­ta täyt­tä­nei­den rokot­ta­mi­seen. Lisä­tie­toa koro­na­vi­rus­ro­kot­tees­ta ja vas­tauk­sia ylei­ses­ti kysyt­tyi­hin kysy­myk­siin THL:n sivuil­la.

Ajan­va­raus koronarokotukseen

Huo­men­na tiis­tai­na 22.6.2021 ava­taan lisää aiko­ja ajan­va­raus­ka­len­te­rei­hin. Vapai­ta aiko­ja ava­taan n. vii­kok­si ker­ral­laan, eli huo­men­na ava­taan lop­pu­vii­kon ja ensi vii­kon aikoja.

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 22.6.2021 klo 12 nume­ros­sa 06 828 7488 ja myös Oma­hoi­don säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen avau­tuu lisää aiko­ja tiis­tai­na klo 12. Säh­köi­sen Oma­hoi­to-pal­ve­lun ajan­va­rauk­seen lisä­tään aiko­ja myös tilan­teen mukaan muulloinkin.

Ajan nuo­rel­le voi vara­ta säh­köi­ses­tä Oma­hoi­to-pal­ve­lus­ta, mikä­li nuo­rel­la on säh­köi­seen tun­nis­tau­tu­mi­seen tar­vit­ta­vat tun­nuk­set (pank­ki­tun­nuk­set tai mobii­li­var­men­ne). Mikä­li säh­köi­nen tun­nis­tau­tu­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta, tulee aika vara­ta puhe­li­mit­se. Pyrim­me jat­kos­sa lisää­mään puhe­lin­ajan­va­rauk­sen mah­dol­li­suut­ta ja tie­do­tam­me täs­tä tar­kem­min Soi­ten koro­na­ro­ko­te­si­vul­la.

Roko­tus­mit­ta­ri päivitetty

Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri on päi­vi­tet­ty. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin yli 16-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 76 %.Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 24 % alu­een yli 16-vuo­tiais­ta. Koko väes­tön osal­ta on alu­eel­ta roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 59% väestöstä.

Koro­na­ro­ko­tuk­set vie­vät mei­tä koh­ti nor­maa­lim­paa elä­mää – nyt ”pis­te­tään parem­mak­si”! Koro­na­vi­rus­ro­kot­teet tar­joa­vat teho­kas­ta suo­jaa koro­na­vi­rus­tau­tia ja eri­tyi­ses­ti sen vaka­via muo­to­ja vas­taan. Roko­tet­tu­na suo­jaat myös mui­ta koronavirustartunnoilta.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media