omaolo.fi Rokotukset
22.02.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 22.2.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu jat­kos­sa tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa. Tie­do­tam­me tilan­ne­ku­vas­ta jat­kos­sa­kin aina myös maa­nan­tai­sin. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja vii­kon­lop­pu­na tie­do­tet­tu­jen nel­jän tar­tun­nan lisäksi.

Koros­tam­me, että edel­leen on äärim­mäi­sen tär­ke­ää nou­dat­taa koro­na­hy­gie­niaoh­jei­ta: eri­tyi­sen tär­ke­ää on vähen­tää lähi­kon­tak­tien mää­rä mini­miin ja huo­leh­tia huo­lel­li­ses­ta kas­vo­mas­kin käy­tös­tä, tur­va­vä­leis­tä sekä käsihygieniasta.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 17 (edellinen luku 19)
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 21,8 (edellinen luku 24)
 • Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole hoidossa tällä hetkellä yhtään koronavirustartunnan saanutta.
 • Koronavirustesteistä 0,75% on positiivisia tuloksia. Viikolla 7 koronavirustestejä otettiin Soitessa 1458 kpl.
 • Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 207
 • Tartuntaketjujen jäljitettävyys 80%
 • Koronaviruksen leviämisvaihe Keski-Pohjanmaalla: perustaso

Hiih­to­la­dut, mäet ja met­sät ovat nyt tur­val­li­sim­pia paik­ko­ja lomailuun

THL suo­sit­te­lee, että tal­vi­lo­mai­li­jat ulkoi­li­si­vat oman lähi­pii­rin seu­ras­sa ja vält­täi­si­vät väki­jouk­ko­ja. Tar­tun­ta­ris­ki on ole­mas­sa täl­lä het­kel­lä kaik­kial­la Suo­mes­sa, vaik­ka aluei­den välil­lä onkin ero­ja tau­din ilmaan­tu­vuu­des­sa. Epi­de­mia­ti­lan­ne elää koko ajan, ja mat­kus­ta­mi­nen lisää enti­ses­tään ris­kiä viruk­sen leviämiselle.

”Tänä vuon­na kan­nat­taa poh­tia, oli­si­ko hiih­to­lo­man viet­to omil­la koti­kul­mil­la lähi­pii­rin kes­ken ulkoil­len mah­dol­lis­ta”, sanoo THL:n joh­ta­ja Mika Salminen.

Jos on koro­na­vi­rus­tau­din oirei­ta, lomai­le­maan ei kan­na­ta läh­teä lain­kaan. Täl­löin tulee hakeu­tua välit­tö­mäs­ti testiin.

Lisä­tie­toa koro­na­tur­val­li­ses­ta hiih­to­lo­mas­ta THL:n verk­ko­si­vuil­la.

Roko­tuk­set

Ikäih­mis­ten koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin yli 80-vuo­tiail­le koto­na-asu­vil­le ikäih­mi­sil­le sekä hei­dän kans­saan samas­sa talou­des­sa asu­vil­le omais­hoi­ta­jil­le ja ikään­ty­neil­le (yli 70-vuo­tiail­le, esim. puo­li­soil­le) ava­taan jäl­leen tiis­tai­na 23.2.2021 klo 12. Ajan­va­raus ava­taan joka tiis­tai klo 12 niin kau­an kuin rokot­tei­ta riittää.

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi vara­ta joko säh­köi­ses­ti tai puhelimitse:

 • puhelinajanvaraus: 06 828 7488. Avoinna tiistaisin klo 12 alkaen niin kauan kuin aikoja on varattavissa. Muina aikoina puhelimessa kuuluu tiedote. Puhelimitse ajan voi varata myös ikäihmisen puolesta.
 • sähköinen ajanvaraus netissä Omahoito-palvelussa osoitteessa: https://soite.terveytesi.fi     
  Omahoito-palveluun tulee kirjautua omilla pankkitunnuksilla (tai muulla vahvalla tunnistautumisella), jolloin ajan voi varata itselleen. Ajan toisen henkilön puolesta voi varata, mikäli puolesta asioinnista on tehty sopimus. Lue lisää: https://www.soite.fi/toisen_puolesta_asiointi

Säh­köi­nen ajan­va­raus sujuu jou­he­vam­min ja suo­sit­te­lem­me­kin varaa­maan ajan sitä kaut­ta jos mah­dol­lis­ta. Mikä­li samaan aikaan roko­te­taan samas­sa talou­des­sa asu­va omais­hoi­ta­ja tai puo­li­so, tulee ajan­va­raus teh­dä puhe­li­mit­se molemmille.

Pyy­däm­me lähei­siä huo­leh­ti­maan, että iäk­käät suku­lai­set saa­vat roko­tea­jan ja pää­se­vät rokotuspisteelle.

Koro­na­ro­ko­tuk­set ovat käyn­nis­sä Soi­ten alu­eel­la myös alle 70 vuo­tiai­siin ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vil­le hen­ki­löil­le. Ensi vai­hees­sa roko­te­taan täs­tä ryh­mäs­tä Soi­tes­sa kont­rol­lis­sa ole­via hen­ki­löi­tä (kuten elin­siir­to- ja syö­pä­po­ti­lai­ta). Hei­hin ote­taan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti yhteyt­tä puhe­li­mit­se ja sovi­taan roko­tusai­ka. Näin on mah­dol­lis­ta toi­mia, kos­ka roko­tet­ta­vien mää­rä on suh­teel­li­sen pie­ni. Alle 70-vuo­tiai­ta roko­te­taan AstraZe­necan rokot­teel­la, kun taas yli 70-vuo­tiai­ta Pfizer-BioN­tecin rokotteella.

Roko­tus­ten ete­ne­mis­tä alu­eel­la voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy maanantai-iltapäivisin.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media