omaolo.fi Rokotukset
24.05.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 24.5.2021 – 5 uut­ta tartuntaa

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu vii­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­nat liit­ty­vät laa­jaan, vii­me aikoi­na tie­do­tet­tuun tartuntaketjuun. 

Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa kol­me koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut­ta potilasta.

Yli 75 % vii­me aikai­sis­ta tar­tun­nois­ta on todet­tu jo karan­tee­nis­sa ole­vil­la hen­ki­löil­lä, mut­ta edel­leen esiin­tyy karan­tee­nin ulko­puo­lel­ta tule­via tar­tun­to­ja. Edel­leen on ole­mas­sa ris­ki sil­le, että uusia laa­jo­ja altis­tu­mis­ti­lan­tei­ta voi tapah­tua. Kaik­ki mah­dol­li­set koro­na­vi­ruk­sen jouk­koal­tis­tu­mis­pai­kat lis­ta­taan omal­la sivul­laan osoit­tees­sa: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

  • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 168 (viikko sitten: 124)
  • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 217 (viikko sitten: 160)
  • Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on sairaalahoidossa kolme koronavirustartunnan saanutta potilasta.
  • Koronavirustesteistä 1,7 % on positiivisia tuloksia (viikko sitten: 2,9%). Viikolla 20 koronavirusnäytteitä otettiin ennätysmäärä: 3736 kpl.
  • Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 451
  • Koronaviruksen epidemiavaihe Keski-Pohjanmaalla: leviämisvaihe

Koro­na­ti­lan­teen pahe­ne­mi­ses­ta Kes­ki-Poh­jan­maan alu­eel­la joh­tuen Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on 21.5. päät­tä­nyt tar­tun­ta­tau­ti­lain pykä­lä 58 d:n mukai­ses­ta tur­va­vä­li­mää­räyk­ses­tä. Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin alu­een toi­mi­joi­den on var­mis­tet­ta­va ylei­söl­le avoi­mis­sa tai raja­tun asia­kas- tai osal­lis­tu­ja­pii­rin oles­ke­luun tar­koi­te­tuis­sa tilois­sa, että hen­ki­löi­den väli­set lähi­kon­tak­tit voi­daan tosia­sial­li­ses­ti vält­tää. Lähi­kon­tak­ti tar­koit­taa ihmis­ten fyy­sis­tä kon­tak­tia tai oles­ke­lua kas­vo­tus­ten tai samas­sa tilas­sa alle kah­den met­rin etäi­syy­del­lä yli 15 minuu­tin ajan. Toi­mi­joi­den pitää teh­dä kir­jal­li­nen suun­ni­tel­ma sii­tä, miten ne mah­dol­lis­ta­vat ylei­söl­le ja asiak­kail­le lähi­kon­tak­tien vält­tä­mi­sen. Jos toi­min­taa ei ole mah­dol­lis­ta jär­jes­tää lain edel­lyt­tä­mäl­lä taval­la, tilo­ja ei voi käyt­tää. Lue lisää AVI:n tie­dot­tees­ta.

Oirei­se­na tulee pysyä koto­na ja vara­ta aika koro­na­tes­tiin viipymättä!

Hakeu­dut­han vii­py­mät­tä koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen myös hyvin lie­vis­sä­kin oireis­sa. Ajan koro­na­tes­tiin voi vara­ta käte­väs­ti Omaolo-pal­ve­lus­ta netin kaut­ta tai Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta 06 828 7499 / las­ten päi­vys­tyk­ses­tä puh. 06 826 4444. Link­ki: Näin varaat ajan koronavirustestiin

Koro­na­vi­rus­tes­tin tulos saa­puu auto­maat­ti­ses­ti kän­nyk­kää­si, mikä­li olet anta­nut suos­tu­muk­sen teks­ti­vies­tin lähet­tä­mi­sel­le. Tulok­sen voi tar­kis­taa myös Oma­kan­ta-pal­ve­lus­ta. Ennen tes­ti­tu­lok­sen val­mis­tu­mis­ta tulee pysyä kotikaranteenissa.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Täl­lä het­kel­lä väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 50-vuo­tiail­le sekä 16–64-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le hen­ki­löil­le, joil­la on vai­keal­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti tai voi­mak­kaas­ti altis­ta­va sai­raus tai tila.

Hei­ken­ty­neen koro­na­vi­rus­ti­lan­teen takia Soi­ten alu­eel­le saa­daan täl­lä vii­kol­la lisä­toi­mi­tus rokot­tei­ta (link­ki THL:n tie­dot­tee­seen). Ilman lisä­toi­mi­tus­ta las­ket­tu­na täl­lä vii­kol­la koro­na­vi­rus­ro­kot­tei­ta tulee jakoon 5 700 annos­ta, jos­ta 1. annos­ten osuus on noin 3 700. Las­ken­nal­li­ses­ti Soi­ten alu­eel­la n. 5 000 ensim­mäi­sen roko­tusan­nok­seen oikeu­tet­tua täl­lä hetkellä.

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 25.5.2021 klo 12 ja myös Oma­hoi­don säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen avau­tuu lisää aiko­ja tiis­tai­na klo 12. Säh­köi­sen Oma­hoi­to-pal­ve­lun ajan­va­rauk­seen lisä­tään aiko­ja myös tilan­teen mukaan muul­loin­kin, mikä­li tulee peruu­tuk­sia tai äkki­näi­siä lisäyk­siä roko­te­mää­riin. Oma­hoi­to-pal­ve­lu on avoin­na vuo­ro­kau­den ympä­ri kaik­ki­na vii­kon­päi­vi­nä. Päi­vät, jol­loin on vapai­ta aiko­ja tar­jol­la näky­vät net­ti­ka­len­te­ris­sa vihreällä.

Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri on päi­vi­tet­ty. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin yli 16-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 44 %.Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 9 % alu­een yli 16-vuotiaista.

Seu­raa oman ikä­ryh­mä­si vuo­roa Soi­ten kana­vis­sa netis­sä ja somes­sa sekä alu­een mediassa!

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media