omaolo.fi Rokotukset
25.10.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 25.10.2021

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Koro­na­ti­lan­ne jat­kuu vaka­va­na Soi­ten alu­eel­la. Vii­me vii­kon (vko 42) aika­na Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä 94 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Suu­rin osa tar­tun­nan saa­neis­ta oli rokot­ta­mat­to­mia tai vajaan roko­te­sar­jan omaavia.

Epi­de­mia levi­ää eten­kin las­ten ja nuor­ten kes­kuu­des­sa. Koro­nan takia sai­raa­la­hoi­toon jou­tuu kui­ten­kin useim­mi­ten aikui­sia, joil­la on iän tai perus­sai­rauk­sien vuok­si hei­ken­ty­nyt vas­tus­tus­ky­ky. Täl­lä het­kel­lä Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa 6 koronaviruspotilasta.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

 • Tartuntoja viime viikolla: 94 (viikko sitten 75)
 • Sairaalahoidossa: 6 koronaviruspotilasta
 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 170 (viikko sitten 132)
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 221 (viikko sitten 171)
 • Koronavirustesteistä 6,5 % on positiivisia tuloksia (viikko sitten 4,9 %)
 • Tartuntaketjujen jäljitettävyys 85 %
 • Pandemian alusta lähtien koronavirustautiin liittyviä kuolemia yhteensä 4 K-PSHP:n alueella
 • Koronaviruksen epidemiavaihe Keski-Pohjanmaalla: leviämisvaihe

Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty! Koro­na­vi­ruk­sel­le on voi­nut altis­tua seu­raa­vis­sa paikoissa:

 • 19.-22.10. klo 11-12 joka päivä: Lounaskahvila Harald, Kokkola
 • 18.-22.10. kaikkina päivinä pääsääntöisesti klo 8.30-16: Kappelin grilli, Kaustinen
 • 20.-21.10. klo 14-15 ja 20.10. myös klo 15.30-18.00: Vesiveijari Kokkola
 • 19.10. klo 20-21 ja 21.10. klo 17-19: Puutarhakadun R-kioski, Kokkola
 • 19.10. ja 21.10. klo 6-7: Kuntofarmi, Kaustinen

Lis­taus kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta altis­tu­mis­pai­kois­ta Soi­ten alu­eel­la: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/

Tär­kein­tä on nou­dat­taa koro­na­vi­ruk­sen hygie­nia­suo­si­tuk­sia sekä hakeu­tua koro­na­ro­ko­tuk­seen, mikä­li roko­te on vie­lä saa­mat­ta. Alu­eel­li­set koro­na­suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Vie­lä rokot­ta­mat­to­mien tuli­si hakeu­tua koro­na­tes­tauk­seen vii­py­mät­tä hyvin lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa. Koro­na­tes­ti­tu­los­ta tuli­si jää­dä odot­ta­maan koti­ka­ran­tee­niin, jot­ta ei mah­dol­li­ses­ti altis­ta mui­ta koro­na­vi­ruk­sel­le esi­mer­kik­si työpaikalla.

Koro­na­pu­he­lin ja näyt­teen­ot­to sul­jet­tu la 30.10.2021

Soi­te päi­vit­tää poti­las­tie­to­jär­jes­tel­mä Lifeca­ren uuteen ver­sioon lau­an­tai­na 30.10.2021 klo 7–23. Jär­jes­tel­mä­päi­vi­tyk­sen vuok­si koro­na­neu­von­ta­pu­he­lin ja koro­na­näyt­teen­ot­to sekä koro­na­ro­ko­tus­toi­min­ta ovat tauol­la la 30.10.2021. Koro­na­näyt­teen­ot­toon pää­see jäl­leen sun­nun­tai­na 31.10.2021.

Päi­vi­tys voi aiheut­taa hitaut­ta ja jono­ja myös Soi­ten muis­sa pal­ve­luis­sa kysei­se­nä päivänä.

Roko­tuk­set – kol­man­sien koro­na­ro­kot­tei­den koh­de­ryh­mä laa­je­nee täl­lä viikolla

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asukkaille.

Kol­man­sien koro­na­ro­ko­tusan­nos­ten jaka­mi­nen laa­je­nee täl­lä vii­kol­la Soi­ten alu­een kai­kil­le 60 vuot­ta täyt­tä­neil­le, lai­tok­sis­sa ja hoi­va­ko­deis­sa asu­vil­le iäs­tä riip­pu­mat­ta sekä yli 12-vuo­tiail­le 1. ja 2. ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le, mikä­li toi­ses­ta roko­tusan­nok­ses­ta on kulu­nut 6 kuu­kaut­ta. Roko­tus­tie­to tar­kis­te­taan roko­tus­pis­teel­lä ja mikä­li toi­ses­ta roko­tuk­ses­ta on kulu­nut alle 6 kuu­kaut­ta, ei kol­mat­ta roko­tet­ta voi­da vie­lä antaa. Lue kol­man­sis­ta roko­tuk­sis­ta tar­kem­min eril­li­ses­tä tie­dot­tees­ta.

Kol­man­nen rokot­teen otta­jat saa­vat halu­tes­saan influens­sa­ro­kot­teen samal­la käyn­nil­lä, jot­ta roko­tuk­sis­sa ei tar­vit­se käy­dä jat­ku­vas­ti. Muul­le väes­töl­le influens­sa­ro­ko­tuk­set alka­vat mar­ras­kuun puo­les­sa välis­sä ja tie­do­tam­me täs­tä tar­kem­min Soi­ten kana­vis­sa lähiaikoina.

Kol­man­sia roko­tusan­nok­sia anne­taan edel­leen myös immuu­ni­puut­tei­sil­le yli 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le sekä sote-hen­ki­lös­töl­le.

Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri on päi­vi­tet­ty! Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin yli 12-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 87 %. Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 78 % alu­een yli 12-vuo­tiais­ta (tilas­to tar­kis­tet­tu). Koko väes­tön osal­ta on alu­eel­ta roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 74 % väes­tös­tä ja toi­sel­la annok­sel­la 67 %.

Roko­tus­ten pain­opis­te on siir­ret­ty ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Walk-in-päi­vis­sä anne­taan ensim­mäi­siä, toi­sia ja kol­man­sia rokotusannoksia.Walk-in-rokotuksessa on mah­dol­lis­ta aikais­taa tois­ta roko­tusan­nos­ta, mikä­li ensim­mäi­ses­tä roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään kuusi viikkoa.

Ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä jär­jes­te­tään täl­lä viikolla:

 • ma-ti 25.-26.10. klo 9-15.30 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • ke 27.10. klo 15.30-20 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • ke 27.10. klo 16-19.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer
 • to 28.10. klo 12-15.30 Perho terveysasema (Vanhainkodintie 20). Rokote: Pfizer
 • to 28.10. klo 16-20 Lestijärven terveysasema (Niemeläntie 3A). Rokote: Pfizer
 • to 28.10. klo 8.30-15 Kannuksen seurakuntakeskus (Valtakatu 20). Rokote: Pfizer
 • to-pe 28.-29.10. klo 9-15.30 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • pe 29.10. klo 16-20 Minimani, kokkola Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • pe 29.10. klo 9-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer
 • pe 29.10. klo 9-16 Kruunupyyn terveysasema (Säbråntie 1). Rokote: Pfizer
 • pe 29.10. klo 8.30-15 Toholammin seurakuntakoti (Lampintie 7). Rokote: Pfizer

Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi  tai puhe­li­mit­se roko­tus­kes­kuk­sen sih­tee­ril­tä, puh. 040 804 2821 (puhe­lin­ai­ka: ma-pe klo 12–15) tai omas­ta ter­veys­kes­kuk­ses­ta. Aiko­ja koro­na­ro­ko­tuk­siin on hyvin saa­ta­vil­la. Säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen ava­taan roko­tusa­jat kol­man­nel­le rokot­teel­le täl­lä viikolla.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

 1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
 2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
 3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
 4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
 5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media