omaolo.fi Rokotukset
26.04.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 26.4.2021

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin maa­nan­tai­na 12.4.2021.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

  • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 2 (edellinen luku 5)
  • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 2,6 (edellinen luku 6,5)
  • Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole sairaalahoidossa koronavirustartunnan saaneita potilaita.
  • Koronavirustesteistä 0% on positiivisia tuloksia. Viikolla 16 koronavirustestejä otettiin Soitessa 1270 kpl.
  • Kaikki viime aikaiset tartunnat on jäljitetty 100%
  • Koronaviruksen epidemiavaihe Keski-Pohjanmaalla: perustaso

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Täl­lä het­kel­lä väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 60-vuo­tiail­le sekä 16–64-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le hen­ki­löil­le, joil­la on vai­keal­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti tai voi­mak­kaas­ti altis­ta­va sai­raus tai tila.

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 27.4.2021 klo 12 ja myös Oma­hoi­don säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen avau­tuu lisää aiko­ja tiis­tai­na klo 12. Säh­köi­sen Oma­hoi­to-pal­ve­lun ajan­va­rauk­seen lisä­tään aiko­ja myös tilan­teen mukaan muul­loin­kin, mikä­li tulee peruu­tuk­sia tai äkki­näi­siä lisäyk­siä roko­te­mää­riin. Oma­hoi­to-pal­ve­lu on avoin­na vuo­ro­kau­den ympä­ri kaik­ki­na vii­kon­päi­vi­nä. Päi­vät, jol­loin on vapai­ta aiko­ja tar­jol­la näky­vät net­ti­ka­len­te­ris­sa vihreällä.

Tiis­tai­na 27.4.2021 Soi­ten ajan­va­rauk­seen tulee n. 1300 roko­tet­ta. Alu­een työ­ter­veys­yh­tiöi­hin rokot­tei­ta tulee jakoon 1400 annos­ta. Roko­tuk­seen oikeu­tet­tu­ja on täs­sä vai­hees­sa Soi­ten alu­eel­la noin 4000 henkilöä.

Ajan­ta­sai­set roko­tus­tie­dot on nyt päi­vi­tet­ty Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­riin. THL roko­te­re­kis­te­riin ei ole siir­ty­nyt kaik­kia Soi­ten alu­een roko­tus­tie­to­ja, mut­ta Soi­ten oma roko­tus­mit­ta­ri on ajan tasal­la. Tie­dot THL:n roko­te­re­kis­te­riin ja ‑kart­taan päi­vit­ty­vät takau­tu­vas­ti, kun vika on korjattu.

Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 35 %. Yli 70-vuo­tiais­ta on roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la Soi­ten alu­eel­la nyt 91 %. Soi­ten alu­eel­la ris­ki­ryh­miin 1 ja 2 kuu­luu n. 10 820 hen­ki­löä 16–69-vuotiaista ja heis­tä 77 % on nyt roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä koronarokotteella.

Seu­raa oman ikä­ryh­mä­si vuo­roa Soi­ten kana­vis­sa netis­sä ja somes­sa sekä alu­een mediassa!

Vie­te­tään vap­pua koronaturvallisesti!

Soi­ten alu­een asuk­kaat ovat nou­dat­ta­neet koro­na­vi­ruk­seen liit­ty­viä suo­si­tuk­sia hie­nos­ti – läm­min kii­tos sii­tä! Koro­na­vi­rus­ti­lan­ne on säi­ly­nyt Kes­ki-Poh­jan­maal­la rau­hal­li­se­na, joten jat­kam­me­han samaan mal­liin. Vie­te­tään etä­vap­pua tai juh­laa omas­sa kuplas­sa eli ainoas­taan oman lähi­pii­rin kans­sa. Pide­tään edel­leen mie­les­sä alu­eel­li­set ohjeet ja rajoi­tuk­set, ettei­vät tar­tun­nat pää­se leviä­mään ja saa­daan meil­le kai­kil­le parem­pi kesä.

Alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Oirei­se­na tulee pysyä koto­na ja vara­ta aika koro­na­tes­tiin viipymättä!

Hakeu­dut­han vii­py­mät­tä koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen myös hyvin lie­vis­sä­kin oireis­sa. Ajan koro­na­tes­tiin voi vara­ta käte­väs­ti Omaolo-pal­ve­lus­ta netin kaut­ta tai Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta 06 828 7499 / las­ten päi­vys­tyk­ses­tä puh. 06 826 4444. Link­ki: Näin varaat ajan koronavirustestiin

Koro­na­tes­tiin saa ajan yleen­sä vie­lä samal­le päi­väl­le. Koro­na­vi­rus­tes­tin tulos saa­puu auto­maat­ti­ses­ti kän­nyk­kää­si, mikä­li olet anta­nut suos­tu­muk­sen teks­ti­vies­tin lähet­tä­mi­sel­le. Tulok­sen voi tar­kis­taa myös Oma­kan­ta-pal­ve­lus­ta. Ennen tes­ti­tu­lok­sen val­mis­tu­mis­ta tulee pysyä kotikaranteenissa.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media