omaolo.fi Rokotukset
26.07.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 26.7.2021

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin 24.7.2021. Alu­eel­li­nen 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 6,5 / 100 000. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut potilas.

Vii­me vii­kol­la koro­na­näyt­tei­tä otet­tiin 1 250 kap­pa­let­ta, jois­ta posi­tii­vi­sia oli 4 kap­pa­let­ta. Näin ollen posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus kai­kis­ta teh­dyis­tä koro­na­tes­teis­tä oli 0,3 %.

Hakeu­dut­han koro­na­tes­tiin lie­vil­lä­kin oireilla

Ylei­siä koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­via oirei­ta ovat muun muas­sa kuu­me, kurk­ku­ki­pu, yskä, pään­sär­ky, lihas­ki­vut, haju- tai makuais­tin häi­riöt ja väsy­mys. Koro­na­tes­ti voi kui­ten­kin näyt­tää posi­tii­vis­ta, vaik­ka vain yksi tai kak­si oireis­ta täyttyy.

Hakeu­dut­han siis koro­na­tes­tiin, jos sinul­la on lie­viä­kään koro­naan sopi­via oirei­ta. Hakeu­dut­han koro­na­tes­tiin myös sii­nä tapauk­ses­sa, että olet jo saa­nut koro­na­ro­kot­teen. Roko­te antaa suo­jan koro­na­vi­ruk­sen vaka­val­ta tau­ti­muo­dol­ta, mut­ta roko­tet­tu voi sil­ti sai­ras­tua koro­naan ja edel­leen tar­tut­taa muita.

Ajan koro­na­tes­tiin voi vara­ta käte­väs­ti Omaolo-pal­ve­lus­ta netin kaut­ta tai Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta 06 828 7499 / las­ten päi­vys­tyk­ses­tä puh. 06 826 4444.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Väes­tön roko­tuk­set ovat nyt käyn­nis­sä kai­kil­le yli 16-vuo­tiail­le sekä 12–15-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le nuo­ril­le.

Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ri on päi­vi­tet­ty. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin yli 12-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 76 %. Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 39 % alu­een yli 12-vuo­tiais­ta. Koko väes­tön osal­ta on alu­eel­ta roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 65 % väestöstä.

Aiko­ja koro­na­ro­ko­tuk­siin on hyvin saa­ta­vil­la ja huo­men­na tiis­tai­na 27.7. ava­taan lisää aiko­ja ajanvarauskalentereihin.

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 27.7. klo 12 nume­ros­sa 06 828 7488 ja samal­la myös Oma­hoi­don säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen avau­tuu lisää aikoja.

Lisäk­si Soi­te jär­jes­tää ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä, jol­loin ensim­mäi­seen koro­na­ro­ko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la hetkellä.

Ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä järjestetään:

  • tiistaina 27.7. klo 12.00-15.30 Kruunupyyn rokotuspisteellä (Kruunupyyn terveysasema, Säbråntie 1, 68500 Kruunupyy)
  • tiistaina 27.7. klo 12.00-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskuksessa (vanha Passelin kiinteistö, Kirkkotanhua 1, 69700 Veteli)
  • torstaina 29.7. kello 12.00-15.30 Kannuksen rokotuspisteellä (seurakuntatalo, Valtakatu 20)
  • keskiviikkona 4.8. klo 9-15 Kokkolan rokotuspisteellä (vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7)
  • torstaina 5.8. klo 9-15 Kokkolan rokotuspisteellä (vanha Halpa-Hallin rakennus, Kaarlelankatu 7).

Ajan­va­rauk­set­to­mat roko­tus­päi­vät kos­ke­vat vain ensim­mäi­siä roko­tusan­nok­sia. Aika toi­sel­le roko­tean­nok­sel­le anne­taan ensim­mäi­sen roko­tuk­sen yhteydessä. 

Tehos­te­ro­kot­teen roko­tusa­jan siirtäminen

Soi­ten alu­eel­la nou­da­te­taan pää­sään­töi­ses­ti 12 vii­kon roko­tus­vä­liä THL:n ohjeen mukai­ses­ti. Tehos­te­ro­ko­tet­ta voi aikais­taa vain eri­tyi­ses­tä syys­tä. Esi­mer­kik­si kesä­lo­ma­mat­ka ei ole syy siir­tää toi­sen rokot­teen aikaa.

Mikä­li roko­tuk­sel­le tulee yli­voi­mai­nen este ja 2. roko­tusai­ka pitää siir­tää, tulee ottaa yhteyt­tä Soi­ten roko­tus­kes­kuk­sen sih­tee­riin puh. 040 804 2821 ma, ke, to ja pe klo 8–15 sekä ti klo 8–12.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media