omaolo.fi Rokotukset
27.09.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 27.9.2021

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Koro­na­ti­lan­ne on edel­leen huo­les­tut­ta­va Soi­ten alu­eel­la. Vii­me vii­kon (vko 38) aika­na Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä 23 koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Vaik­ka tar­tun­to­jen mää­rä on las­ke­nut, on tar­tun­to­jen jäl­ji­tet­tä­vyys hei­ken­ty­nyt ja sai­raa­la­hoi­don tar­ve kas­va­nut. Suu­rin osa tar­tun­nan saa­neis­ta oli rokot­ta­mat­to­mia tai yhden roko­tean­nok­sen saaneita.

Usei­ta koro­nan tar­tun­ta­ket­ju­ja on läh­te­nyt liik­keel­le työ­pai­koil­ta, jois­sa rokot­ta­ma­ton työn­te­ki­jä on men­nyt töi­hin vähä­oi­rei­se­na. Muis­tu­tam­me edel­leen, että vie­lä rokot­ta­mat­to­mien tuli­si hakeu­tua koro­na­tes­tauk­seen vii­py­mät­tä hyvin lie­vis­sä­kinkoro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa. Koro­na­tes­ti­tu­los­ta tuli­si jää­dä odot­ta­maan koti­ka­ran­tee­niin, jot­ta ei mah­dol­li­ses­ti altis­ta mui­ta koro­na­vi­ruk­sel­le esi­mer­kik­si työpaikalla.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

 • Tartuntoja viime viikolla: 23 (viikko sitten 38)
 • Sairaalahoidossa: 3 koronaviruspotilasta
 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 61 (viikko sitten 74)
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 79 (viikko sitten 96)
 • Koronavirustesteistä 1,9 % on positiivisia tuloksia (viikko sitten 2,6 %)
 • Tartuntaketjujen jäljitettävyys 74 %

Vii­me vii­kol­la koro­na­tes­te­jä otet­tiin yhteen­sä 1206 kap­pa­let­ta, mikä on jon­kin ver­ran vähem­män kuin aiem­pi­na viik­koi­na joh­tuen osit­tain uudes­ta tes­taus­stra­te­gias­ta. Posi­tii­vis­ten koro­na­tes­tien mää­rä on 1,9 prosenttia. 

Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty! Koro­na­vi­ruk­sel­le on voi­nut altis­tua seu­raa­vis­sa paikoissa:

 • 20.9. klo 16.30-20.30 Rock ´n Roll Diner, Kokkola
 • 20.9 ja 22-23.9. klo 8.30-8.45 Kälviä-Kokkola Dahl
 • 20.9 ja 22-23.9. klo 14.50-15.05 Kokkola-Kälviä Dahl
 • 21.9. klo 14.40-15.45 Kalajoki-Kokkola Pohjolan liikenne
 • 22-23.9. klo 14.40-15.45 Kalajoki-Kokkola Kamusen liikenne
 • 22.9. klo 17-18 Intersport, Kokkola
 • 22.9. klo 17-19 S-Market, Kälviä
 • 22.9. klo 17-19 K-Market, Kälviä
 • 25.9. klo 14.45-15.00 Minimani, Kokkola
 • 26.9. klo 12-15 Rauhan Yhdistys Kokkola

Lis­taus kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta altis­tu­mis­pai­kois­ta Soi­ten alu­eel­la: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/

Koro­na­vi­ruse­pi­de­mia ei suin­kaan ole ohi, vaik­ka rajoi­tuk­sia ollaan roko­tus­kat­ta­vuu­den lisään­tyes­sä höl­len­tä­mäs­sä val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta roko­tet­tu­na. Itse rokot­tee­seen liit­tyy huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mät ris­kit kuin koronavirustartuntaan.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asukkaille.

Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri on päi­vi­tet­ty! Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin yli 12-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 84,7 %. Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 74 % alu­een yli 12-vuo­tiais­ta. Koko väes­tön osal­ta on alu­eel­ta roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 72 % väes­tös­tä ja toi­sel­la annok­sel­la 61 %.

Soi­ten alu­eel­la on aloi­tet­tu kol­man­sien roko­tean­nos­ten anta­mi­nen THL:n ohjeis­tuk­sen mukai­ses­ti. Kol­man­teen roko­tusan­nok­seen ovat oikeu­tet­tu­ja täl­lä het­kel­lä voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­set 12 vuot­ta täyt­tä­neet hen­ki­löt sekä sote-hen­ki­lös­tö, joka sai rokot­teen ensim­mäi­set annok­set lyhyel­lä, 3–4 vii­kon, välia­jal­la vuo­den alussa.

Kol­man­nen roko­tusan­nok­sen saa Soi­ten roko­tus­pis­teis­tä. Roko­tuk­seen voi tul­la ajan­va­rauk­sen kaut­ta tai hakeu­tu­mal­la ajan­va­rauk­set­to­maan walk-in-rokotukseen.

Aiko­ja koro­na­ro­ko­tuk­siin on hyvin saa­ta­vil­la. Roko­tus­ten pain­opis­te on siir­ret­ty ajan­va­rauk­set­to­miin walk-in-roko­tus­päi­viin, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la hetkellä.

Walk-in-päi­vis­sä anne­taan ensim­mäi­siä, toi­sia ja kol­man­sia roko­tusan­nok­sia. Walk-in-roko­tuk­ses­sa on mah­dol­lis­ta aikais­taa tois­ta roko­tusan­nos­ta, mikä­li ensim­mäi­ses­tä roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään kuusi viik­koa.

Ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä jär­jes­te­tään täl­lä viikolla:

 • ma 27.9. klo 16-19 Koivuhaan terveysasema (Mäntynäädänkatu 6). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • ma 27.9. klo 12-16 Teerijärven terveysasema (Hörbyntie 8). Rokote: Pfizer
 • ti 28.9. klo 9-19 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • ke 29.9. klo 17.30-19.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer
 • ke 29.9. klo 9-19 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • to 30.9. klo 9-17 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • to 30.9. klo 12-16 Kruunupyyn terveysasema (Säbråntie 1). Rokote: Pfizer
 • to 30.9. klo 8.30-15 Kannuksen seurakuntakeskus (Valtakatu 20). Rokote: Pfizer
 • to 30.9. klo 14.00-15.30 Perho terveysasema (Vanhainkodintie 20). Rokote: Pfizer
 • pe 1.10. klo 13-19 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • pe 1.10. klo 8.30-15 Toholammin seurakuntakoti (Lampintie 7). Rokote: Pfizer

THL:n lin­jauk­sen mukaan mRNA-roko­tus­sar­jat (Pfizer ja Moder­na) suo­si­tel­laan ensi­si­jai­ses­ti toteu­tet­ta­van käyt­täen samaa roko­te­val­mis­tet­ta. Mikä­li haluat aikais­taa 2. roko­tusan­nos­ta­si ajan­va­rauk­set­to­man walk-in-päi­vän yhtey­des­sä, tar­kis­ta onko samaa roko­tet­ta saa­ta­vil­la kysei­se­nä päi­vä­nä. Walk-in-päi­vi­nä saa­ta­vil­la ole­vat rokot­teet näky­vät roko­tus­päi­vän tiedoissa.

Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi  tai puhe­li­mit­se roko­tus­kes­kuk­sen sih­tee­ril­tä, puh. 040 804 2821 (puhe­lin­ai­ka: ma-pe klo 12–15) tai omas­ta terveyskeskuksesta.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

 1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
 2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
 3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
 4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
 5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media