omaolo.fi Rokotukset
28.06.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 28.6.2021

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja vii­me vii­kon aika­na. Vii­mei­sin posi­tii­vi­nen koro­na­vi­rus­tar­tun­ta todet­tiin tiis­tai­na 8.6.2021. Alu­eel­li­nen 14 vuo­ro­kau­den ilmaan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 0 / 100 000. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yksi koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut potilas.

Muu­ta­mia Pie­ta­ris­sa mat­kail­lei­ta hen­ki­löi­tä on ase­tet­tu karan­tee­niin koro­na­vi­rusal­tis­tu­mi­sen vuok­si. Soi­te kehot­taa­kin kaik­kia eri­tyi­ses­ti Venä­jäl­lä mat­kus­ta­nei­ta hakeu­tu­maan koro­na­vi­rus­tes­tiin mata­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Kaik­kien bus­sil­la Pie­ta­ris­ta palan­nei­den tulee vält­tää kon­tak­te­ja per­heen ulko­puo­li­siin hen­ki­löi­hin ja hakeu­tua koro­na­tes­tiin 72 tun­nin kulut­tua maa­han saa­pu­mi­ses­ta, vaik­ka koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­via oirei­ta ei oli­si­kaan. Myös nii­den hen­ki­löi­den, jot­ka ovat tai ovat olleet kon­tak­tis­sa Pie­ta­ris­ta Suo­meen bus­seil­la mat­kus­ta­nei­den mat­kai­li­joi­den kans­sa, tulee hakeu­tua koro­na­vi­rus­tes­tiin mata­lal­la kynnyksellä.

Myös THL suo­sit­te­lee vah­vas­ti, että ”kaik­ki Venä­jäl­tä Suo­meen palaa­vat mat­kus­ta­jat hakeu­tu­vat koro­na­vi­rus­tes­tiin 72 tun­tia Suo­meen paluun jäl­keen ja vält­tä­vät sosi­aa­li­sia kon­tak­te­ja tes­ti­tu­lok­sen val­mis­tu­mi­seen saak­ka” (THL:n tie­do­te).

FINENT­RY-pal­ve­lun käyt­töä suo­si­tel­laan kai­kil­le Suo­meen ulko­mail­ta saa­pu­vil­le sekä koti­maa­han palaa­vil­le suo­ma­lai­sil­le. FINENTRY (www.finentry.fi) on verk­ko­se­lai­men kaut­ta käy­tet­tä­vä digi­taa­li­nen pal­ve­lu, joka suju­voit­taa Suo­meen mat­kus­ta­mis­ta ja maa­han­tu­loon liit­ty­vää koro­na­vi­rus­tes­taus­ta koro­na­vi­rus­pan­de­mian aika­na. Pal­ve­lu on käy­tös­sä myös Kes­ki-Poh­jan­maal­la. FINENT­RY-pal­ve­lus­sa voi esimerkiksi:

  • varata ajan Suomessa tehtävään koronavirustestiin
  • saada tekstiviestillä ohjeet testiin saapumiseen
  • saada tekstiviestin koronavirustestin tuloksesta

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Väes­tön roko­tuk­set ovat nyt käyn­nis­sä kai­kil­le yli 16-vuo­tiail­le sekä 12–15-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le nuo­ril­le.

Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri on päi­vi­tet­ty. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin yli 12-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 72 %.Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 25 % alu­een yli 12-vuo­tiais­ta. Koko väes­tön osal­ta on alu­eel­ta roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 61% väestöstä.

Koro­na­ro­ko­tuk­set vie­vät mei­tä koh­ti nor­maa­lim­paa elä­mää – nyt ”pis­te­tään parem­mak­si”! Koro­na­vi­rus­ro­kot­teet tar­joa­vat teho­kas­ta suo­jaa koro­na­vi­rus­tau­tia ja eri­tyi­ses­ti sen vaka­via muo­to­ja vas­taan. Roko­tet­tu­na autat suo­jaa­maan myös mui­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­noil­ta. Lisä­tie­toa rokot­tees­ta.

Aiko­ja koro­na­ro­ko­tuk­siin on hyvin saa­ta­vil­la ja huo­men­na tiis­tai­na 29.6.2021 ava­taan lisää aiko­ja ajan­va­raus­ka­len­te­rei­hin. Vapai­ta aiko­ja ava­taan vähin­tään vii­kok­si ker­ral­laan, eli huo­men­na ava­taan lop­pu­vii­kon ja ensi vii­kon aikoja.

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 29.6.2021 klo 12 nume­ros­sa 06 828 7488 ja myös Oma­hoi­don säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen avau­tuu lisää aiko­ja tiis­tai­na klo 12.

Ajan nuo­rel­le voi vara­ta säh­köi­ses­tä Oma­hoi­to-pal­ve­lus­ta, mikä­li nuo­rel­la on säh­köi­seen tun­nis­tau­tu­mi­seen tar­vit­ta­vat tun­nuk­set (pank­ki­tun­nuk­set tai mobii­li­var­men­ne). Mikä­li säh­köi­nen tun­nis­tau­tu­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta, tulee aika vara­ta puhelimitse.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media