omaolo.fi Rokotukset
29.11.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 29.11.2021

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Koro­na­ti­lan­ne jat­kuu vaka­va­na Soi­ten alu­eel­la. Ris­ki koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­mi­seen alu­eel­la on edel­leen kor­kea, vaik­ka tar­tun­ta­mää­ris­sä ja ilmaan­tu­vuu­des­sa on havait­ta­vis­sa las­kua. Vii­me vii­kon (vko 47) aika­na Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä 44 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Suu­rin osa tar­tun­nois­ta todet­tiin rokot­ta­mat­to­mil­la tai vajaan roko­tus­sar­jan omaa­vil­la. 64 % tar­tun­nois­ta todet­tiin jo karan­tee­nis­sa ole­vil­la henkilöillä.

Koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin vii­me vii­kol­la 1 175 kap­pa­let­ta. Ote­tuis­ta tes­teis­tä posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus oli 3,7 %. Tar­tun­nois­ta pys­tyt­tiin jäl­jit­tä­mään 84 %.

Täl­lä het­kel­lä Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa kol­me koronaviruspotilasta.

Näin pik­ku­jou­luse­son­ki­na pai­no­tam­me, että pik­ku­jou­lui­hin ja mui­hin juh­liin tulee osal­lis­tua vain ter­vee­nä. Lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa tulee jää­dä kotiin. Keho­tam­me tutus­tu­maan Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen (THL) kokoa­miin vink­kei­hin tur­val­li­sis­ta pik­ku­jou­luis­ta. THL:n ohjees­sa tode­taan, että oli­si suo­si­tel­ta­vaa, että myös yksi­tyi­set tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jät käyt­täi­si­vät koro­na­pas­sia ja että oli­si tär­ke­ää, että koro­na­pas­sia hyö­dyn­ne­tään koko tilai­suu­den ajan, ei vain tie­tyn kel­lon­ajan jälkeen.

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos (THL) suo­si­tuk­ses­ta Soi­tes­sa ryh­dy­tään anta­maan kol­man­sia koro­na­ro­ko­tean­nok­sia kuusi kuu­kaut­ta toi­sen annok­sen jäl­keen koro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­val­le ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­töl­le, ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van hen­ki­lös­töl­le ja asuk­kail­le sekä muu­ta kii­reel­lis­tä hoi­toa anta­val­le sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­töl­le. Kol­man­sia annok­sia voi­daan antaa myös muu­ta kii­reel­lis­tä hoi­toa anta­val­le sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­töl­le niis­sä toi­min­nois­sa, jot­ka ovat aluei­den oman arvion mukaan kii­reel­li­siä ja kriittisiä. 

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin­lai­tos on perus­ta­nut uuden verk­ko­si­vun Omic­ron ‑koro­na­vi­rus­muun­nok­ses­ta. Sivua päi­vi­te­tään tilan­ne­ku­van täydentyessä.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

 • Tartuntoja viime viikolla: 44 (viikko sitten 87)
 • Sairaalahoidossa: 3 koronaviruspotilasta
 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 130 (viikko sitten 194)
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 168 (viikko sitten 251)
 • Koronavirustesteistä 3,7 % on positiivisia tuloksia (viikko sitten 5,5 %)
 • Pandemian alusta lähtien koronavirustautiin liittyviä kuolemia yhteensä 6 K-PSHP:n alueella
 • Koronaviruksen epidemiastatus Keski-Pohjanmaalla: leviämisalue

Mah­dol­lis­ten altis­tus­ti­lan­tei­den lis­taus­ta on päi­vi­tet­ty! Koro­na­vi­ruk­sel­le on voi­nut altis­tua seu­raa­vis­sa paikoissa:

 • 23.11. klo 16-16.30 Näkömestari, Kokkola
 • 23.11. klo 16.30-17.30 Prisma, Kokkola
 • 24.11. klo 13.55-14.10 Kokkolan rokotuskeskus
 • 25.11. klo 17-19.30 uintikeskus Vesiveijari, Kokkola
 • 25.11. klo 18-19.30 kuntokeskus SC ROK
 • 26.11. klo 10.30-11.30 kuntokeskus SC ROK

Lis­taus kai­kis­ta mah­dol­li­sis­ta altis­tu­mis­pai­kois­ta Soi­ten alu­eel­la: https://korona.soite.fi/altistumispaikat/

Tär­kein­tä on nou­dat­taa koro­na­vi­ruk­sen hygie­nia­suo­si­tuk­sia sekä hakeu­tua koro­na­ro­ko­tuk­seen, mikä­li roko­te on vie­lä saa­mat­ta. Alu­eel­li­set koro­na­suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Vie­lä rokot­ta­mat­to­mien tuli­si hakeu­tua koro­na­tes­tauk­seen vii­py­mät­tä hyvin lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa. Koro­na­tes­ti­tu­los­ta tuli­si jää­dä odot­ta­maan koti­ka­ran­tee­niin, jot­ta ei mah­dol­li­ses­ti altis­ta mui­ta koro­na­vi­ruk­sel­le esi­mer­kik­si työpaikalla.

Kah­den roko­tusan­nok­sen saa­nei­den tulee hakeu­tua tes­tiin, jos on altis­tu­nut var­mis­te­tul­le koro­na­vi­rus­ta­pauk­sel­le ja saa oirei­ta tai mikä­li kär­sii hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireis­ta ja kuu­luu ris­ki­ryh­mään tai työs­ken­te­lee sote-alalla.

Roko­tuk­set

Koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la ja myös influens­sa­ro­ko­tuk­set ovat läh­te­neet hyvin käyn­tiin. Influens­sa­ro­kot­teen voi halu­tes­saan ottaa koro­na­ro­kot­teen yhtey­des­sä samal­la roko­tus­ker­ral­la, mikä­li kuu­luu influens­sa­ro­ko­tus­ten koh­de­ryh­mään. Lisä­tie­toa influens­sa­ro­ko­tuk­sis­ta Soi­ten verk­ko­si­vuil­ta.

Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri on nyt päi­vi­tet­ty! Yhteen­sä Soi­ten alu­een yli 12-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 88,9 %. Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 83,4 % alu­een yli 12-vuo­tiais­ta. Kol­man­sien annos­ten koro­na­ro­ko­tuk­set ovat käyn­nis­sä ja nii­tä on annet­tu tähän men­nes­sä 7,8 % yli 12-vuotiaista.

Roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 12-vuo­tiail­le Soi­ten alu­een asuk­kail­le. Kaik­ki 60 vuot­ta täyt­tä­neet sekä ris­ki­ryh­miin 1 ja 2 kuu­lu­vat yli 12-vuo­ti­aat voi­vat hakeu­tua kol­man­teen koro­na­ro­ko­tuk­seen Soi­ten roko­tus­pis­tei­siin, mikä­li toi­ses­ta koro­na­ro­ko­tusan­nok­ses­ta on kulu­nut vähin­tään 6 kuu­kaut­ta. Roko­tus­tie­to tar­kis­te­taan roko­tus­pis­teel­lä ja mikä­li toi­ses­ta roko­tuk­ses­ta on kulu­nut alle 6 kuu­kaut­ta, ei kol­mat­ta roko­tet­ta voi­da vie­lä antaa. Kol­man­sia roko­tusan­nok­sia anne­taan edel­leen myös immuu­ni­puut­tei­sil­le yli 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le sekä sote-hen­ki­lös­töl­le, jot­ka sai­vat rokot­teen ensim­mäi­set annok­set lyhyel­lä 3–4 vii­kon välia­jal­la vuo­den alussa.

Roko­tus­ten pain­opis­te on ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Walk-in-päi­vis­sä anne­taan ensim­mäi­siä, toi­sia ja kol­man­sia rokotusannoksia.Walk-in-rokotuksessa on mah­dol­lis­ta aikais­taa tois­ta roko­tusan­nos­ta, mikä­li ensim­mäi­ses­tä roko­tuk­ses­ta on kulu­nut vähin­tään kuusi viikkoa.

Ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä jär­jes­te­tään täl­lä viikolla:

 • 29.11.-2.12. klo 9-19.30 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokote: Pfizer
 • 30.11. klo 9-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus, Passeli (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer
 • 1.12. klo 9-18 Perhonjokilaakson rokotuskeskus, Passeli (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer
 • 2.12. klo 9-16 Perhon terveysasema (Vanhainkodintie 20). Rokote: Pfizer
 • 2.12. klo 8.30-15.30 Kannuksen seurakuntakeskus (Valtakatu 20). Rokote: Pfizer
 • 2.12. klo 10-15.45 Kruunupyyn terveysasema (Säbråntie 1). Rokote: Pfizer
 • 3.12. klo 9-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus, Passeli (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer
 • 3.12. klo 8.30-15 Toholammin seurakuntakoti (Lampintie 7). Rokote: Pfizer
 • 3.12. klo 9-19.30 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna
 • 4.12. klo 9-17 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokote: Pfizer

Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi tai puhe­li­mit­se nume­ros­ta 06 828 7488. Puhe­lin­ai­ka ma-to klo 9–15 ja pe klo 9–14. Ajan roko­tuk­seen voi vara­ta myös omas­ta terveyskeskuksesta.

Mik­si koro­na­ro­ko­te kan­nat­taa ottaa?

 1. Koronavirusrokote antaa tehokkaan suojan koronavirustaudin vakavia muotoja vastaan.
 2. Koronavirusrokote suojaa myös COVID-19-taudin pitkäaikaisseurauksilta, nk. long covidilta, johon liittyy pitkiä aikoja kestävää väsymystä, hengenahdistusta, yskää sekä nivel- ja rintakipuja.
 3. Ottamalla rokotuksen voit suojata paitsi itseäsi, myös muita. Koronarokotus pienentää merkittävästi viruksen erittymistä ja sen leviämistä ihmisestä toiseen.
 4. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienemmät riskit kuin koronavirustartuntaan. Linkki: Tietoa koronavirusrokotteesta
 5. Rokotusten myötä voimme siirtyä normaalimpaan elämään ja rajoitusten tarve vähenee. Jokaisella päätöksellä ottaa rokote on merkitystä.
koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media