omaolo.fi Rokotukset
29.03.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 29.3.2021

Soi­ten koro­na­val­mius­ryh­mä kokoon­tuu tors­tai­sin sekä tar­vit­taes­sa. Tie­do­tam­me tilan­ne­ku­vas­ta aina myös maa­nan­tai­sin. Varau­tu­mi­nen on suun­ni­tel­mien mukaista.

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Tar­tun­ta­ket­ju on sel­vil­lä ja lähi­pii­rin altis­tu­neet on kartoitettu.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 9 (edellinen luku 9)
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 11,6 (edellinen luku 11,6)
 • Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole hoidossa tällä hetkellä yhtään koronavirustartunnan saanutta.
 • Koronavirustesteistä 0,2% on positiivisia tuloksia. Viikolla 12 koronavirustestejä otettiin Soitessa 1320 kpl.
 • Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 245
 • Tartuntaketjujen jäljitettävyys 80%
 • Koronaviruksen epidemiavaihe Keski-Pohjanmaalla: perustaso

Link­ki: Alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set

Oirei­se­na tulee pysyä koto­na ja vara­ta aika koro­na­tes­tiin viipymättä!

Hakeu­dut­han vii­py­mät­tä koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen myös hyvin lie­vis­sä­kin oireis­sa. Ajan koro­na­tes­tiin voi vara­ta käte­väs­ti Omaolo-pal­ve­lus­ta netin kaut­ta tai Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta 06 828 7499 / las­ten päi­vys­tyk­ses­tä puh. 06 826 4444. Link­ki: Näin varaat ajan koronavirustestiin

Koro­na­tes­tiin saa ajan yleen­sä vie­lä samal­le päi­väl­le. Koro­na­vi­rus­tes­tin tulos saa­puu auto­maat­ti­ses­ti kän­nyk­kää­si, mikä­li olet anta­nut suos­tu­muk­sen teks­ti­vies­tin lähet­tä­mi­sel­le. Tulok­sen voi tar­kis­taa myös Oma­kan­ta-pal­ve­lus­ta. Ennen tes­ti­tu­lok­sen val­mis­tu­mis­ta tulee pysyä kotikaranteenissa.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Yli 70-vuo­tiais­ta on roko­tet­tu Soi­ten alu­eel­la nyt 75 %. Roko­tus­ten ete­ne­mis­tä alu­eel­la voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta, joka päi­vit­tyy maa­nan­tai­sin osoit­tees­sa: https://korona.soite.fi/koronarokotemittari/

Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin avau­tuu jäl­leen huo­men­na tiis­tai­na 30.3.2021. Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tok­sen suo­si­tus­ten mukai­ses­ti Soi­te pai­not­taa koro­na­ro­ko­tuk­set ikäih­mi­siin. THL on päät­tä­nyt, että koro­na­ro­ko­tuk­sia AstraZe­necan rokot­teel­la voi­daan jat­kaa 65 vuot­ta täyt­tä­neil­lä maa­nan­tais­ta 29.3. alkaen. Soi­ten alu­eel­la tämä tar­koit­taa sitä, että ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan 30.3.2021 65–69-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vil­le ja ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vien 18–64-vuotiaiden roko­tuk­set jää­vät tauol­le pää­siäi­sen jäl­kei­sel­lä vii­kol­la (5. – 11.4.).

Tiis­tai­na 30.3.2021 ajan­va­rauk­seen tulee 1200 roko­tet­ta ja roko­tuk­seen oikeu­tet­tu­ja on täs­sä vai­hees­sa Soi­ten alu­eel­la 5400 henkilöä.

Ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin ava­taan jäl­leen tiis­tai­na 30.3.2021 seuraavasti:

 • puhelinajanvaraus numerossa 06 828 7488:
  • klo 12-13 aikoja annetaan vain yli 70-vuotiaille
  • klo 13 eteenpäin aikoja annetaan kaikille yli 70-vuotiaille sekä riskiryhmään 1 kuuluville 65-69-vuotiaille. Muut ikä- tai riskiryhmät eivät tällä hetkellä ole oikeutettuja koronarokotteeseen.
  • Linja on avoinna niin kauan kuin aikoja on varattavissa. Linja katkaistaan, kun rokotuksiin annettavat ajat loppuvat. Muina aikoina puhelimessa kuuluu tiedote. Puhelimitse ajan voi varata myös ikäihmisen puolesta.
 • sähköinen ajanvaraus netissä Omahoito-palvelussa osoitteessa: https://soite.terveytesi.fi  aukeaa kaikille rokotukseen tällä hetkellä oikeutetuille ryhmille tiistaina klo 12. Omahoito-palveluun tulee kirjautua omilla pankkitunnuksilla (tai muulla vahvalla tunnistautumisella), jolloin ajan voi varata itselleen. Ajan toisen henkilön puolesta voi varata, mikäli puolesta asioinnista on tehty sopimus. Lue lisää: https://www.soite.fi/toisen_puolesta_asiointi

Ris­ki­ryh­mään kuu­lu­mi­nen on varau­dut­ta­va todis­ta­maan roko­tus­pai­kal­la (näyt­tä­mäl­lä esim. Kela-kort­ti tai kopio epi­krii­sis­tä tai reseptistä).

Koros­tam­me, että myös roko­te­tun tulee edel­leen käyt­tää kas­vo­mas­kia suo­si­tus­ten mukai­ses­ti, pitää 2 m tur­va­vä­liä mui­hin ihmi­siin sekä nou­dat­taa koro­naan liit­ty­viä hygie­nia­suo­si­tuk­sia.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media