omaolo.fi Rokotukset
03.01.2022

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 3.1.2022

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä jat­kuu kor­kea­na Soi­ten alu­eel­la. Vii­me vii­kon (vko 52) aika­na Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä 190 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin vii­me vii­kol­la noin 1 800 kap­pa­let­ta. Ote­tuis­ta tes­teis­tä posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus oli 11,4 %. Tar­tun­nois­ta pys­tyt­tiin jäl­jit­tä­mään 82 %.

Täl­lä het­kel­lä Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa 3 koro­na­vi­rus­po­ti­las­ta, jois­ta 1 teho-osastolla.

Koro­na­tes­te­jä on teh­ty nor­maa­liin tah­tiin jou­lus­ta ja uudes­ta vuo­des­ta huo­li­mat­ta. Yhä useam­pi otet­tu näy­te on posi­tii­vi­nen. Koro­na­vi­ruk­sen omik­ron­muun­nos näkyy koro­na­ti­las­tois­sa siten, että val­tao­sa tar­tun­nois­ta on todet­tu roko­te­tuil­la. Vaik­ka tar­tun­to­jen mää­rä on lisään­ty­nyt, ei sai­raa­la­hoi­don tar­peen mää­rä ole kui­ten­kaan kas­va­nut alueella.

Muis­tu­tam­me­kin, että koro­na­ro­ko­tus­ten otta­mi­nen on eri­tyi­sen tär­ke­ää nyt, kun tehok­kaas­ti leviä­vää omik­ro­nia esiin­tyy alu­eel­la, sil­lä roko­te suo­jaa eten­kin koro­na­vi­ruk­sen vaka­val­ta tau­ti­muo­dol­ta. Käyt­hän pikim­mi­ten koro­na­ro­ko­tuk­ses­sa, mikä­li roko­te on vie­lä koko­naan saa­mat­ta tai tehos­te­ro­ko­tean­nok­set puuttuvat.

Koro­na­tau­din ris­ki alu­eel­la on suu­ri ja virus­ta on laa­jas­ti liik­keel­lä ja tämän vuok­si Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la ei jat­kos­sa päi­vi­te­tä mah­dol­lis­ten altis­tus­paik­ko­jen lis­taus­ta. Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen pain­opis­te koh­den­ne­taan lähi­kon­tak­tei­hin, jois­sa tar­tun­ta­ris­ki on suu­ri. Tar­tun­ta­ris­kin mini­moi­mi­sek­si tär­kein­tä on nou­dat­taa koro­na­vi­ruk­sen hygie­nia­suo­si­tuk­sia eli pes­tä kädet, käyt­tää kas­vo­mas­kia ja pitää tur­va­vä­liä. Alu­eel­li­set koro­na­suo­si­tuk­set lis­ta­taan Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la: https://korona.soite.fi/suositukset/

Lisäk­si eten­kin rokot­ta­mat­to­mien tuli­si hakeu­tua koro­na­tes­tauk­seen vii­py­mät­tä hyvin lie­vis­sä­kin koro­na­vi­ruk­seen viit­taa­vis­sa oireis­sa. Koro­na­tes­ti­tu­los­ta tuli­si jää­dä odot­ta­maan koti­ka­ran­tee­niin, jot­ta ei mah­dol­li­ses­ti altis­ta mui­ta koro­na­vi­ruk­sel­le esi­mer­kik­si työpaikalla.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

 • Tartuntoja viime viikolla: 190 (viikko sitten 104)
 • Sairaalahoidossa: 3 koronaviruspotilasta
 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 294 (viikko sitten 207)
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 380 (viikko sitten 267)
 • Koronavirustesteistä 11,4 % on positiivisia tuloksia (viikko sitten 7,4 %)
 • Pandemian alusta lähtien koronavirustautiin liittyviä kuolemia yhteensä 7 K-PSHP:n alueella
 • Koronaviruksen epidemiastatus Keski-Pohjanmaalla: leviämisalue

Toi­min­nan­muu­tok­set

Syn­ny­tys­osas­tol­la ja äitiys­po­likli­ni­kal­la vas­ta­syn­ty­neen sisa­rus­ten vie­rai­lut kiel­le­tään toistaiseksi.

Roko­tuk­set

Koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Koro­na­ro­ko­tuk­sia anne­taan seuraavasti:

 • Koronarokotukset ovat käynnissä kaikille yli 12-vuotiaille Soiten alueen asukkaille. Toisen rokoteannoksen voi ottaa, mikäli ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut vähintään 6 viikkoa.
 • 3. rokotusannoksia annetaan kaikille yli 60-vuotialle ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville yli 18-vuotiaille, mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 3 kk.
 • 3. rokotusannoksia annetaan kaikille alle 60-vuotiaille (18–59-vuotiaille), mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 4 kk.
 • 3. rokotusannoksia annetaan myös voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille, mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 2 kk.
 • 4. rokotusannoksia annetaan voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille, mikäli kolmannesta rokotuksesta on kulunut vähintään 3 kk.
 • Lisäksi lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville 5–11-vuotiaille lapsille järjestetään koronarokotuksia ajanvarauksella Soiten Kokkolan ja Kannuksen rokotuskeskuksissa tammikuussa 2022. Aika varataan Soiten Omahoito-palvelusta netin kautta: https://soite.terveytesi.fi.

Täl­lä het­kel­lä kol­man­teen roko­tuk­seen oikeu­tet­tu­ja hen­ki­löi­tä on pal­jon, mikä saat­taa ruuh­kaa roko­tus­pis­teil­lä, eri­tyi­ses­ti aamu­päi­vi­sin. Suo­sit­te­lem­me­kin hyö­dyn­tä­mään koko roko­tus­päi­vän pituu­den ruuh­kan välttämiseksi.

Ensim­mäi­siä roko­tean­nok­sia jae­taan luon­nol­li­ses­ti edel­leen myös ja keho­tam­me hakeu­tu­maan koro­na­ro­ko­tuk­seen, mikä­li roko­te­suo­ja puut­tuu koko­naan. Koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä ja jat­kos­sa tau­dil­ta on hyvin vai­kea vält­tyä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta rokotettuna.

Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri on nyt päi­vi­tet­ty! Yhteen­sä Soi­ten alu­een yli 12-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt 1. annok­sel­la 89,3 %. Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 85,3 % alu­een yli 12-vuo­tiais­ta. Kol­man­sien annos­ten koro­na­ro­ko­tuk­set ovat läh­te­neet aktii­vi­ses­ti käyn­tiin ja alu­een yli 12-vuo­tiais­ta kol­man­nen rokot­teen on saa­nut 33,8 %. Vii­me vii­kol­la (vko 52) anne­tuis­ta koro­na­ro­kot­teis­ta 90 % oli kolmosannoksia.

Roko­tus­ten pain­opis­te on ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la het­kel­lä. Walk-in-päi­vis­sä anne­taan ensim­mäi­siä, toi­sia, kol­man­sia ja nel­jän­siä rokotusannoksia.

Ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä jär­jes­te­tään täl­lä viikolla:

 • 3.-5.1. klo 9–19.30 Kokkolan Rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Moderna ja Pfizer
 • 4.1. klo 9-16 Teerijärven terveysasema (Hörbyntie 8). Rokotteet: Moderna ja Pfizer
 • 4.1. klo 9-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus, Passeli (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer
 • 5.1. klo 8.30-15.30 Kannuksen seurakuntakeskus (Valtakatu 20). Rokote: Pfizer
 • 5.1. klo 9-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus, Passeli (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer
 • 7.1. klo 8.30-15 Toholammin seurakuntakoti (Lampintie 7). Rokote: Pfizer
 • 7.1. klo 9-19.30 Kokkolan Rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Moderna ja Pfizer
 • 8.1. klo 9-15.30 Kokkolan Rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Moderna ja Pfizer

Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi tai puhe­li­mit­se nume­ros­ta 06 828 7488. Puhe­lin­ai­ka ma-to klo 9–15 ja pe klo 9–14. Ajan roko­tuk­seen voi vara­ta myös omas­ta terveyskeskuksesta.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media