omaolo.fi Rokotukset
31.01.2022

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 31.1.2022

Koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä ja sai­raa­la­kuor­mi­tus ovat kas­va­neet Soi­ten alu­eel­la. Vii­me vii­kon (vko 4) aika­na Soi­ten alu­eel­la todet­tiin yhteen­sä 601 uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Koro­na­vi­rus­näyt­tei­tä otet­tiin vii­me vii­kol­la noin 1 900 kap­pa­let­ta. Ote­tuis­ta tes­teis­tä posi­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus oli 32 %. Täl­lä het­kel­lä Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa 9 koro­na­vi­rus­po­ti­las­ta. Yksi­kään koro­na­vi­rus­po­ti­lais­ta ei ole tehohoidossa.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

 • Tartuntoja viime viikolla: 601 (viikko sitten 557)
 • Sairaalahoidossa: 9 koronaviruspotilas
 • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 1 158 (viikko sitten 905)
 • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 1 496 (viikko sitten 1169)
 • Pandemian alusta lähtien koronavirustautiin liittyviä kuolemia yhteensä 9 K-PSHP:n alueella
 • Koronaviruksen epidemiastatus Keski-Pohjanmaalla: leviämisalue

Mer­kit­tä­väs­ti lisään­ty­nei­den tar­tun­ta­ta­paus­ten vuok­si tar­tun­nan­jäl­ji­tys on kes­ki­tet­ty sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon yksi­köis­sä ja hoi­to­lai­tok­sis­sa todet­tu­jen tar­tun­to­jen sel­vi­tyk­seen. Sai­ras­tu­neen eris­ty­sai­ka on 5 vuo­ro­kaut­ta näyt­teen­ot­to­päi­vä­mää­räs­tä las­kien roko­te­suo­jas­ta riip­pu­mat­ta. Kont­rol­li­näyt­tei­tä ei tar­vit­se ottaa. Näyt­teen­ot­to­päi­vä on 0‑päivä.

Koti­tes­taus­ta suo­si­tel­laan ensi­si­jai­se­na mene­tel­mä­nä koro­na­vi­rus­tar­tun­nan sel­vit­tä­mi­seen.  Koti­tes­taus­ta suo­si­tel­laan kai­kil­le, joil­la on hen­gi­tys­tiein­fek­tion oirei­ta, kuten kuu­met­ta, nuhaa tai yskää. Suo­sit­te­lem­me tois­ta­maan koti­tes­tin uudes­taan muu­ta­man päi­vän kulut­tua, mikä­li hen­gi­tys­tiein­fek­tion oireet jat­ku­vat. Lisä­tie­toa koto­na teh­tä­vis­tä koro­na­tes­teis­tä löy­tyy THL:n verk­ko­si­vuil­ta.

Soi­tes­sa posi­tii­vi­sek­si tes­ta­tuil­le hen­ki­löl­le lähe­te­tään teks­ti­vies­ti, jos­sa on eris­tys- ja koti­hoi­to-ohjeet. Lue ohjeet huo­lel­li­ses­ti. Yli 60-vuo­tiai­siin ollaan edel­leen yhtey­des­sä puhe­li­mit­se, mikä­li tes­ti­tu­los on positiivinen.

Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta löy­tyy ajan­ta­sai­set ohjeet:

Lisäk­si Soi­ten koro­na­si­vus­tol­la on uusi Usein kysyt­ty­jä kysy­myk­siä ‑sivu, jos­sa lisä­tie­toa mm. eri­tyk­ses­tä ja karanteenista.

Tar­tun­ta­ris­kin mini­moi­mi­sek­si tär­kein­tä on nou­dat­taa koro­na­vi­ruk­sen hygie­nia­suo­si­tuk­sia eli pes­tä kädet, käyt­tää kas­vo­mas­kia ja pitää turvaväliä.

Koro­na­ro­ko­tus­ten otta­mi­nen on eri­tyi­sen tär­ke­ää nyt, kun tehok­kaas­ti leviä­vää omik­ro­nia esiin­tyy alu­eel­la, sil­lä roko­te suo­jaa eten­kin koro­na­vi­ruk­sen vaka­val­ta tau­ti­muo­dol­ta. Käyt­hän pikim­mi­ten koro­na­ro­ko­tuk­ses­sa, mikä­li roko­te on vie­lä koko­naan saa­mat­ta tai tehos­te­ro­ko­tean­nok­set puuttuvat.

Roko­tuk­set

Koro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät Soi­ten alu­eel­la. Koro­na­ro­ko­tuk­sia anne­taan seuraavasti:

 • Koronarokotukset ovat käynnissä kaikille yli 5-vuotiaille Soiten alueen asukkaille. Toisen rokoteannoksen voi ottaa, mikäli ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut vähintään 6 viikkoa.
 • 3. rokotusannoksia annetaan kaikille yli 60-vuotialle ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville yli 18-vuotiaille, mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 3 kk.
 • 3. rokotusannoksia annetaan kaikille 18–59-vuotiaille, mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 4 kk.
 • 3. rokotusannoksia annetaan myös voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille, mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään 2 kk.
 • 4. rokotusannoksia annetaan voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille, mikäli kolmannesta rokotuksesta on kulunut vähintään 3 kk.
 • 5–11-vuotiaille lapsille järjestetään koronarokotuksia ajanvarauksella Soiten rokotuskeskuksissa tammikuussa 2022. Aika varataan Soiten Omahoito-palvelusta netin kautta: https://soite.terveytesi.fi.

Ensim­mäi­siä roko­tean­nok­sia jae­taan luon­nol­li­ses­ti edel­leen myös ja keho­tam­me hakeu­tu­maan koro­na­ro­ko­tuk­seen, mikä­li roko­te­suo­ja puut­tuu koko­naan. Koro­na­vi­rus ei ole häviä­mäs­sä ja jat­kos­sa tau­dil­ta on hyvin vai­kea vält­tyä. Koro­na­vi­rus on sel­keäs­ti tur­val­li­sem­paa koh­da­ta rokotettuna.

Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri on nyt päi­vi­tet­ty! Yhteen­sä Soi­ten alu­een yli 12-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt 1. annok­sel­la 89,9 %. Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 86,7 % alu­een yli 12-vuo­tiais­ta. Kol­man­nen annok­sen on saa­nut jo 55,8 % alu­een yli 12-vuo­tiais­ta. Vii­me vii­kol­la (vko 4) eni­ten roko­tet­tiin 5–11-vuotiaita.

Roko­tus­ten pain­opis­te on ajan­va­rauk­set­to­mis­sa walk-in-roko­tus­päi­vis­sä, jol­loin roko­tuk­seen voi tul­la itsel­le par­hai­ten sopi­val­la hetkellä.

Ajan­va­rauk­set­to­mia roko­tus­päi­viä jär­jes­te­tään täl­lä viikolla:

 • 31.1. klo 9-19.30 Kokkolan Rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna 
 • 1.2. klo 9-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer 
 • 1.-3.2. klo 9-15.30 Kokkolan Rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna 
 • 1.2. klo 15-19 Teerijärven terveysasema (Hörbyntie 8). Rokotteet: Pfizer ja Moderna 
 • 2.2. klo 9-19.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer 
 • 2.2. klo 16-20 Lestijärven terveysasema (Niemeläntie 3A). Rokotteet: Pfizer ja Moderna 
 • 3.2. klo 8.30-15.30 Kannuksen seurakuntakeskus (Valtakatu 20). Rokotteet: Pfizer ja Moderna 
 • 3.2. klo 9-19.30 Perhon terveyskeskus (Vanhainkodintie 20, Perho). Rokote: Pfizer 
 • 3.2. klo 15-19 Kruunupyyn terveysasema (Säbråntie 1). Rokotteet: Pfizer ja Moderna 
 • 4.2. klo 9-19.30 Kokkolan Rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna 
 • 4.2. klo 9-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer 
 • 4.2. klo 8.30-15 Toholammin seurakuntakoti (Lampintie 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna 
 • 5.2. klo 9-15.30 Kokkolan Rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna 

Lisä­tie­toa ja walk-in-päi­vien aika­tau­lut löy­ty­vät Soi­ten koro­na­si­vus­tol­ta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koro­na­ro­ko­tuk­seen voi edel­leen vara­ta netis­sä https://soite.terveytesi.fi tai puhe­li­mit­se nume­ros­ta 06 828 7488. Puhe­lin­ai­ka ma-to klo 9–15 ja pe klo 9–14. Ajan roko­tuk­seen voi vara­ta myös omas­ta terveyskeskuksesta.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media