omaolo.fi Rokotukset
31.05.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 31.5.2021 – yksi uusi koronavirustartunta

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la on todet­tu yksi uusi koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta todet­tiin karan­tee­nis­sa jo ennes­tään ole­val­la hen­ki­löl­lä. Kes­ki-Poh­jan­maan kes­kus­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa kak­si koro­na­vi­rus­tar­tun­nan saa­nut­ta potilasta.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

  • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 88 (viikko sitten: 168)
  • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 114 (viikko sitten: 217)
  • Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on sairaalahoidossa kaksi koronavirustartunnan saanutta potilasta.
  • Koronavirustesteistä 1,1 % on positiivisia tuloksia (viikko sitten: 1,7%). Viikolla 21 koronavirusnäytteitä otettiin 2230 kpl.
  • Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä: 475
  • Koronaviruksen epidemiavaihe Keski-Pohjanmaalla: leviämisvaihe

Vaik­ka koro­na­vi­rus­tar­tun­nat ovat kään­ty­neet las­kuun Soi­ten alu­eel­la, on edel­leen ole­mas­sa ris­ki sil­le, että uusia laa­jo­ja altis­tu­mis­ti­lan­tei­ta voi tapah­tua. Onkin hyvin tär­ke­ää, että jokai­nen huo­leh­tii huo­lel­li­ses­ti kokoon­tu­mis­suo­si­tus­ten sekä tar­tun­nan ehkäi­syyn liit­ty­vien hygie­niaoh­jeis­tuk­sien nou­dat­ta­mi­ses­ta. Seu­raat­han myös oman ikä­ryh­mä­si roko­tus­vuo­roa! Koro­na­ro­ko­te antaa tehok­kaan suo­jan vaka­vaa tau­ti­muo­toa vastaan.

Län­si- ja Sisä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on teh­nyt uudet pää­tök­set Kes­ki-Poh­jan­maan kokoontumisrajoituksista:

  • Keski-Pohjanmaan alueella osallistujamäärä yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa rajoitetaan sisätiloissa 10 henkilöön ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa 50 henkilöön ajaksi 2.–15.6.2021. Kuntien tekemillä päätöksillä on paikallisen tilanteen vaatiessa mahdollista tiukentaa tai täydentää aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia. Lue lisää AVI:n tiedotteesta.

Alu­eel­li­sen COVID-19-viran­omais­työ­ryh­män kokoon­tu­mis­suo­si­tuk­set yksi­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa ovat sisä­ti­lois­sa 10 hen­ki­löä ja ulko­ti­lois­sa 20 hen­ki­löä ajal­la 2.–15.6.2021. Lue lisää COVID-19-viran­omais­ryh­män tie­dot­tees­ta.

Koro­na­neu­von­ta­pu­he­li­men aukio­loai­ka muuttuu

Koro­na­neu­von­ta­pu­he­li­men aukio­loai­ka muut­tuu 1.6.2021 alkaen. Jat­kos­sa koro­na­neu­von­ta­pu­he­lin 06 828 7499 on avoin­na joka päi­vä klo 8–16 (aiem­min nume­ro oli arki­sin avoin­na klo 17 saakka).

Hakeu­dut­han vii­py­mät­tä koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen myös hyvin lie­vis­sä­kin oireis­sa. Ajan koro­na­tes­tiin voi vara­ta käte­väs­ti Omaolo-pal­ve­lus­ta netin kaut­ta tai Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta 06 828 7499 / las­ten päi­vys­tyk­ses­tä puh. 06 826 4444. Link­ki: Näin varaat ajan koronavirustestiin

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Täl­lä het­kel­lä väes­tön roko­tuk­set ovat käyn­nis­sä kai­kil­le yli 40-vuo­tiail­le sekä 16–64-vuotiaille ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vil­le hen­ki­löil­le, joil­la on vai­keal­le koro­na­vi­rus­tau­dil­le erit­täin voi­mak­kaas­ti tai voi­mak­kaas­ti altis­ta­va sai­raus tai tila.

Puhe­lin­ajan­va­raus koro­na­ro­ko­tuk­siin auke­aa jäl­leen tiis­tai­na 1.6.2021 klo 12 ja myös Oma­hoi­don säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen avau­tuu lisää aiko­ja tiis­tai­na klo 12. Säh­köi­sen Oma­hoi­to-pal­ve­lun ajan­va­rauk­seen lisä­tään aiko­ja myös tilan­teen mukaan muul­loin­kin, mikä­li tulee peruu­tuk­sia tai äkki­näi­siä lisäyk­siä rokotemääriin.

Soi­ten koro­na­ro­ko­tus­mit­ta­ri on päi­vi­tet­ty. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin yli 16-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 49 %.Toi­sen roko­tusan­nok­sen on saa­nut 12 % alu­een yli 16-vuotiaista.

Seu­raa oman ikä­ryh­mä­si vuo­roa Soi­ten kana­vis­sa netis­sä ja somes­sa sekä alu­een mediassa!

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media