omaolo.fi Rokotukset
06.04.2021

Soi­ten koro­na­ti­lan­ne­ku­va­tie­do­te 6.4.2021

Tar­tun­ta­ti­lan­ne

Soi­ten alu­eel­la ei ole todet­tu uusia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja vii­kon­lop­pu­na koro­na­si­vus­ton tilan­ne­ku­vas­sa tie­do­tet­tu­jen tapaus­ten jälkeen.

Koro­na­vi­ruk­sen tilan­ne­ku­van tun­nus­lu­vut on päivitetty:

  • Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 16 (edellinen luku 15)
  • Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 20,6 (edellinen luku 19)
  • Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on sairaalahoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.
  • Koronavirustesteistä 0,9% on positiivisia tuloksia. Viikolla 13 koronavirustestejä otettiin Soitessa 1461 kpl.
  • Tartuntaketjujen jäljitettävyys 80%
  • Koronaviruksen epidemiavaihe Keski-Pohjanmaalla: perustaso

Tau­ti­ti­lan­teen säi­lyt­tä­mi­sek­si epi­de­mia­vai­heen perus­ta­sol­la tar­vi­taan kaik­ki mah­dol­li­set varau­tu­mis­toi­met ja kaik­kien vas­tuul­li­suut­ta arjes­sa. Kos­ka pää­osa Soi­ten alu­een vii­me aikai­sis­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­nois­ta liit­ty­vät mat­kai­luun ja kokoon­tu­mi­siin, haluam­me muis­tut­taa kon­tak­tien mini­moi­mi­sen tärkeydestä!

Link­ki: Alu­eel­li­set koro­na­vi­rus­ti­lan­teen mää­räyk­set ja suo­si­tuk­set

Oirei­se­na tulee pysyä koto­na ja vara­ta aika koro­na­tes­tiin viipymättä!

Hakeu­dut­han vii­py­mät­tä koro­na­vi­rus­tes­tauk­seen myös hyvin lie­vis­sä­kin oireis­sa. Ajan koro­na­tes­tiin voi vara­ta käte­väs­ti Omaolo-pal­ve­lus­ta netin kaut­ta tai Soi­ten koro­na­neu­von­ta­nu­me­ros­ta 06 828 7499 / las­ten päi­vys­tyk­ses­tä puh. 06 826 4444. Link­ki: Näin varaat ajan koronavirustestiin

Koro­na­tes­tiin saa ajan yleen­sä vie­lä samal­le päi­väl­le. Koro­na­vi­rus­tes­tin tulos saa­puu auto­maat­ti­ses­ti kän­nyk­kää­si, mikä­li olet anta­nut suos­tu­muk­sen teks­ti­vies­tin lähet­tä­mi­sel­le. Tulok­sen voi tar­kis­taa myös Oma­kan­ta-pal­ve­lus­ta. Ennen tes­ti­tu­lok­sen val­mis­tu­mis­ta tulee pysyä kotikaranteenissa.

Roko­tuk­set

Väes­tön koro­na­vi­rus­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hyvin Soi­ten alu­eel­la. Yli 70-vuo­tiais­ta on roko­tet­tu ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la Soi­ten alu­eel­la nyt 83 %. Ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vis­ta 16–64-vuotiaista on roko­tet­tu 65%. Yhteen­sä Kes­ki-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin väes­tös­tä on roko­tet­tu nyt ensim­mäi­sel­lä annok­sel­la 27 %.

Roko­tus­ten ete­ne­mis­tä alu­eel­la voi seu­ra­ta Soi­ten koro­na­ro­ko­te­mit­ta­ris­ta.

koronavilkku-banneri-mobiili
rokotteet-ja-koronavirus-banneri

Sosiaalinen media